www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
Quasars Ensemble
BILLA
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVA Voľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @564
Počítadlo


Spam poison

Výročná správa 2016 (2. časť)

Finančná správa ÚNSS za rok 2016

Pokračovanie výročnej správy z 1. časti.

I. Analýza majetku a zdrojov krytia majetku ÚNSS

AKTÍVA v € Účtovné obdobie Medziročný
rozdiel
2016 2015
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK 243 031 274 403 − 31 371
1. Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 0
2. Dlhodobý hmotný majetok 236 393 267 764 − 31 371
3. Dlhodobý finančný majetok 6 639 6 639 0
B. OBEŽNÝ MAJETOK 699 758 735 399 − 35 64
1. Zásoby 249 1 191 − 942
2. Dlhodobé pohľadávky 4 159 104 304 − 100 145
3. Krátkodobé pohľadávky 128 639 69 884 58 755
4. Finančné účty 566 711 560 020 6 691
C. PRECHODNÉ ÚČTY AKTÍV 7 795 11 497 − 3 703
  Aktíva celkom (A + B + C) 950 584 1 021 299 − 70 715

Neobežný majetok ÚNSS klesol počas roka 2016 o 31 371 € (vyraďovaním dlhodobého majetku obstaraného v predchádzajúcich rokoch a odpisovaním používaného majetku). Obežný majetok v roku 2016 klesol oproti roku 2015 o 35 641 € . Najvýznamnejší vplyv na tento stav mali výdavky uhrádzané v rámci realizácie projektu YALTA z prostriedkov, ktoré nám boli na účet pripísané koncom roka 2015.

PASÍVA v € Účtovné obdobie Medziročný
rozdiel
2016 2015
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU 656 497 682 808 − 26 311
1. Fondy organizácie a fondy tvorené zo zisku 1 166 494 1 123 353 43 141
2. Výsledok hospodárenia a nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých období − 509 997 − 440 545 − 69 452
B. CUDZIE ZDROJE 87 248 82 359 4 889
1. Rezervy 10 489 13 988 − 3 499
2. Dlhodobé záväzky 1 248 1 290 − 42
3. Krátkodobé záväzky 75 412 66 921 8 491
4. Bankové výpomoci a pôžičky 100 160 − 60
C. PRECHODNÉ ÚČTY PASÍV 206 839 256 132 − 49 293
  PASÍVA celkom (A + B + C) 950 584 1 021 299 − 70 715

Vlastné zdroje ÚNSS v porovnaní s rokom 2015 klesli o rozdiel medzi stratou dosiahnutou v roku 2016 vo výške 69 562 € a prírastkom čistého výnosu verejných zbierok konaných v roku 2016 vo výške 43 250,96 € oproti roku 2015. Podľa novelizovaných postupov účtovania je od roku 2015 suma výnosov a nákladov verejných zbierok premietnutá do tvorby a čerpania fondov organizácie. Hodnotu prechodných účtov pasívnych ÚNSS v roku 2016 tvoria v pomere: 46,70 % finančné prostriedky čerpané v nasledujúcich účtovných obdobiach zo zmluvných grantových schém – EÚ, USA; 40,70 % hodnota prijatých podielov z 2 % asignovanej dane v roku 2016; 12,60 % zostatková cena odpisovaného majetku získaného z finančných darov.

II. Prehľad nákladov a výnosov ÚNSS

NÁKLADY v € Účtovné obdobie Medziročný
rozdiel
2016 2015
51 Služby 289 767 309 523 − 19 756
52 Osobné náklady 496 959 419 377 77 582
53 Dane a poplatky 1 500 1 687 − 186
54 Ostatné náklady 7 722 8 607 − 885
551 Odpisy 37 458 42 164 − 4 706
556 Tvorba fondov z VZ 179 354 135 738 43 616
56 Poskytnuté príspevky 29 977 33 004 − 3 027
  náklady celkom 1 132 901 1 014 538 118 363

Najvýznamnejšou položkou nákladov sú naďalej osobné náklady (mzdy a odvody zamestnancov), tvoria 43,87 % všetkých nákladov a platby za dodávané služby 25,58 %. V dôsledku zmeny metodiky účtovania výnosov z verejných zbierok sa významnou položkou nákladov stal aj účet 556 – Tvorba fondov.

Predstavuje 15,83 % z celkových nákladov a oproti roku 2015 vzrástol o 43 616 € vďaka zvýšeniu výnosov z verejných zbierok. V roku 2016 bol priemerný prepočítaný stav zamestnancov ÚNSS 46. Priemerná hrubá mzda zamestnanca dosiahla výšku 597,65 €, čo predstavuje len 1,47 násobok minimálnej mzdy platnej v roku 2016 a zároveň len 2/3 priemernej mzdy v hospodárstve v roku 2016.

VÝNOSY v € Účtovné obdobie Medziročný
rozdiel
2016 2015
64 Ostatné výnosy 3 948 13 802 − 9 855
65 Tržby z finančných investícií, rezervy 755 7 936 − 7 181
656 Výnosy z použitia fondu VZ 136 103 30 258 105 844
66 Prijaté príspevky 479 038 515 857 − 36 819
69 Dotácie 388 690 335 268 53 422
  VÝNOSY celkom 1 063 936 996 240 67 696
 
  výsledok hospodárenia pred zdanením − 68 965 − 18 298 − 50 667
591 Daň z príjmov 597 67 530
  výsledok hospodárenia po zdanení − 69 562 − 18 365 − 51 197

Najvýznamnejšia výnosová položka „Prijaté príspevky“ bola v roku 2016 tvorená predovšetkým prijatými príspevkami z Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, príspevkami fyzických a právnických osôb (realizované verejné zbierky, dary) a poukázanými 2 % z daní z príjmu. Celkovo suma príspevkov účtovaných na účtoch 66× klesla o 36 819 €. Najvýznamnejší podiel na tejto zmene mal pokles príspevkov z 2 % asignovanej dane použitých v roku 2016 o 47 382 € oproti roku 2015. V rámci dotácií sme prijali finančné prostriedky na poskytovanie sociálnych služieb od VÚC, na realizáciu projektov od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstva kultúry SR. Pohyb na účte 656 – Výnosy z použitia fondu súvisí s použitím čistého výnosu verejných zbierok konaných v roku 2015 a úhradou nákladov verejných zbierok konaných v roku 2016. Podiel prijatých príspevkov a dotácií na celkových výnosoch ÚNSS stále dokazuje vysokú závislosť ÚNSS na týchto zdrojoch, v roku 2016 je to 82 %, čo znázorňujú aj nasledujúce grafy.

Výnosy za roky 2015 a 2016

Po kliknutí na obrázok sa v novom okne zobrazí v lepšom rozlíšení o rozmeroch 1 550 × 470 bodov.

Najvýznamnejšie prijaté príspevky a dotácie v roku 2016
(okrem verejných zbierok a poukázaných 2 % z daní z príjmu)

Príspevky a dary Finančný objem
(v €)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 41 694
Ministerstvo kultúry SR 22 300
Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny 83 752
Banskobystrický samosprávny kraj 49 788
Bratislavský samosprávny kraj 25 930
Košický samosprávny kraj 80 465
Nitriansky samosprávny kraj 28 161
Prešovský samosprávny kraj 32 702
Trenčiansky samosprávny kraj 18 000
Trnavský samosprávny kraj 57 600
Žilinský samosprávny kraj 33 327
Príspevky od mestských úradov 21 861
Príspevky od nadácií 24 795
Príspevky od právnických osôb 32 548

Návrh na vyrovnanie straty vo výške 69 561,90 € bude predložený najvyššiemu výkonnému orgánu ÚNSS – Ústrednej rade na jej zasadaní v dňoch 26. – 27. mája 2017: presun na účet 428 000 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov vo výške 69 177,08 € a na účet na účet 427 000 – Pôžičkový fond vo výške 384,82 €.

V súlade s ustanoveniami § 20 Zákona o účtovníctve prehlasujeme, že po skončení účtovného obdobia nenastali udalosti osobitného významu, ÚNSS nevynakladala finančné prostriedky v oblasti výskumu a vývoja a ÚNSS nemá organizačnú zložku v zahraničí.

III. Ekonomicky oprávnené náklady

V našich krajských strediskách sme v roku 2016 poskytli služby špecializovaného sociálneho poradenstva 2 298 klientom a služby sociálnej rehabilitácie 1 164 klientom. Celková výška ekonomicky oprávnených nákladov (EON) na ich poskytovanie bola 414 559,07 €.

V rámci špecializovaného sociálneho poradenstva to predstavuje EON na jedného klienta vo výške 101,76 € a v rámci sociálnej rehabilitácie 155,25 € na jedného klienta.

Poďakovanie

Ďakujeme štátnej správe

Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo kultúry SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ďakujeme samospráve

Banskobystrický samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
Košický samosprávny kraj
Nitriansky samosprávny kraj
Prešovský samosprávny kraj
Trenčiansky samosprávny kraj
Trnavský samosprávny kraj
Žilinský samosprávny kraj

Ďakujeme spolupracovníkom a podporovateľom

Ďakujeme.sk
Darujme.sk
Dell
Erasmus+
Eset
Európska únia nevidiacich
Európske fórum zdravotného postihnutia
Grifis
Humanisti.sk
IMP Kontakt
In Form Slovakia
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
ĽudiaĽuďom.sk
Mestská knižnica v Bratislave
Microsoft Slovakia
Nadácia Allianz
Nadácia Pontis
Nadácia Slovenskej sporiteľne
NaturaMed Pharmaceuticals
Novartis Slovakia
Perkins School for the Blind (Watertown, Massachusetts)
Policajný zbor SR
Profesia
Seoyon E-HWA Automotive Slovakia
Slovak Telekom
Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu
Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl
Slovenské národné divadlo
Slovenský národný panel
Slovenský pacient
Starion
Svetová únia nevidiacich
Švec a spol.
TEMPEST
Tyflocomp, s. r. o.
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
VIAMO
VELUX Slovensko
VEMA
Zelená vlna SRo

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, priaznivcom, podporovateľom a individuálnym darcom.

Ďakujeme partnerom verejnej zbierky Biela pastelka

Hlavní partneri

Carl Zeiss
Visual Communication

Mobilní partneri

Orange Slovensko
O2 Slovakia
Slovak Telekom

Mediálni partneri

Aktuálne.sk
Bigmedia
JCDecaux
Plus Jeden deň
PLUS 7 dní
Pluska.sk
Rádio Expres
Rádio Lumen
Rozhlas a televízia Slovenska
Zdravie

Partneri

BAYER
BODKA
Bufi.sk
Dr.MAX
DHL
LIONS International
Model Obaly
Nadácia Poštovej banky
Slovenský atletický zväz
Starmedia CO.
ŽSR

Partneri hlavného eventu

Backline
CVZP – Centrum výnimočnosti a zodpovedného podnikania
Essilor
Eurovea

Podporili nás obchodné reťazce

BILLA
COOP Jednota Slovensko
Lidl
TERNO – Moja samoška
TESCO

Podporili nás obchodné centrá

AUPARK Bratislava SC
AUPARK Košice SC
AUPARK Žilina SC
Avion SC
Central Shopping Center
City Arena Trnava
EURONICS TPD
Europa SC Banská Bystrica
Eurovea
OC Danubia
OC Laugaricio
OC MAX Nitra
OC Centro Nitra
OC MAX Trenčín
Retro Shopping Gallery

Podporili nás dopravné spoločnosti

Arriva Nitra
RegioJet
Slovak Lines
Slovenská autobusová doprava Zvolen

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom a priaznivcom, žiakom základných i študentom stredných škôl a regionálnym partnerom, vďaka ktorým sa Biela pastelka dostala k našim darcom.

Ďakujeme partnerom verejnej zbierky Štvornohé oči

BILLA
CINEMAX
Nadácia VÚB
OLEJÁR

Ďakujeme za právnu pomoc

ZMK Legal

Ďakujeme za materiálnu pomoc

DELL
Fotovideoshop
Helga Stolz
IBM
IPOS Slovakia
Kapos
KARLO GZ
MAKRO
Philips Slovakia
Sekulská keramika
Terezia company

Ďakujeme mestám a obciam za podporu miestnych aktivít ZO ÚNSS.

Ďakujeme všetkým individuálnym i firemným darcom 2 %.

Pod čiarou

Autori výročnej správy za rok 2016 (v abecednom poradí):

Dušana Blašková, Hana Cápayová, Michaela Hajduková, Igor Harušťák, Tímea Hóková, Marián Horanič, Pavol Korček, Marek Macko, Branislav Mamojka, Milan Měchura, Ján Podolinský, Ivana Potočňáková, Zuzana Rovňáková, Peter Teplický, Tatiana Winterová a Josef Zbranek.

Grafika: SASIDA production, s. r. o.
Fotografie: archív ÚNSS.
Fotografie na obálke: Martina Ivaničová, Peter Orvoš. Autori prihlásili fotografie do súťaže Cesta svetla 2016.

Stiahni súborVýročná správa 2016 (súbor je vo formáte PDF a má 9,2 MB).

Táto publikácia v PDF spĺňa zásady jasnej tlače. Ide o metódy sprístupňovania tlačených textových informácií ľuďom so zrakovým postihnutím. Ich dodržiavanie je však prospešné aj pre širokú verejnosť, napríklad pre seniorov či ľudí, ktorí potrebujú v texte rýchlo nájsť potrebnú informáciu.

Pozri: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – výročná správa 2015.

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

ÚNSSÚnia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS)
Slovak Blind and Partially Sighted Union
– je občianske združenie, ktorého členmi sú ľudia so zrakovým postihnutím, ich priaznivci, priatelia a rodičia nevidiacich a slabozrakých detí. Poslaním ÚNSS je poskytovanie sociálnych služieb, obhajoba záujmov ľudí so zrakovým postihnutím zameraná na vytváranie rovnakých príležitostí, zabezpečenie rovnakého zaobchádzania a realizáciu pozitívnych opatrení na prekonávanie a kompenzáciu dôsledkov zrakového postihnutia.
Čerpané z: www.unss.sk

ÚNSS, 27. 07. 2017 | Prečítané: 859 | Rubrika: Kto sú humanisti?

Doba slovenská
BILLA
Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Anketa
Ktorý vtáčik z týchto fotografií sa vám najviac páči?

Kolibkárik čipčavý (9 hl.)
 
Sýkorka belasá (12 hl.)
 
Stehlík obyčajný (6 hl.)
 
Sokol myšiar (3 hl.)
 
Drozd plavý (0 hl.)
 

Celkom hlasovalo: 30
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
 Imperializmus
06-07-20 * 20:27
 Re: Ruskí imperialisti
06-07-20 * 16:18
 Ruskí imperialisti
06-07-20 * 14:36
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Diskuteri.sk
Diskuteri.sk
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore