www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVAAteisti Českej republikyVoľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @305
Počítadlo


Spam poison

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – výročná správa 2015

V partitúre ÚNSS nenájdete pomlčky

Výročná správa 2015Každé z našich oddelení, každé z 8 krajských stredísk, každá z 65 základných organizácií Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska hrá vlastný part. Raz pianissimo, inokedy fortissimo, raz drží melódiu jeden, inokedy druhý. Ale už štvrťstoročie ako orchester hráme spoločne veľkú symfóniu pod vedením jediného dirigenta – snahy pomôcť ľuďom so zrakovým postihnutím viesť plnohodnotný život. Už 25 rokov obhajujeme záujmy nevidiacich a slabozrakých, pomáhame pri vytváraní podmienok pre ich všestranný rozvoj, poskytujeme im špecializované sociálne poradenstvo a sociálnu rehabilitáciu.

ÚNSS si počas roka 2015 viacerými podujatiami pripomínala svoje krásne 25. narodeniny. Tradičné aktivity, ako sú dni otvorených dverí krajských stredísk, Súťaž v čítaní a písaní Braillovho písma, rôzne projekty, ale najmä Biela pastelka, sa preto obliekli do neobvyklého šatu. Pre 14. ročník tejto verejnej zbierky sme jej vybrali hokejový dres, ale ozvláštnili sme ju aj ďalšími neprehliadnuteľnými novinkami.

Samozrejme, nielen oslavami sme boli živí. Všemožne sme sa usilovali podporovať zlepšovanie kvality života ľudí so zrakovým postihnutím vo všetkých oblastiach. Za jeden z najväčších úspechov roka 2015 považujeme vytvorenie legislatívneho základu pre prvý nezávislý mechanizmus na kontrolu plnenia Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím schválením zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím, na ktorého tvorbe sme sa podieľali. Úlohou komisára je zabezpečovať ochranu práv ľudí so zdravotným postihnutím a dohliadať na ich dodržiavanie.

Špeciálnu pozornosť sme venovali deťom a mládeži. Vďaka partnerom sa nám podarilo zakúpiť binokulárne autorefraktometre, prístroje na meranie zrakových parametrov detí v predškolskom veku, aj do tých našich krajských stredísk, v ktorých zatiaľ chýbali. Program Zdravé oči už v škôlke sme tak rozšírili na celé územie Slovenska. Prínos tejto aktivity ocenila Nadácia Orange svojou cenou, a to udelením 3. miesta v kategórii Sociálna inklúzia. U mladých sme podporovali najmä rozvoj voľnočasových aktivít. Dnes, takpovediac v zrelom veku, si totiž uvedomujeme, že naša budúcnosť je práve v ich rukách. Na jeseň 2015 sme preto spustili významný medzinárodný projekt pod názvom Aktivizácia mládeže – dlhodobá ambícia (YALTA). Jeho cieľom je vyškoliť mladých lídrov v oblasti integrácie a inklúzie ľudí so zrakovým postihnutím.

Svoje sólo si však vychutnali aj fotografická súťaž Cesta svetla s putovnou výstavou, hudobná prehliadka zrakovo postihnutých interpretov, Deň bielej palice, časopis OKAmih a mnoho ďalších. Pomlčky neboli ani v notovom zápise Oddelenia prevencie architektonických a dopravných bariér či Centra technických a informačných služieb. Nikde. Žiadna. Už 25 rokov hráme bez pomlčky. Stále pod tou istou taktovkou – pomáhať ľuďom so zrakovým postihnutím viesť plnohodnotný život.

Kto sú naši klienti

Oči sú naším najdôležitejším zmyslom a až 80 % informácií z vonkajšieho prostredia získavame pomocou zraku. Následkom hoci len minimálneho poškodenia jednotlivých častí oka môže byť zníženie zrakovej ostrosti alebo obmedzenie zorného poľa, ktoré vedie k zhoršeniu videnia, alebo dokonca k strate zraku. Bez jeho dokonalého fungovania môže byť náš život a každodenná existencia významne obmedzená, nie však nemožná. Narušením činnosti jedného analyzátora dochádza totiž k vytvoreniu nových vzťahov medzi ostatnými analyzátormi. Dôsledky zrakového postihnutia vo výraznej miere ovplyvňuje nielen druh a stupeň postihnutia, ale aj vek, v ktorom k nemu došlo. Našou hlavnou klientskou skupinou sú zrakovo postihnutí. Môžeme ich členiť do 4 kategórií, v rámci ktorých existuje široká individuálna variabilita.

  • Nevidiaci – ľudia s najťažším stupňom zrakového postihnutia. Pri úplnej strate zrakového vnímania človek nerozlišuje svetlo a tmu, neprijíma žiadne svetelné podnety. Za nevidiacich pokladáme aj tých, ktorí majú zachovaný svetlocit, t. j. sú schopní vnímať maximálne svetlo, nedokážu však lokalizovať jeho zdroj.
  • Prakticky nevidiaci – ľudia s najťažšou slabozrakosťou. Môžu byť schopní vnímať svetlo, obrysy a tvary predmetov, zrakom rozoznávať prsty ruky tesne pred očami, ale ani s najlepšou možnou korekciou nedokážu využívať zrak ako dominantný a jediný analyzátor pri práci, orientácii v priestore a v získavaní informácií. V bežnom živote je pre nich zrak prakticky nevyužiteľný.
  • Slabozrakí – ľudia s natoľko zníženou ostrosťou videnia, že aj s najlepšou možnou korekciou majú problémy s vykonávaním zrakovej práce. Ich schopnosti vizuálneho vnímania sú obmedzené a deformované, zrakom prijímajú zo svojho okolia neúplné a skreslené informácie. Majú síce vážne poškodený zrak, ale disponujú jeho užitočnými zvyškami, ktoré sa pri správnej reedukácii dajú efektívne využiť.
  • Osoby s poruchami binokulárneho videnia – ľudia s poruchou funkčnej rovnováhy a fyziologickej spolupráce pravého a ľavého oka. Hovoríme o skupine s tupozrakosťou, škuľavosťou a monokulom. Tupozrakosť sa prejavuje rozdielom v zrakovej ostrosti pravého a ľavého oka. Človek podvedome potláča obraz prijímaný z horšie vidiaceho oka, aby nedošlo k narúšaniu získavaných vizuálnych podnetov. Škuľavosť je porucha rovnovážneho postavenia oboch očí. Človek ich obe súčasne nedokáže fixovať na jeden bod, ich postavenie je asymetrické. V oboch prípadoch ide spravidla o reparabilné poruchy. Monokulus je diagnóza, pri ktorej hovoríme buď o slepote na jedno oko, alebo o jeho úplnej absencii.
  • Osoby s kombinovaným postihnutím – ľudia, u ktorých sa vyskytuje viacero postihnutí, resp. kombinácia postihnutia a poruchy, chyby či narušenia. Ide o veľmi heterogénnu skupinu. Osoby s viacnásobným postihnutím sa našimi klientmi stávajú vtedy, ak je súčasťou diagnózy akýkoľvek druh či stupeň zrakového postihnutia.

Keďže zrakové postihnutie ovplyvňuje život a každodennú existenciu nielen samotného zrakovo postihnutého, ale aj jeho rodiny, priateľov, školy či zamestnávateľa, naším klientom sa stáva celé jeho sociálne prostredie. Cielene sa usilujeme poskytnúť takú pomoc, ktorej základom je čo najväčšia minimalizácia priamych, ale aj nepriamych dôsledkov trvalého alebo dlhodobého zdravotného postihnutia. Naším zámerom je človeku so zrakovým postihnutím pomôcť dosiahnuť a následne si udržať najvyššiu možnú úroveň samostatnosti vo všetkých oblastiach života. Iba tak sa môže stať samostatným a nezávislým.

Sociálne služby pre ľudí so zrakovým postihnutím

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska poskytuje široké spektrum sociálnych služieb pre osoby so zrakovým postihnutím. Konáme tak na základe vydania rozhodnutia MPSVaR o udelení akreditácie na odborné činnosti a následného zapísania do registra poskytovateľov sociálnych služieb Bratislavským samosprávnym krajom. Uvedené druhy činností sú poskytované v súlade so zákonom 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991 o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska poskytuje nasledujúce druhy sociálnych služieb:

– základné sociálne poradenstvo
– špecializované sociálne poradenstvo
– sociálnu rehabilitáciu
– sprievodcovskú a predčitateľskú službu
– pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
– požičiavanie pomôcok

Sociálne služby poskytujeme všetkým klientom bezplatne, prevažne individuálnou formou či už ambulantne (na pracoviskách ÚNSS), alebo terénne (v domácom prostredí klienta). Skupinové formy využívame pri vyrovnávaní sa s postihnutím, pri motivácii klientov pre ďalšiu aktivitu a pri zvládaní sociálno-komunikačných zručností. V roku 2015 sme ambulantné služby poskytovali na 65 poradenských miestach v rámci celého Slovenska.

Špecializované sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia

V rámci poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva pomáhame riešiť problémové situácie pri:

– vyrovnávaní sa s postihnutím
– orientácii v sociálno-právnej legislatíve
– výbere kompenzačných a optických pomôcok
– uplatnení sa na trhu práce, získaní alebo udržaní zamestnania
– adaptácii v sociálnom prostredí
– úprave fyzického prostredia

Nezanedbateľnou skupinou prijímateľov špecializovaného sociálneho poradenstva sú, pravdaže, aj rodičia detí so zrakovým postihnutím, ktorých navyše oboznamujeme aj s vhodnými a dostupnými možnosťami vzdelávania, a to od tých najnižších stupňov.

Samostatnosť a nezávislosť človeka so zrakovým postihnutím podporujeme sociálnou rehabilitáciou. Prostredníctvom nácvikov a tréningov pomáhame získavať a rozvíjať zručnosti v nasledujúcich oblastiach:

– nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu (chôdza s bielou palicou, so sprievodcom, s využitím zvyškov zraku, s vodiacim psom)
– nácvik sebaobslužných činností (varenie, upratovanie, osobná hygiena)
– nácvik práce s kompenzačnými a optickými pomôckami
– nácvik komunikačných zručností (výučba Braillovho písma, klávesnicových zručností, podpisovania a sociálno-komunikačných zručností)
– nácvik práce s technicky náročnými pomôckami (počítačom upraveným pre potreby ľudí so zrakovým postihnutím)

Štatistika poskytnutých sociálnych služieb v roku 2015

Druh služby Počet klientov Počet úkonov Hodiny
Základné sociálne poradenstvo 34 42 60
Špecializované sociálne poradenstvo 2 274 8 708 11 427
Sociálna rehabilitácia 1 085 3 597 7 671
Sprievodcovská a predčitateľská služba 112 247 686
Požičiavanie pomôcok 30 42 47
Výcvik používania pomôcky 24 262 1 093
Celkový súhrn 2 356 12 898 20 984

Poznámka: Celkový počet klientov nie je súčtom klientov v jednotlivých oblastiach poskytovaných sociálnych služieb. Ide o celkový počet tých, s ktorými sme počas roka 2015 pracovali, niektorým sme poskytli viacero typov služieb.

Štatistika členenia poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva v roku 2015

Druh služby Poskytnutá služba Počet klientov Počet úkonov Hodiny
Špecializované sociálne poradenstvo Súhrn poskytnutých služieb 2 274 8 708 11 427
  Pri vyrovnávaní sa s postihnutím 197 241 233
Sociálno – právne 1 692 3 710 4 885
Pri výbere kompenzačných a optických pomôcok 1 698 3 320 4 356
V oblasti vzdelávania 90 191 272
V oblasti zamestnávania 62 117 145
Pre sociálne prostredie 408 876 1 184
Pre úpravu fyzického prostredia klienta 132 184 257
Pre rodičov detí so zrakovým postihnutím 42 69 95

Štatistika členenia poskytovania sociálnej rehabilitácie v roku 2015

Druh služby Poskytnutá služba Počet klientov Počet úkonov Hodiny
Sociálna rehabilitácia Súhrn poskytnutých služieb 1 085 3 597 7 671
  Priestorová orientácia a samostatný pohyb 137 485 1 343
Sebaobsluha 121 270 573
Nácvik práce s optickými pomôckami 541 763 1 108
Nácvik práce s kompenzačnými pomôckami 459 841 1 494
Komunikácia 100 867 2 300
Nácvik práce s technicky náročnými pomôckami 53 371 853

Štatistika členenia ambulantných a terénnych služieb v roku 2015

Miesto poskytnutia služby Počet klientov Počet úkonov Hodiny
Ambulantná služba 2 142 9 303 12 367
Terénna služba 842 3 536 8 415
Pobyt 55 59 202
Spolu 2 356 12 898 20 984

Počas roka 2015 60 % našich klientov tvorili ženy a zvyšných 40 % muži. Najväčšiu skupinu (67 %) predstavovali seniori vo veku nad 60 rokov.

Odborné služby pre našich klientov v roku 2015 poskytovalo spolu 30 sociálnych pracovníkov/poradcov a sociálnych pracovníkov/poradcov – inštruktorov sociálnej rehabilitácie. Ich počet sa v priebehu kalendárneho roka menil, všetci však spĺňali kvalifikačné a odborné predpoklady na vykonávanie sociálnych služieb dané zákonom o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je držiteľom akreditácie na Kurz inštruktorov sociálnej rehabilitácie. Ide o vzdelávací program zacielený na potreby odbornej praxe v oblasti sociálnej rehabilitácie pre ľudí so zrakovým postihnutím. Umožňuje nám účinne udržiavať vysokú odbornosť vlastných zamestnancov. V roku 2015 sa nám tento vzdelávací program podarilo rozšíriť o piaty modul vzdelávania – oblasť informačných technológií pre zrakovo postihnutých.

V súčasnosti Kurz inštruktorov sociálnej rehabilitácie obsahuje päť modulov:

– Kurz priestorovej orientácie a samostatného pohybu
– Kurz sebaobsluhy
– Kurz čítania a písania Braillovho písma
– Kurz zrakovej terapie
– Kurz inštruktora informačných technológií pre zrakovo postihnutých

Sociálne služby a rok 2015

Poskytovali sme ich prostredníctvom siete krajských stredísk, ktoré sa nachádzajú v každom z krajských miest na Slovensku. Základom našich služieb je ich komplexnosť a prispôsobenie individuálnym potrebám človeka so zrakovým postihnutím. Sme totiž presvedčení, že ľudia so zrakovým postihnutím majú právo na kvalitné sociálne služby, ktoré im umožnia osobný rozvoj, budú odpoveďou na ich potreby a tým prispejú k naplneniu ich života v rodine, komunite a spoločnosti.

Za dôležitý moment v neustálom rozvoji kvality nami poskytovaných sociálnych služieb považujeme realizáciu série monitoringov v rokoch 2013 – 2014. Stanovili sme si dva ciele: zmapovať reálny stav vytvoreného systému poskytovania sociálnych služieb na jednotlivých krajských strediskách ÚNSS a zistiť úroveň dodržiavania zavedených Štandardov kvality poskytovania sociálnych služieb v ÚNSS. Vychádzajúc z týchto priorít boli pripravované aj školenia odborných zamestnancov krajských stredísk. Zameriavali sa na zlepšenie diagnostiky zrakovo postihnutého klienta, na jeho motiváciu pre rehabilitačný proces a na špecifi ká práce so seniormi so zrakovým postihnutím. Začali sme aj s realizáciou prvej časti akreditovaného vzdelávania inštruktorov informačných technológií pre zrakovo postihnutých, ktorí bude pokračovať aj v roku 2016.

Od roku 2014 pracujeme s Informačným systémom evidencie klientov. Významne sa tým skvalitnila spisová dokumentácia a vyhodnocovanie potrieb a dopytu po službách, ktoré ľuďom so zrakovým postihnutím poskytujeme.

Ciele a aktivity na nasledujúci rok

V roku 2016 plánujeme pokračovať v rozpracovaní a doplnení Metodických materiálov vychádzajúcich z Prílohy č. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov a aktualizácii Štandardov kvality sociálnych služieb v ÚNSS.

So zreteľom na efektivitu Informačného systému evidencie klientov ÚNSS a Analýzy poskytovaných sociálnych služieb v ÚNSS chceme svoju pozornosť zamerať na špecifikáciu potrieb jednotlivých skupín našich klientov v závislosti od životných cyklov. Naším cieľom je pripraviť konkrétne ponuky služieb pre všetky vekové skupiny klientov ÚNSS.

Najdôležitejším zámerom na nasledujúci rok je naďalej poskytovať komplexné a kvalitné služby osobám so zrakovým postihnutím, ktoré im umožnia ich osobný rozvoj a budú saturovať ich individuálne potreby.

„25-ročný príbeh ÚNSS je originálny vo svojej jedinečnosti, pôsobivý vo svojej čistote, inšpiratívny svojím obsahom. Je to vďaka vám, ktorí ste ju pred štvrťstoročím s nadšením založili. Aj vďaka vám, ktorí ste ju objavili a pochopili, že môže zmeniť váš život. A napokon aj vďaka vám, ktorí do nej prichádzate a s vami svieži vánok novej sily pomáhať napriek smiešnym platom a prekážkam,“ vyznáva Ivana Potočňáková, manažérka pre fundraising.

Ovplyvňujeme literu zákona

Za legislatívne úspechy roka 2015 považujeme vytvorenie legislatívneho základu pre prvý nezávislý mechanizmus na kontrolu plnenia Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a schválenie zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím. Príprava tohto zákona si vyžiadala zriadenie pracovnej skupiny, na činnosti ktorej sme sa podieľali aj my. Dnes môžeme skonštatovať, že naše pripomienky boli akceptované. Úlohou komisára pre osoby so zdravotným postihnutím je podieľať sa na ochrane práv tejto komunity, a to podporou a presadzovaním ich práv. Základným rámcom pre plnenie úloh úradu komisára sú záväzky Slovenskej republiky vyplývajúce z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a Opčného protokolu k Dohovoru.

Problém distribúcie zvukovej stopy vyriešený

Výrazne sme sa podieľali aj na príprave novely zákona o vysielaní a retransmisii. Jej schválením sa vyriešil problém distribúcie zvukovej stopy s hlasovým komentovaním pre nevidiacich v šírenom TV signáli (tzv. multimodálne vysielanie) od vysielateľa až po koncového príjemcu, t. j. diváka. Po novom budú mať už aj prevádzkovatelia káblového šírenia televízneho vysielania povinnosť zaraďovať do prenosu aj zvukovú stopu s AD. Na tomto mieste považujeme za potrebné vyzdvihnúť aktivitu Ministerstva kultúry, ktoré po zistení problému neváhalo novelu zákona vypracovať. Súčasne sa do autorského zákona dostalo ustanovenie, ktoré ukladá distributérovi audiovizuálneho diela povinnosť zabezpečiť preň aj úpravu hlasovým komentovaním pre nevidiacich. Týka sa to tých z nich, ktorí verejne rozširujú slovenské audiovizuálne dielo alebo audiovizuálne dielo v slovenskej pôvodnej jazykovej úprave.

Nekonečný príbeh stavebného zákona

Takmer trojročná príprava stavebného zákona, ktorá našej legislatívnej činnosti dominovala v uplynulých rokoch, sa opäť, podobne ako v roku 2009, neskončila jeho schválením v NR SR. Minister dopravy stiahol zákon z rokovania parlamentu. Je potrebné uviesť, že z našich zásadných a opakovane predkladaných pripomienok v procese prípravy zákona neakceptovalo Ministerstvo dopravy prakticky žiadnu. Predovšetkým zamietlo zavedenie kontrolného mechanizmu posudzovania bezbariérovosti prostredia a stavieb nezávislými odborníkmi. Kontrolný mechanizmus mal byť nahradený záväzným prehlásením projektanta a zhotoviteľa stavby o splnení požiadaviek bezbariérového užívania, čo sme považovali len za nevyhnutný kompromis medzi našimi požiadavkami a negatívnym stanoviskom predkladateľa zákona k posudzovaniu bezbariérovosti stavieb akreditovanými odborníkmi pre bezbariérovosť.

Na ceste k novele zákona o sociálnych službách

Novelou zákona o sociálnom poistení sa zavádza pre poberateľov starobného a invalidného dôchodku po dosiahnutí dôchodkového veku s nízkymi dôchodkami minimálny dôchodok. Našu požiadavku o rozšírenie priznávania minimálneho dôchodku na poberateľov invalidného dôchodku s mierou poklesu vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % aj pred dosiahnutím dôchodkového veku MPSVaR SR neakceptovalo. Na MPSVaR SR sa celý rok kvôli príprave novely zákona o sociálnych službách stretávala pracovná skupina, ktorej hlavným cieľom bolo riešiť systém financovania sociálnych služieb. K žiadnym konkrétnym záverom sa však nedospelo. Schválená bola malá novela zákona, ktorá neriešila akútne problémy, len posunula účinnosť niektorých ustanovení zákona do roku 2017, resp. 2018. Jediným konkrétnym výstupom je Metodika na zavádzanie a hodnotenie podmienok kvality sociálnych služieb, ktorú vytvorila podskupina pre túto oblasť.

A na čo sa sústredíme v roku 2016?

V čase písania tejto informácie nie sú známe priority novej vlády v sociálnej oblasti a v oblasti podpory zamestnanosti, ale určite sa opäť budeme venovať problematike financovania sociálnych služieb, najmä tých od neverejných poskytovateľov.

„Sme celoslovenská organizácia, podieľame sa na veciach spoločne. Nejde o nás, ale o ostatných… A je pre mňa veľkou cťou navonok prezentovať, predstavovať a obhajovať myšlienky, poslanie a záujmy ľudí, ktorých ÚNSS združuje,“ vyjadrila sa Tatiana Winterová, riaditeľka.

Členovia – náš kapitál

Ďakujeme, že nás vidíteV ÚNSS sú na báze dobrovoľnosti organizovaní nevidiaci a slabozrakí ľudia akéhokoľvek veku – dospelí aj deti, ich rodičia, príbuzní, priatelia a priaznivci. Základnými organizačnými článkami ÚNSS sú tzv. základné organizácie (ZO), ktoré vykonávajú svoju činnosť na základe územnej pôsobnosti. K 31. 12. 2015 sme mali 65 ZO, v ktorých bolo organizovaných 4 026 členov. Zavedením elektronickej evidencie našich členov v roku 2013 sa nám podarilo získať množstvo zaujímavých informácií o štruktúre členstva našej organizácie. Vďaka tomu môžeme efektívnejšie určovať priority jednotlivých skupín osôb so zrakovým postihnutím z hľadiska stupňa postihnutia, veku a ich potrieb.

Štruktúra členov ÚNSS z hľadiska stupňa zrakového postihnutia
Stupeň zrakového postihnutia Podiel v %
Nevidiaci 9,65
Prakticky nevidiaci 36,77
Slabozrakí 34,01
Hluchoslepí 0,36
Bez zrakového postihnutia 19,21

Štruktúra členov z hľadiska veku
Vekové rozpätie Podiel v %
0 až 18 rokov 1,22
18 až 35 rokov 6,90
35 až 50 rokov 13,66
50 až 60 rokov 18,07
60 až 70 rokov 30,06
Nad 70 rokov 30,09

Na základe týchto informácií sme pristúpili k určitej zmene v prioritách: väčší dôraz kladieme na realizáciu programov pre seniorov, na oslovenie a získavanie mladých nevidiacich a slabozrakých či podporu a rozvoj výučby Braillovho písma ako nezastupiteľného nástroja gramotnosti ľudí so zrakovým postihnutím. Platí to nielen pre oblasť organizovania voľnočasových aktivít, ale aj pre portfólio poskytovaných sociálnych služieb.

Organizačná štruktúra členskej základne

Činnosť našich základných organizácií na úrovni krajov koordinuje 8 krajských rád (ďalej len KR). Volené sú na krajských zhromaždeniach, konaných v každom párnom roku, a každá ZO v nich má minimálne jedného zástupcu. Na celoštátnej úrovni riadi našu organizáciu a tým aj spolkovú činnosť Ústredná rada ÚNSS. Jej členmi sú okrem predsedov všetkých krajských rád tí, ktorí boli zvolení zjazdom. Ten sa koná raz za 4 roky, posledný VII. zjazd sa uskutočnil v októbri 2012. Hlavnými úlohami zjazdu ÚNSS ako nášho absolútne najvyššieho orgánu je okrem volieb do vrcholných orgánov aj vyhodnotenie činnosti ÚNSS za posledné štvorročné obdobie a určenie stratégie organizácie na nasledujúce 4 roky.

Činnosť krajských rád a základných organizácií ÚNSS

Nižšie organizačné zložky ÚNSS každoročne pripravia takmer 600 najrôznejších podujatí, na ktorých sa zúčastní vyše 10 000 osôb. Presné čísla o týchto aktivitách získame zo správ o činnosti, ktoré sú vypracovávané pre výročné členské schôdze konané začiatkom roku 2016.

Dobrovoľná práca našich funkcionárov je zameraná najmä na tieto témy:

– obhajoba záujmov nevidiacich a slabozrakých,
– aktivizácia, vzdelávanie členov a rozvoj ich zručností, ktoré im uľahčujú prekonať dôsledky závažných postihnutí zraku,
– monitoring spokojnosti členov so sociálnymi službami,
– prezentačné akcie pre verejnosť,
– klubová činnosť a zážitkové aktivity (tvorivé dielne, besedy, zájazdy, turistika),
– organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových aktivít.

Aktivity organizované zrakovo postihnutými dobrovoľnými činovníkmi pre ľudí s rovnakým osudom by nebolo možné realizovať bez pomoci spoločnosti, tzn. samospráv, štátnych a verejnoprávnych inštitúcií alebo občanov, či už ide o asistentské činnosti dobrovoľníkov, rodinných príslušníkov a priateľov, takisto o finančnú či materiálnu pomoc darcov.

Podporujeme všestranný rozvoj našich klientov

Časopisy pre ľudí so zrakovým postihnutím
Už niekoľko desaťročí bez prerušenia zabezpečujeme pre nevidiacich a slabozrakých vydávanie časopisov. Ide o periodiká v prístupných formátoch: vo zväčšenej čiernotlači, v Braillovom písme a o audiočasopisy.

V roku 2015 sme vydávali tieto tituly:

Priezor (zväčšená čiernotlač)
Nový život (braillovská tlač)
Vierka (braillovská tlač)
Rozhľady (audioformát)
Dúha (zväčšená čiernotlač a braillovská tlač)

Vydávanie týchto časopisov je realizované v spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči a spolufinancované Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Poďakovanie

Ďakujeme štátnej správe

• Ministerstvo kultúry SR
• Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ďakujeme samospráve

• Banskobystrický samosprávny kraj
• Bratislavský samosprávny kraj
• Košický samosprávny kraj
• Nitriansky samosprávny kraj
• Prešovský samosprávny kraj
• Trenčiansky samosprávny kraj
• Trnavský samosprávny kraj
• Žilinský samosprávny kraj

Ďakujeme spolupracovníkom a podporovateľom

• Autoprofit Galanta
• Dakujeme.sk
• DAMONAX
• Darujme.sk
• Dell
• Dobrá krajina (darcovský portál Nadácie Pontis)
• DOXX
• Erasmus+
• Eset
• Európska únia nevidiacich
• Grifis
• Humanisti.sk
• IMP Kontakt
• In Form Slovakia
• IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
• KIA Motors Slovakia
• Lidl
• Ludialudom.sk
• Mestská knižnica v Bratislave
• Microsoft Slovakia
• Nadácia Allianz
• Nadácia ČSOB
• Nadácia na podporu sociálnych zmien SOCIA
• Nadácia Orange
• Nadácia Pontis
• Nadácia Slovenskej sporiteľne
• Novartis Slovakia
• Perkins School for the Blind (Watertown, Massachusetts)
• Policajný zbor SR
• Profesia
• Sagitta
• Slovak Telekom
• Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu
• Slovenské národné divadlo
• Slovenský národný panel
• Slovenský pacient
• Starion
• Svetová únia nevidiacich
• Švajčiarsko – slovenská obchodná komora
• Švec a spol.
• Tyflocomp
• VIAMO
• VEMA
• Zelená vlna SRo

Ďakujeme všetkým priaznivcom, podporovateľom a individuálnym darcom.

Ďakujeme partnerom verejnej zbierky Biela pastelka

Hlavní partneri

• Rozhlas a televízia Slovenska
• Visual Communication

Mobilní partneri

• Orange Slovensko
• O2 Slovakia
• Slovak Telekom

Strategický partner

• StarmediaCo.

Mediálni partneri

• Azet
• Hokejportal.net
• Rádio Lumen
• Rádio Jemné
• MIAU
• Bigmedia
• Beauty & Woman
• Liek
• Moja Psychológia
• Moje Zdravie

Partneri

• Autoprofit
• BAYER
• DHL
• Kávomaty
• LIONS International
• Mesto Banská Bystrica
• Model Obaly
• Radioreklama
• SAD Zvolen
• VEGUM
• ŽSR

Partneri hlavného eventu

• Extraordinary
• Eurovea
• CVZP – Centrum výnimočnosti a zodpovedného podnikania
• BKIS
• AKS kanal

Podporili nás obchodné reťazce

• BILLA
• Hypernova
• Lidl
• TESCO

Podporili nás obchodné centrá

• Apollo Business Center
• Aupark Shopping Center
• Euronics TPD
• Eurovea Galleria Shopping Center
• MIRAGE SHOPPING CENTER
• OC Centro Nitra
• OC LAUGARICIO
• OC MAX Nitra
• Polus City Center
• Retro Shopping Gallery
• Shopping Palace Bratislava
• Viedenská brána
• ZOC MAX Trenčín
• ZOC MAX Žilina

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom a priaznivcom, žiakom základných i študentom stredných škôl a regionálnym partnerom, vďaka ktorým sa Biela pastelka dostala k našim darcom.

Ďakujeme partnerom verejnej zbierky Štvornohé oči

• OLEJÁR
• BILLA

Ďakujeme za právnu pomoc

• Škubla & partneri

Ďakujeme za materiálnu pomoc

• Fotovideoshop
• Helga Stolz
• IPOS Slovakia
• Kapos – Ján Korecký
• KARLO GZ
• MAKRO
• Philips Slovakia
• Sekulská keramika
• Terezia company

Ďakujeme mestám a obciam za podporu miestnych aktivít ZO ÚNSS.

Ďakujeme všetkým individuálnym i firemným darcom 2 %.

Stiahni súborVýročná správa 2015 (kompletná, súbor je vo formáte PDF a má 2,9 MB).

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

ÚNSSÚnia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS)
Slovak Blind and Partially Sighted Union
– je občianske združenie, ktorého členmi sú nevidiaci a slabozrakí ľudia, ich priaznivci, priatelia a rodičia. V súčasnosti má viac ako 4 000 členov združených v 65 základných organizáciách. Svoje služby, poradenstvo a aktivity poskytuje ľuďom so zrakovým postihnutím v každom kraji Slovenska bezplatne. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vznikla v roku 1990.
Čerpané z: www.unss.sk

Súvisiace články:
PF 2017 (17.12.2016)
Branislav Mamojka si prevzal Cenu ministra spravodlivosti (12.12.2016)
Vernisáž fotografickej súťaže Cesta svetla 2016 (28.11.2016)
1. miesto v najväčšom startup inkubátore pre COrvus! (17.11.2016)
Deň nevidiacich s nošou plnou svetla (10.11.2016)
Ako dopadli hlavné zbierkové dni Bielej pastelky 2016? (08.11.2016)
Aby nebola biela palica v doprave strašiakom… (15.10.2016)
Každá biela pastelka je pomoc zrakovo postihnutým (16.08.2016)
Slovenskí vývojári prichádzajú s mobilnou aplikáciou COrvus: Dotykový telefón v rukách nevidiacich nebude už ničím nezvyčajným (20.07.2016)
Vodiaci pes – Štvornohé oči pre nevidiaceho (26.04.2016)
Podporujeme mládež so zrakovým postihnutím na ceste k nezávislosti a angažovanosti (26.01.2016)
O živote nevidiacich rozprávajú fotografie (20.11.2015)
Hlavné zbierkové dni priniesli Bielej pastelke viac ako 100 tisíc euro (06.11.2015)
Deň bielej palice 2015 (15.10.2015)
Súťažiť budú šikovné prsty nevidiacich (14.10.2015)
Chodec s bielou palicou na priechode pre chodcov. Čo s ním? (14.10.2015)
Ambasádor verejnej zbierky Biela pastelka 2015 Michal Handzuš: „Hrám za tých, ktorí to potrebujú“ (17.09.2015)
Najväčšia organizácia nevidiacich a slabozrakých na Slovensku oslavuje 25. výročie založenia (21.05.2015)
Deň otvorených dverí (12.05.2015)
Štvornohé oči s historicky najvyšším výnosom (27.03.2015)
Konferencia k projektu Poradenské služby pre obete domáceho násilia… (13.03.2015)
Svetový deň Braillovho písma (02.01.2015)
Prístupnou kultúrou k spoločenskému začleňovaniu ľudí so zrakovým postihnutím (09.12.2014)
Deň nevidiacich si pripomenú umeleckou tvorbou (13.11.2014)
Výnos hlavného dňa Bielej pastelky prvýkrát prekročil 90 tisíc eur (06.11.2014)
Deň bielej palice 2014 (15.10.2014)
Biele palice na priechodoch pre chodcov (14.10.2014)
Svetový deň zraku (08.10.2014)
Zažite aj vy pár minút zo života nevidiacich – už túto stredu (22.09.2014)
Biela pastelka vás podpíše pod pomoc nevidiacim (19.09.2014)
Zdravé oči už v škôlke (03.06.2014)
Vodiaci pes ako objekt záujmu na celom svete (30.04.2014)
Historický výnos Bielej pastelky prekročil hranicu 900 tisíc eur (15.04.2014)
Respondenti Slovenského národného panela a MEDIARESEARCH SLOVAKIA pomáhajú nevidiacim a slabozrakým (02.04.2014)
Zaostrime na seniorov! (28.03.2014)
Vodiace psy ďakujú, pomáha im zbierka Štvornohé oči (27.02.2014)
Medzinárodný projekt odhaľuje silné stránky ľudí s postihnutím (24.01.2014)
Otvorme oči, priatelia! (27.11.2013)
V Levoči budú čítať prsty (24.10.2013)
Poznáme výnos hlavného dňa Bielej pastelky (18.10.2013)
Deň bielej palice 2013 (15.10.2013)
Biele palice skrížia cestu vodičom (14.10.2013)
Biela pastelka vyjde do ulíc (24.09.2013)
Biela pastelka vyjde do ulíc (19.09.2013)
Reset vytrhne z každodennosti (25.07.2013)
Cesta svetla (16.07.2013)
Úsporami za teplo k lepším službám (13.06.2013)
Biela pastelka 2013 povolená (29.05.2013)
Vodiči v Bratislave nevidiacich nevidia (23.04.2013)
Výnos Bielej pastelky po prvý raz prerástol stotisícovú hranicu (08.04.2013)
Zaostrujeme na seniorov (21.03.2013)
Vodiace psy ďakujú (19.02.2013)
Zrak škôlkarov pod lupou (10.01.2013)
Škôlkarom preveríme zrak (04.12.2012)
Predstavia sa nevidiaci literáti i recitátori (22.11.2012)
Svet nevidiacich ukrytý vo fotografii (09.11.2012)
Nevidiacich a slabozrakých znepokojuje nezamestnanosť (02.11.2012)
Delegáti zjazdu budú bilancovať (25.10.2012)
Poznáme výnos hlavného dňa Bielej pastelky (17.10.2012)
Cesty križovali biele palice (15.10.2012)
Biele palice preveria ostražitosť vodičov (11.10.2012)
Biela pastelka v novej dekáde (24.09.2012)
Keď zrak nahradia štvornohé oči (02.08.2012)
Audiovízia je pre nevidiacich nevyhnutná (20.06.2012)
Fotografujte ostošesť! (17.04.2012)
Nevidiaci naprieč Slovenskom (13.04.2012)
Skupina odvážnych nevidiacich sa vyberie na cestu Slovenskom (13.04.2012)
S médiami na slepo (29.03.2012)
Nevidiacich podporili známe tváre (22.03.2012)
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (17.02.2012)
Vodiaci pes je neoceniteľný pomocník (15.02.2012)
Medzinárodný deň nevidiacich (13.11.2011)

ÚNSS, 04. 10. 2016 | Prečítané: 1986 | Rubrika: Kto sú humanisti?

Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Anketa
Súhlasíte s trvalým zatvorením obchodov v nedeľu?

Áno (12 hl.)
 
Nie (10 hl.)
 

Celkom hlasovalo: 22
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
 Pokrytectvo
21-05-20 * 20:41
 Re: Confirmation bias
21-05-20 * 16:10
 Stretne Mars planétu Zem
21-05-20 * 00:01
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore