www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVAAteisti Českej republikyVoľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @105
Počítadlo


Spam poison

Parlament schválil veľkú novelu protischránkového zákona

Zákon o partneroch verejného sektora predstavuje svetovo jedinečnú právnu úpravu v oblasti, v ktorej sa stretajú obchodné záujmy podnikateľov maximalizovať zisk na jednej strane a verejný záujem na transparentnom nakladaní s verejnými zdrojmi na strane druhej

1. septembra 2019 nadobúda, s výnimkou niektorých ustanovení, účinnosť „veľká“ novela Zákona o partneroch verejného sektora, na ktorej sa podieľali aj advokáti z Taylor Wessing. Po 2,5 rokoch účinnosti zákona tak došlo k novelizácii, ktorej cieľom je eliminácia interpretačných a aplikačných nedostatkov, ktoré predstavovali riziko jeho obchádzania. V zmysle tzv. protischránkového zákona je každý kto obchoduje s verejným sektorom povinný identifikovať, oprávnenou osobou overiť a do verejného registra zapísať svojich konečných užívateľov výhod – teda fyzické osoby, ktoré profitujú z týchto obchodov. V čom spočíva význam schválenej novely a akým spôsobom sa vysporiada s nedostatkami doterajšej právnej úpravy, vysvetľuje bývala ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská a partneri kancelárie – Andrej Leontiev a Radovan Pala.

Význam a doterajší prínos protischránkového zákona

Zákon o partneroch verejného sektora predstavuje svetovo jedinečnú právnu úpravu v oblasti, v ktorej sa stretajú obchodné záujmy podnikateľov maximalizovať zisk na jednej strane a verejný záujem na transparentnom nakladaní s verejnými zdrojmi na strane druhej. Umožňuje úradníkom, neziskovým organizáciám, investigatívnym novinárom a tretiemu sektoru, aby mali prístup k informáciám o konečných užívateľoch výhod, t. j. o osobách, ktoré skutočne profitujú z obchodu so štátom.

Po 2,5 rokoch účinnosti zákona možno konštatovať, že tento predstavuje efektívny nástroj na odhaľovanie prepojenia biznisu na politiku, ktoré je v Slovenskej republike často diskutovaný problém.

„Až vďaka tomuto zákonu sa podarilo ukázať, koľko spoločností obchodujúcich so štátom či inak čerpajúcich verejné prostriedky má medzi konečnými užívateľmi výhod osoby či už s pochybnou povesťou alebo s kontaktami na politikov,“ vysvetľuje Lucia Žitňanská.

Okrem firiem je tak vyvíjaný tlak aj na verejný sektor, aby využíval finančné prostriedky nás všetkých čo najefektívnejšie.

Napriek nespochybniteľnému prínosu zákona sa však počas jeho účinnosti objavili aj aplikačné a interpretačné nejasnosti, ktoré oslabovali naplnenie jej účelu. Napokon, jedná sa o jedinečný zákon, pri ktorého koncipovaní nebolo možné sa inšpirovať žiadnym vzorom, a preto je logické, že v praxi sa podarilo identifikovať niektoré jeho nedokonalosti.

27. júna 2019 bola preto v parlamente schválená novela protischránkového zákona, ktorá jednotlivé jeho časti spresňuje a upravuje tak, aby sa ďalej zužovali možnosti zákon obchádzať a zároveň, aby sa eliminovali jeho aplikačné nedostatky.

Výnimky z povinností podľa zákona

Jednou z najdôležitejších zmien je spresnenie vymedzenia verejného sektora. Zavádza sa nový pojem verejný podnik, ktorým sa zužuje objem sledovaných transakcií o tie, pri ktorých nie je verejný záujem na najvyššej úrovni transparentnosti.

„Ide najmä o energetické spoločnosti, ktoré sa správajú trhovo ako bežný podnikateľ pri štandardnom ekonomickom styku. Účasť štátu v týchto spoločnostiach totiž doposiaľ spôsobovala to, že ich zákazníci mali povinnosť registrácie, čím boli tieto spoločnosti nepriamo znevýhodnené oproti konkurencii. Cieľom zákona je totiž sledovať tok finančných prostriedkov medzi štátom a súkromným sektorom, nie obmedzovať obchodné vzťahy medzi podnikateľmi. Naďalej však ostáva zachovaná povinnosť registrácie v registri partnerov verejného sektora pre dodávateľov, ktorí poskytujú energetickým spoločnostiam tovary a služby cez verejné obstarávanie,“ dodáva Radovan Pala.

Takisto sa z pôsobnosti zákona vynímajú aj iné subjekty, ktoré podliehajú funkčnej verejnej kontrole podľa osobitných predpisov. Takto precízne spracované vymedzenie partnerov verejného sektora má za následok, že napríklad finančné inštitúcie nebudú podliehať povinnostiam podľa protischránkového zákona.

Sprísnenie právnej úpravy

Nepriaznivý jav, kedy sa podnikatelia tendenčným výkladom niektorých ustanovení zákona pokúšali vyhnúť svojim povinnostiam odstraňuje zavedenie nového inštitútu – tzv. hodnoty zmluvy – a poskytnutie podrobného návodu, ako túto hodnotu správne určiť.

„Cieľom tejto úpravy bolo normatívne zakotviť výkladové pravidlá, ktoré dajú podnikateľom odpoveď na to, či hodnota plnenia v danom prípade zakladá povinnosť registrácie podľa zákona,“ vysvetľuje Andrej Leontiev.

Samotné finančné kritériá, ktoré klasifikujú osobu za partnera verejného sektora – teda 250 000 € pri opakovaných plneniach a 100 000 € pri jednorazových plneniach zostávajú nezmenené.

V praxi sa často vynárali otázky nielen v súvislosti so vznikom povinnosti podľa zákona, ale aj ohľadom dĺžky jej trvania. Novela na tento stav reaguje a zakotvuje definíciu trvania zmluvy, ktorá vyjadruje princíp, že subjekt musí byť registrovaný nepretržite počas celej doby, kedy prijíma verejné finančné prostriedky.

K sprísneniu zákona dochádza aj pri súdnom konaní o overení pravdivosti a úplnosti údajov o konečnom užívateľovi výhod zapísaných v registri. Doposiaľ bolo otázkou výkladu ako má súd postupovať v prípade ak začne konanie podľa tohto zákona a následne podá oprávnená osoba žiadosť o dobrovoľný výmaz z registra alebo ak dôjde po začatí súdneho preverovania k náprave. Podľa Leontieva je nevyhnutné, aby postih za uvedenie nepravdivých informácií o konečnom užívateľovi výhod bol predmetom riadneho súdneho konania bez ohľadu na to, či v jeho priebehu dôjde k náprave alebo k výmazu partnera.

„V opačnom prípade by bol celý sankčný mechanizmus za porušenie zákona úplne znefunkčnený,“ dodáva.

Od uvádzania nepravdivých a skreslených informácií v registri by mala partnerov odradiť aj spresnená sankcia – „stopka“ obchodovania zo štátom na dva roky od núteného výmazu z registra. Pokiaľ teda registrový súd rozhodne o výmaze partnera verejného sektora z dôvodu porušenia jeho zákonných povinností, tento je okrem pokuty pozbavený možnosti sa v priebehu dvoch rokov registrovať a tak čerpať finančné prostriedky od štátu.

Čiastočné odbremenenie podnikateľov

Dôsledkom snahy o nájdenie rovnováhy medzi dosiahnutím účelu zákona a administratívnou záťažou pre partnerov verejného sektora dochádza v novele k zjednodušeniu procesu verifikácie a registrácie konečných užívateľov výhod. Subjekty, ktoré nezapisujú svojich konečných užívateľov výhod, napríklad emitenti cenných papierov, už viac nemusia zapisovať všetkých členov vrcholového manažmentu, ale iba štatutárny orgán.

„Takáto úprava má význam pri veľkých nadnárodných spoločnostiach, ktorých fluktuácia osôb vo vrcholovom manažmente je tak vysoká, že aktualizovanie údajov v registri predstavuje pre partnera neprimeranú záťaž,“ konštatuje Pala.

Leontiev dopĺňa:

„Rovnako sme museli vyriešiť duplicitu zápisu konečných užívateľov výhod v obchodnom registri a v registri partnerov verejného sektora. Po novom platí, že tí, ktorí sú zapísaní v registri partnerov už nemusia zapisovať svojich skutočných vlastníkov do obchodného registra.“

Novinkou je aj to, že oprávnená osoba môže vykonať kedykoľvek dobrovoľnú verifikáciu aj bez toho, aby došlo ku vzniku tejto povinnosti podľa zákona. Pokiaľ nedôjde počas roka k zmene konečných užívateľov výhod, umožňuje povinná „zimná“ a dobrovoľná „letná“ verifikácia veľmi administratívne jednoduchý spôsob podnikania so štátom.

Vysoké očakávania od novely

V období krátko pred prijatím novely priniesol zákon prvé ovocie, v podobe medializovaných súdnych konaní vo veci správnosti údajov v registri partnerov verejného sektora. Aj vďaka nekompromisnému a vysoko profesionálnemu prístupu sudcov žilinského súdu boli viacerí oligarchovia prinútení sa priznať k vlastníctvu niektorých spoločností napojených na verejný sektor, prípadne tieto spoločnosti museli s obchodovaním so štátom prestať.

„O funkčnosti zákona teda nemôže byť viac pochýb a novela má ambíciu ešte viac posilniť jeho pozíciu ako efektívneho nástroja na verejnú kontrolu obchodných prepojení oligarchov a finančných skupín so štátom,“ uzatvára Lucia Žitňanská.

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

Taylor WessingTaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o.
O Taylor Wessing Slovensko
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. na Slovensku dominuje v poskytovaní právneho poradenstva pre priemyselné odvetvia budúcnosti. V roku 2018 ju The Slovak Spectator označil ako najziskovejšiu a najväčšiu podľa počtu spolupracujúcich právnikov z medzinárodných kancelárií na Slovensku. Taylor Wessing získala v roku 2015 hlavnú cenu Via Bona Slovakia, Cenu za zodpovedné podnikanie.
O Taylor Wessing
Taylor Wessing je medzinárodná advokátska kancelária s viac ako 1 100 právnikmi, ktorá poskytuje právne služby klientom z najdynamickejších odvetví priemyslu. Pri poskytovaní právnych služieb našim klientom sa zameriavame na dosiahnutie požadovaného cieľa, pomáhame im uspieť inovatívnym pohľadom na ich podnikanie. Našich 33 kancelárií v Európe, na Blízkom východe a Ázii, ako aj dve zastúpenia v USA, nepredstavujú len formálnu prítomnosť v regióne – spájajú to najlepšie z miestneho podnikania, priemyslu a kultúrneho povedomia s medzinárodnými skúsenosťami s cieľom poskytovať rozumné obchodné riešenia pre našich klientov.
Čerpané zo: Slovakia.TaylorWessing.com

Taylor Wessing, 15. 07. 2019 | Prečítané: 154 | Rubrika: Veda a spoločnosť

Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Anketa
Súhlasíte s trvalým zatvorením obchodov v nedeľu?

Áno (14 hl.)
 
Nie (16 hl.)
 

Celkom hlasovalo: 30
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
 Vidím pohyby
01-06-20 * 05:22
 Chcete vedieť, či ste nervózni?
01-06-20 * 05:19
 Pokrytectvo
21-05-20 * 20:41
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore