www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
BILLA
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVA Voľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @713
Počítadlo


Spam poison

Rok 2014 bol v znamení prípravy testovacieho systému a vytvárania banky úloh pre školy

Hlavné kroky v národnom projekte v roku 2014

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) úspešne napreduje v plnení cieľov národného projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania (E-test). Od neskorej jesene je v prevádzke nový elektronický systém e-Test na testovanie žiakov zmluvných ZŠ a SŠ. Sú tak vytvorené základné podmienky na postupné zavádzanie elektronického testovania v slovenskom školstve.

Významnou materiálnou podporou e-testovania na začiatku roka 2014 bolo účelné doplnenie 1 800 počítačov do približne 400 ZŠ a SŠ (z celkového počtu 1 660) s cieľom umožniť čo najväčšiemu počtu záujemcov z radov škôl zapojiť sa do elektronického testovania v rámci projektu. O procese prípravy komplexného elektronického testovacieho systému e-Test, jeho etapách a samotnom systéme NÚCEM informoval počas celého roka.

„Elektronické prostredie poskytuje žiakom graficky a technicky oveľa pestrejšie a zaujímavejšie úlohy a testy ako je to v prípade papierovej formy. Pre dnešnú mládež, ktorá denne používa rôzne moderné technológie, tak prinášame atraktívnejšiu formu overovania vedomostí a zručností,“ povedala o nových možnostiach elektronických úloh riaditeľka NÚCEM-u Romana Kanovská.

Do projektu je zapojených približne 1 650 základných a stredných škôl, vrátane škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Úlohy do elektronickej banky úloh na základe modernej metodiky pripravuje 610 aktívnych autorov – učiteľov, ktorých odborne vedie tím posudzovateľov (elektronicky ale aj na osobných stretnutiach v regionálnych kontaktných centrách), školiteľov (počas vzdelávacích stretnutí) a garantov (v telefonickej a elektronickej komunikácii). Vytváraním úloh stovkami učiteľov z praxe NÚCEM zabezpečuje výraznejšiu pestrosť úloh a testov a ich väčšiu adresnosť.

„Testy by tak mali viac odzrkadľovať témy, ktorým sa učitelia so žiakmi na hodinách venujú. Zároveň naši garanti dbajú, aby úlohy a testy boli v súlade so Štátnym vzdelávacím programom,“ vysvetľuje riaditeľka NÚCEM-u Romana Kanovská.

Neoddeliteľnou súčasťou projektu E-test je vzdelávanie autorov v tvorbe testovacích nástrojov (úloh a testov). Tohto roku v auguste v rámci Letnej školy napríklad učitelia získali popri prvých skúsenostiach s vytváraním úloh priamo v elektronickom prostredí aj širšie vedomosti o rôznych aspektoch problematiky čitateľskej gramotnosti vrátane tvorby moderných úloh z rôznych predmetov.

„Tí učitelia, ktorí vytrvali v náročnom odbornom vzdelávaní a osvojili si moderné postupy, ktoré rozvíjajú kognitívne schopnosti a neobmedzujú sa len na pamäť žiaka, sa dnes už pozerajú inak na hodnotenie svojich žiakov ako aj na obsah testov či písomiek vo vyučovacom procese, ale aj na úlohy z medzinárodných meraní,“ konštatovala riaditeľka R. Kanovská a zdôraznila, že odborný rast pedagógov a podpora ich potenciálu je dôležitou súčasťou projektu.

Svoju premiéru malo na jeseň 2014 testovanie už v novom implementovanom elektronickom testovacom systéme e-Test, ktorý dodávateľsky zabezpečuje IBM Slovensko, s.r.o. Počas novembra NÚCEM ponúkol školám v novom elektronickom prostredí napr. test z pilotného Testovania 5, ktorý školy mohli využiť ako vstupný test z matematiky a vyučovacích jazykov (slovenčiny a maďarčiny) pre žiakov piateho ročníka. Počas tejto série školských testovaní pracovníci národného ústavu získali ďalšie skúsenosti s logistikou, personálnym a technickým zabezpečením e-testovania. Zároveň si žiaci overili vedomosti z viacerých vyučovacích predmetov. Celkovo bolo doposiaľ v systéme e-Test v roku 2014 vykonaných už viac než 101 700 elektronických testov, do ktorých sa zapojili žiaci 2. stupňa ZŠ a SŠ. Ďalšou pridanou hodnotou elektronického testovania je to, že poskytlo projektovému výskumnému tímu NÚCEM-u aj cenné informácie o sprievodných aspektoch vzdelávania, keď popri údajoch o úspešnosti žiakov v teste získavali pomocou dotazníka od ich rodičov informácie o socioekonomickom a kultúrnom statuse rodiny. Celkovo sa v roku 2014 otestovalo prostredníctvom počítačov z rôznych predmetov už viac ako 39 600 žiakov z viac než 841 základných a stredných škôl. Ďalšie, aktuálne prebiehajúce, záťažové skúšky systému e-Test majú viesť k optimálnemu nastaveniu všetkých parametrov e-testovania na školách.

Rok 2015 bude pre národný projekt, zapojené školy a dodávateľa systému e-Test veľmi dôležitý. Na cca 500 certifikačných základných a stredných školách totiž časť žiakov uprednostní elektronickú formu Maturity alebo Testovania 9 pred papierovou. Veľkou výhodou pre týchto žiakov bude i to, že sa dozvedia svoje neoficiálne výsledky testu (zo zatvorených úloh) okamžite po ukončení testovania.

Budúci rok v novembri sa ukončí celý 33 mesiacov trvajúci národný projekt E-test, ktorého kľúčovým cieľom je postupné zavádzanie elektronického testovania do škôl. Zavŕši sa teda i tvorba úloh a testov naplnením elektronickej banky úloh a testov a učitelia zmluvných škôl z nej budú môcť čerpať úlohy, upravovať podľa vlastných požiadaviek a vytvárať vlastné testy. Na jeseň 2015 sa s výsledkami národného projektu, zisteniami a skúsenosťami projektový tím NÚCEM-u podelí aj s odbornou verejnosťou na konferencii s medzinárodnou účasťou pod záštitou ministra školstva, vedy výskumu a športu SR Juraja Draxlera.

Pod čiarou

Poznámka: V prílohe č. 1 tlačovej správy je retrospektíva národného projektu v hlavných krokoch v období marec 2013 – december 2014.

Mária Grebeňová-Laczová
manažérka publicity národného projektu

Príloha č. 1

Hlavné kroky v národnom projekte v roku 2014


 • január 2014 – účelné doplnenie 1 800 počítačov do približne 400 škôl v SR
 • február a marec 2014 – školenia autorov úloh v krajoch SR na tvorbu úloh zo spoločenskovedných predmetov, informatiky a cudzích jazykov
 • február a marec 2014 – skúšobná e-Maturita a e-Testovanie 9 na 16 základných a 17 stredných školách v SR
 • apríl a máj 2014 – prezentácia národného projektu, moderných elektronických úloh a elektronického testovania na podujatiach k 10. výročiu vstupu SR do EÚ – v 9 mestách SR
 • jún 2014 – prvá fáza skúšobnej prevádzky elektronického testovacieho systému e-Test
 • júl 2014 – interaktívna prezentácia národného projektu a elektronického testovania E-testujte sa s EÚsmevom na celoslovenskom multižánrovom festivale Bažant Pohoda 2014
 • august 2014 – Letná škola 2014 pre autorov úloh v krajských mestách
 • september 2014 – interaktívna prezentácia národného projektu E-testujte sa s EÚsmevom a elektronického testovania počas Noci výskumníkov v Bratislave
 • október 2014 – interaktívna prezentácia národného projektu a elektronického testovania E-testujte sa s EÚsmevom pre maturantov počas najväčšieho študentského veľtrhu v SR Akadémia&VAPAC v Bratislave
 • november 2014 – spustenie elektronického testovacieho systému e-Test do prevádzky
 • november 2014 – záťažové skúšky e-Testu
 • november 2014 – školské testovania (5. a 9. ročník ZŠ, 1., 2., 3., 4. ročník SŠ)
 • november 2014 – dotazník ESCS pre rodičov; inštalácia licencií na testovanie
 • december 2014 – záťažové skúšky systému e-Test
 • december 2014 – školenie školského personálu certifikačných škôl
  – príprava na Maturitu online a Testovanie 9 online v roku 2015

Hlavné kroky v národnom projekte v roku 2013


 • marec 2013 – začiatok projektu
 • apríl 2014 – vyhlásenie verejného obstarávania na dodávku tovarov, licencií a služieb nevyhnutných na tvorbu testovacích nástrojov a elektronického testovania žiakov ZŠ a SŠ
 • máj 2013 – podpísanie prvej zmluvy o spolupráci so školou (Gymnázium L. Sáru, Bratislava)
 • jún 2013 – vzdelávanie multiplikátorov
 • júl 2013 – vzdelávanie k tvorbe testovacích nástrojov pre učiteľov SJL, MAT, ANJ
 • september 2013 – prezentácia projektu a jeho hlavných aktivít – elektronického testovania a tvorby testových úloh – na Noci výskumníkov v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline a Košiciach, celoslovenského populárneho podujatia s vysokou účasťou širokej verejnosti, škôl a žiakov
 • október 2013 – vzdelávanie k tvorbe testovacích nástrojov pre učiteľov SJSL, MJL
 • november 2013 – vzdelávanie k tvorbe testovacích nástrojov pre učiteľov BIO, FYZ, CHEM
  – vzdelávanie učiteľov k tvorbe testovacích nástrojov pre testové úlohy na finančnú a štatistickú gramotnosť
 • december 2013 – podpísanie čiastkovej zmluvy k Rámcovej dohode uzavretej medzi MŠVVaŠ a predávajúcim (ZVO) na zabezpečenie nevyhnutnej výpočtovej techniky na realizáciu národného projektu
  – vytvorenie 26 Regionálnych kontaktných centier v ZŠ a SŠ na pracovné stretnutia autorov úloh a testov s posudzovateľmi a na menšie vzdelávacie aktivity

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

NÚCEMNárodný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM)
– je štátnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou, zriadenou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Čerpané z: www.nucem.sk

NÚCEM, 18. 12. 2014 | Prečítané: 870 | Rubrika: Veda a spoločnosť

Doba slovenská
BILLA
Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
 Re: Kurča na fazuľke
08-08-20 * 12:17
 Re: Moje poznámky
08-08-20 * 09:55
 Re: Kurča na fazuľke
08-08-20 * 09:39
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Diskuteri.sk
Diskuteri.sk
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore