www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
BILLA
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVA Voľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @210
Počítadlo


Spam poison

Telegram komunity DAV DVA z Trenčína do Davosu

Letter from DAV DVA conference to DAVOS

Česko-Slovenská konferencia (26. 1. 2019)

Po kliknutí na fotografiu sa v novom okne zobrazí v lepšom rozlíšení o rozmeroch 4 128 × 3 096 bodov.

Telegram z Trenčína do Davosu:

Dnes 26. 1. 2019 sme sa stretli v Trenčíne aj my na pozvanie DAV DVA, aby sme diskutovali o súčasnom stave civilizácie. Súhlasíme s vami diskutujúcimi na Svetovom ekonomickom fóre v Davose, že projekt globalizácie pod diktatúrou liberálnej „demokracie“ zlyháva.

Pripomenuli ste nám slová Rosy Luxemburgovej, ktorú aliancia liberálov a fašistov brutálne pred sto rokmi zavraždila:

„Buržoázna spoločnosť stojí na križovatke, buď prechod k socializmu alebo pád do barbarstva.“

Roztvorili ste nožnice sociálnej nerovnosti do obludných rozmerov, keď pred bránami bohatého Západu živorí ročne hladom väčšina zo 700 miliónov, ktorých denný príjem je menej ako 2 doláre. Zničili ste, a vydrancovali v honbe za ziskom, celú planétu. Globálna finančná oligarchia, a s ňou kolaborujúci liberálni politici a nájomní žurnalisti, systematicky manipulujú verejnú mienku. Potemkinove dediny, kolorované dubióznymi heslami o rovnosti šancí, racionálnom neregulovanom trhu a vymyslenými zločinmi komunizmu, držia spolu s totalitnými policajnými a cenzorskými opatreniami v poslušnosti mladú generáciu, tendenčne informovanú a vzdelávanú podľa pokynov tajných služieb a propagandistických agentúr.

V blížiacej sa kríze zistí verejnosť, čo to znamená, keď 26 ľudí vlastní toľko ako 4 miliardy ľudí. Tých všetkých ubíjate v mene zisku a v kríze plánujete umoriť hladom, smädom a chorobami. Váš projekt priemyslu 4.0 je neo-maltuziánskym spôsobom likvidácia polovice ľudskej civilizácie. Vybrali ste si cestu, ako ju pomenovala Rosa Luxemburgová, späť do džungle neregulovaného trhu, nekontrolovaného násilia, vojen a diktatúr, ktoré vydržiavate. Je to vaša cesta do barbarstva.

My vás po nej chceme nechať ísť samých. Najradšej by sme vyviezli bankárov, generálov, liberálnych politikov a redaktorov mienkotvorných médií na odvrátenú stranu Mesiaca. Aby ľudia mohli zabudnúť na vaše liberálne transformačné projekty škrtov verejných výdajov, a na drsné pracovné a životné podmienky, ktoré stále redukujete pod zástavou liberalizmu, všetkého schopných. Vieme, že kríza odhalí nehumánne princípy súkromného vlastníctva a policajného buržoázneho štátu s agresívnym, militantnými správaním.

My pracujeme na vízii spravodlivého a demokratického sveta, bez lumpov parazitujúcich na prírode a civilizácii. Moderná veda umožňuje, vedecky s využitím informačných technológií, a bez manipulatívnej reklamy organizovať ekonomiku – výrobu a distribúciu. Základom je spravodlivý princíp každému podľa životných potrieb a vykonanej práce. Každý musí mať neobmedzené právo na primerané vzdelanie, zdravotnú a sociálnu starostlivosť, bývanie a výživu. Na dôstojný život! Spravodlivé musí byť aj oceňovanie zásluh o tvorbu hodnôt a rozvoj civilizácie. Vynikajúcim pracovníkom, odborníkom, umelcom a každému pracujúcemu musia byť prístupné nadštandardné výhody, podľa ich záujmu a podľa pracovných výsledkov. To nie je ani návrat k reálnemu socializmu spútanému studenou vojnou, ani nerealizovateľný sen. Je to svet, v ktorom sú odstránené parazitické štruktúry rentiérov, vlastníkov kapitálu a spoločnosť nie je okrádaná o úroky hypoték, náklady na reklamu a mediálne manipulácie, nemusí zbytočne investovať do zbrojárstva, vydržiavať armády a papuľnatých darmožráčov v treťom sektore, médiách a verejnej správe.

Kapacity modernej IT umožňujú vedecké riadenie na všetkých stupňoch spoločnosti, namiesto lobistických kolaborantov politických strán mnohých názvov a spoločnej liberálnej doktríny. Demokraciu kupovaných bilbordov, mediálnych kampaní a veľkohubých lídrov chceme nahradiť ľudovou demokraciou, v ktorej sa spoločnou dohodou informovaných a vzdelaných voličov stanovia pravidlá regulácie a stimulácie ekonomického rozvoja. Kde vôľa občanov nebude obeťou politických manipulácií, ale bude organizovať civilizáciu dôstojných podmienok pre život a stimulovať každú prospešnú činnosť, vrátane vedeckého výskumu a umeleckej tvorby.

Podpísaní členovia a sympatizanti

Trenčín (Slovensko) 26. 1. 2019

Letter from DAV DVA conference to DAVOS

Letter from Trencin to Davos

Today, January 26, 2019, we also met in Trenčín at the DAV DVA conference for discuss aboute the current state of civilization. We agree with you at the Davos World Economic Forum that the project of globalization under the dictatorship of liberal “democracy” fails.

You have reminded us Rosa Luxemburg's words, bruttaly murdered by the alliance of liberals and fascists one hundred years ago:

“The bourgeois society stands at a crossroads, either a transition to socialism or a fall into barbarism.”

You have split the scissors of social inequality into monstrous proportions when most of the 700 million people per year, with daily income less than 2 dollars, is suffer from starving. You destroyed and plundered the whole planet for your economic profit. The global financial oligarchy and its collaborating liberal politicians and tenant journalists manipulate public opinion systematically. Potemkin's villages keep young generation obedient with dubious phrases about equal opportunities, a rational unregulated free market, and the imaginary crimes of Communism, together with totalitarian policing and censorship measures. Young generation is informed tendentiously and educated according to instructions from secret services and propaganda agencies.

In the coming crisis, people find out what it means when 26 people have as many as 4 billion people. You try to destroy masses with hunger, thirst and disease. Your 4.0 Industry Project is a neo-Maltese way of eliminating the half of human civilization. You have chosen the way that Rosa Luxemburg has named as “back into the jungle of the unregulated market”, the uncontrolled violence, wars, and dictatorships you hold. It's your way to barbarity.

We are working on the vision of democratic world of social justice, with no thieves parasitic in nature and civilization. Modern science enables scientists to organize the economy – production and distribution – with the use of information technology and without manipulative advertising. The basis is a fair principle for everyone according to the needs of life and the work done. Everyone must have an unlimited right to adequate education, health and social care, housing and nutrition. To a dignified life! Merit must also be the appreciation of merit in the creation of values and the development of civilization. Excellent workers, professionals, artists and every worker must be able to enjoy high-standard benefits, according to their interest and work results. This is not a return to real socialism coupled with the cold war, nor an unrealizable dream. It is a world in which the parasitic structures of rentier, capital owners, and the company is not wiped out by mortgage interest, advertising and media manipulation, do not needlessly invest in arms, resist armies, and armed robbery in the third sector, the media and public administration.

Capabilities of modern IT enable scientific management at all levels of society, instead of lobbyists of political parties of many titles and common liberal doctrines. We want to replace the popularity of billboards, media campaigns and big-party leaders with a people's democracy, in which the rules of regulation and stimulation of economic development will be laid down by mutual agreement of informed and educated voters. Where the will of citizens will not be a victim of political manipulation but will organize a civilization of dignified living conditions and stimulate any beneficial activity, including scientific research and artistic creation.

Signed members and sympathizers

In Trencin, Slovakia, January 26, 2019

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

DAV/DAV/ (čítaj DAV DVA)
– kultúrno-politická revue ľavého spektra
– kultúrno-politická a spoločenská revue nekapitalistickej ľavice, ktorej úlohou je rehabilitácia autenticky ľavicových a socialistických myšlienok do slovenskej spoločnosti 21. storočia
– zároveň poskytuje priestor pre diskusiu a výmenu názorov v autenticky ľavom spektre
Čerpané z: DavDva.sk

Ako sa podľa vás nazýva spoločenské zriadenie, ktoré bolo u nás do roku 1989? (Zvoľte najvhodnejšie.)

Demokratický socializmus (Počet hlasov: 39)
(6.38 %)

Marxistický socializmus (Počet hlasov: 80)
(13.09 %)

Reálny socializmus (Počet hlasov: 41)
(6.71 %)

Socializmus s ľudskou tvárou (Počet hlasov: 32)
(5.24 %)

Vedecký socializmus (Počet hlasov: 18)
(2.95 %)

Socializmus ako prvá fáza komunizmu (Počet hlasov: 65)
(10.64 %)

Socializmus (Počet hlasov: 132)
(21.60 %)

Komunizmus (Počet hlasov: 55)
(9.00 %)

Totalita (Počet hlasov: 61)
(9.98 %)

Hlboká totalita (Počet hlasov: 43)
(7.04 %)

Štátny kapitalizmus (Počet hlasov: 45)
(7.36 %)Celkom hlasovalo: 611
Súvisiace články:
Ako poukázať 2 % z dane pre OZ DAV DVA (21.03.2020)
Konferencia s Branislavom Fábrym (11.08.2019)
VÝZVA: Podporte jedinečný projekt – priestor na archiváciu a digitalizáciu starších kníh (25.07.2019)
Povolebná diskusia s Romanom Michelkom v Košiciach (05.05.2019)
Spolupráca ľavicových síl Česka a Slovenska (17.01.2019)
Festival ruských filmov v Košiciach (14.01.2019)
E-knižnica doplnená o tému ideológov a predstaviteľov Francúzskej revolúcie, jakobínov a Babeufovho Sprisahania rovných (12.01.2019)
DAV DVA sa rozšíril o nových členov, vedúcou redaktorkou pre 5. číslo DAV DVA bola zvolená Soňa Valovičová (25.11.2018)
Aké praktické alternatívy ponúkajú anglo-americkí sociálni filozofi – uvedenie novej knihy Lukáša Perného (22.11.2018)
Ako bude vyzerať svet v roku 2048? (28.09.2018)
Pozvánka na diskusiu s Ľubošom Blahom (14.09.2018)
Branislav Fábry o zbrojení, zákaze Nočných vlkov a cenzúre alternatívnych médií (26.07.2018)
Konferencia o DAV-e, prišiel aj syn pôvodného davistu Daniela Okáliho (15.07.2018)
Univerzitný pedagóg Vladimír Manda vypracoval kritickú analýzu tzv. „anti-extrémistickej“ učebnice Pavla Struhára (22.05.2018)
DAV DVA reaguje na lživé a nepodložené obvinenie Pavla Struhára (12.05.2018)
Podujatie: Homage to Karl Marx (Pocta Karlovi Marxovi) (21.04.2018)
Konferencia Alternatívy pre 21. storočie V. (09.03.2018)
Informačný bulletin a antikonšpiračný leták DAV DVA (14.02.2018)
Vychádza tretie číslo DAV DVA (29.01.2018)
DAV DVA na sociálnej sieti VKONTAKTE (20.01.2018)
Alternatívy pre 21. storočie (IV.) (06.01.2018)
Informačný bulletin DAV DVA (15.11.2017)
Vyšlo 2. číslo časopisu DAV DVA! (12.10.2017)
Konferencia Alternatívy pre 21. storočie III. (06.10.2017)
Prehlásenie redakcie DAV2 a osobností: Prezident z ideologických dôvodov podporuje vandalstvo voči mŕtvym (11.09.2017)
Pozvánka na oficiálnu prezentáciu DAV DVA (25.06.2017)
Prekarizácia práce (04.06.2017)
Jarné upratovanie DAV DVA (27.03.2017)
Prvé číslo časopisu DAV DVA (04.03.2017)
Alternatívy pre 21. storočie (27.01.2017)
Pridaj sa! – Výzva koordinátora sekcie pre praktickú činnosť (04.01.2017)
Finančná zbierka na prvé číslo magazínu DAV DVA (25.10.2016)
Kultúrno-politický magazín DAV/ (17.09.2016)
DAV DVA na prvej celoslovenskej konferencii za obnovu poľnohospodárstva (22.07.2016)

DAV/, 29. 01. 2019 | Prečítané: 664 | Rubrika: Veda a spoločnosť

Doba slovenská
BILLA
Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
 Re: Moje poznámky
07-08-20 * 11:09
 Re: Paradox kapitalizmu
06-08-20 * 18:46
 Re: Tomáš Profant
06-08-20 * 18:14
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Diskuteri.sk
Diskuteri.sk
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore