www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
BILLA
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVA Voľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @125
Počítadlo


Spam poison

Nekultúrny ateizmus

Karikatúra ateizmu

Leonard RajenLeonard Rajen si na Google vytvoril webovú stránku s názvom Kultúrny ateizmus. Ale ak sa do nej na chvíľu začítate, rýchlo zistíte, že ide o karikatúru ateizmu.

Aj keď je to strata času čítať jeho názory, ja sa venujem čomukoľvek, čo nejako súvisí s humanizmom. I keď okrajovo, alebo aj znevažujúco. Preto považujem za svoju povinnosť informovať humanistov o tomto karikaturistovi ateizmu. Predpokladám, že až raz bude viac známy humanizmus, že niekto vytvorí i karikatúru humanizmu.

Pravidelne čítam Zošity humanistov, takže som sa z komentára od Cibrinku dozvedel o existencii tejto stránky kulturistu ateizmu.

Dosť smiešnym spôsobom sa Leonard Rajen snaží znehodnocovať význam slova ateizmus.

Buď to robí zámerne, s cieľom poškodiť hodnoty ateistického svetonázoru, alebo ide o veľkého amatéra, začiatočníka, či nedouka, neschopného navštíviť zopár webových stránok, aby sa dočítal, a pochopil, čo je ateizmus. Zrejme ani nečítal knihu Antológia moderného ateizmu.

Lebo keby ju čítal, vedel by:

Ateizmus ako svetonázor vychádza z veľmi jednoduchej myšlienky: človek nepotrebuje boha vôbec na nič. Nepotrebuje ho na vysvetlenie žiadneho prírodného javu, na dosahovanie žiadnych cieľov, ani na podporu morálky. Boh je podľa ateistu jednoducho zbytočná hypotéza, ktorá popis sveta iba komplikuje.

Naproti tomu teizmus (protiklad ateizmu a základné filozofické východisko každého náboženského svetonázoru) zastáva názor, že človek boha potrebuje – aspoň na niečo. Dnes ho vraj ešte potrebuje na vysvetlenie niektorých prírodných javov (napr. vzniku života a vedomia), na odvracanie či zmierňovanie chorôb a pohrôm (prostredníctvom verejných a súkromných modlitieb a náboženských obradov), na udržiavanie morálky – údajne až do tej miery, že bez boha by sa spoločnosť morálne úplne zvrhla (čomu majú napodiv čeliť také banálne opatrenia, ako je zákaz nedeľného predaja či povinná náboženská výchova, ktorá ľudskú spoločnosť zušľachťovala v Európe po dve tisícročia so známymi výsledkami). Teista teda postuluje okrem hmotného sveta aj existenciu akéhosi (bližšie nešpecifikovaného) nehmotného princípu, ktorý si obvykle predstavuje ako osobu. Čestne však priznáva, že o mechanizme účinkovania tohto princípu na svet a spoločnosť dokopy nič nevie. A má obrovský problém: existenciu priam zástupov takto postulovaných bytostí nevie ničím hodnoverne dokázať.

Rajen napísal článok Bitka o svetonázor detí.

V ňom sa sťažuje:

Až pred nedávnom som sa dozvedel, že ateisti si na vypracovanie osnov etickej výchovy pribrali odborníka na etiku pána Ladislava Lencza, teológa a jezuitu. (!!!)

Ale to ani nie je pravda. Akí ateisti? Kde sa vzali? Na ministerstve? Ktorí? To by bolo dobre vedieť, ktorí úradníci, ateisti, o tom rozhodli. Lebo humanisti majú svoje vlastné vypracované učebné pomôcky, ale žiaľ, úradníci názor humanistov ignorovali.

Je to presne naopak, ako si namýšľa Rajen. Napriek tomu, že humanisti majú pre etickú výchovu vlastné učebné materiály, proti ich vôli a záujmu rodičov – humanistov boli žiakom na hodiny etickej výchovy nanútené štátnymi úradníkmi „odborné“ knihy dajme tomu od toho teológa a jezuitu.

Veď to je výsmech a arogancia moci štátnych úradníkov, že ignorujú vôľu rodičov – humanistov.

Kým teisti, a na Slovensku ide špeciálne o kresťanov, si sami určujú, čo sa bude vyučovať na hodine náboženstva (a určujú aj kto bude vyučovať; kňazi, mníšky), tak humanisti túto možnosť pri hodine etickej výchovy vôbec nemajú.

To je dôsledok tej smutne známej a rozšírenej predstavy o tom, že pre občanov je štát otcom a cirkev je matkou.emotikon

V metodickej príručke pre humanistickú etickú výchovu Zvládnuť umenie žiť a stať sa občanom sveta nie je jednoduché, ktorú vydalo v roku 2005 Vydavateľstvo Rastislav Škoda v Bratislave v edícii K teórii a praxi humanistickej výchovy, sa v úvode píše:

Ústava SR občanom síce zaručuje slobodu v tom, že Slovenská republika je štátom, v ktorom „…každý má právo byť bez náboženského vyznania…“, no minister školstva M. Fronc rozhodol inak. Ratifikáciou Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní a rozhodnutím o zavedení povinne voliteľného predmetu náboženská výchova v alternatíve s etickou výchovou od 1. 9. 2004 začínajúc 1. roč. ZŠ, prinútil rodičov humanistov (t. j. nábožensky neveriacich občanov) vyberať pre svoje deti etickú výchovu, hoci svojím obsahom nezodpovedá ich presvedčeniu.

O tom sa čitatelia e-zinu Humanisti.sk už dočítali dávnejšie v článkoch Nealternatívna alternatíva a Rád vysvetlím, kto sú humanisti.

Ďalej sa v spomínanej metodickej príručke píše:

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky popiera a programovo bráni slobode svedomia časti občanov. Svedčí o tom aj postoj MŠ SR k našej snahe sprístupniť školám alternatívne učebnice a ďalšiu potrebnú humanistickú literatúru.

Dňa 9. 3. 2004 požiadalo naše vydavateľstvo o udelenie schvaľovacej doložky na už vydané a mnohými školami používané a pozitívne hodnotené preklady alternatívnych učebníc používaných v Nemecku (Brandenbursko a Berlín). Po urgenciách sme sa z ministerstva v liste č. CD-2004-8022/15720-1:096 z 10. 8. 2004, spracovanom p. Parákovou a podpísanom p. Ing. Jánom Morongom, generálnym riaditeľom sekcie regionálneho školstva, dočkali jednoznačnej a hlbokomyseľnej odpovede, ktorej záver treba citovať v plnom znení: „Etická výchova na I. stupni ZŠ je ucelený projekt, ktorý má jasný cieľ, obsah, výchovný štýl i špeciálne metódy. Metodický materiál je v štádiu spracovávania. Učitelia k 1. septembru budú disponovať metodickou príručkou, ktorá im pomôže napĺňať ciele predmetu. Už v koncepcii predmetu Ústredná predmetová komisia pre ETV neráta s učebnicou (tak je to aj na II. stupni), aby sa vyhlo schematickému chápaniu predmetu, ktorý je vysoko dynamický a poskytuje priestor pre situáciu v triede a pre tvorivosť učiteľa. Predmet nie je viazaný na žiadny svetonázor, avšak ani žiadny svetonázor vrátane náboženského neznižuje a nehodnotí. V tejto oblasti je vo svojich cieľoch orientovaný na akceptáciu inakosti pri vzájomnej úcte a tolerancii. Z uvedených dôvodov neodporúčame predmetnú literatúru ako alternatívne učebnice etickej výchovy.“

My, spolu s rodičmi, učiteľmi a všetkými občanmi humanistami ministerstvu školstva odpovedáme: ďakujeme, nechceme! Nechceme vyšpekulovanú koncepciu etickej výchovy. Chceme, aby sa predmet etická výchova určený pre žiakov občanov – humanistov koncipoval v súlade s ich svetonázorom. Chceme rovnaké materiálne, technické a personálne zabezpečenie vyučovania humanistickej etickej výchovy ako má výučba náboženskej výchovy, t. j. humanistické učebne osnovy, učebnice pre žiakov a metodické príručky pre učiteľov a chceme dôkladné odborné a metodické vzdelanie pre učiteľov humanistickej etickej výchovy. Neželáme si, aby tento predmet vyučovali katechéti. Je to naše právo a je povinnosťou MŠ SR toto pravo rešpektovať.

V tomto ohľade práva občanov – humanistov zastupuje a reprezentuje Spoločnosť Prometheus, združenie svetských humanistov. Ministerstvo školstva i ministerstvo kultúry však všetky početné doterajšie pokusy Spoločnosti Prometheus o konštruktívny dialóg zmarili a ignorovali.

Napriek tejto arogancii ústredných orgánov štátnej správy sa občania – humanisti hlásia o svoje legitímne práva. Výrazom, toho je aj vydanie tejto metodickej príručky a námetov pre humanistickú etickú výchovu, ktorú nám na tento účel ochotne poskytlo Pedagogické študijné centrum humanistickej etickej výchovy v holandskom Utrechte.

Výber nebol náhodný. Holandskí humanisti prešli podobnú cestu, prekonávali podobné prekážky, s akými sa boríme teraz my. Jedným z kľúčových znakov systému výchovy a vzdelávania v Holandsku je sloboda vzdelávania zakotvená v článku 23 holandskej ústavy. Patrí sem:

– sloboda zakladať školy v súlade s náboženskými alebo ideologickými princípmi,
– rovnosť vo financovaní štátnych a súkromných (vrátane cirkevných) škôl,
– podmienka pre obce a mestá, aby zabezpečili vhodnú formu štátneho vzdelávania.

Rajen narieka:

Adolf Hitler sa v jednom rozhovore posťažoval, že je choré, aby sa na jednej hodine deti učili o stvorení a na druhej o evolúcii. Vraj deti sú potom zmätené. Nevedia, kde je pravda a na frak dostáva aj autorita učiteľa. Podobnú kritiku na výuku náboženstva predkladajú aj dnešní ateisti.

Ktorí dnešní ateisti nariekajú s Hitlerom? Jedine tento Rajen!

Pripomeňme si Hitlerov názor na sekulárne školy:

Sekulárne školy nikdy nemôžeme tolerovať, pretože takéto školy nedávajú [svojim žiakom] žiadne náboženské inštrukcie a všeobecné morálne inštrukcie bez náboženského základu visia vo vzduchu. Súčasne, akékoľvek formovanie charakteru a náboženstvo musí byť odvodené z viery.

(Adolf Hitler, vo svojom prejave 26. apríla 1933)

Už keď si Rajen dal takú námahu s vytváraním loga pre svoju „špeciálnu“ ideológiu, v podobe kvetiny, mohol sa aspoň zapojiť do súťaže, ktorú vyhlásili českí humanistickí ateisti.emotikon

Rajen ďalej píše:

Kultúrny ateizmus je teda reakcia na jednej strane na bludárstvo teizmu, no na druhej strane na bludárstvo ateizmom sa inšpirujúcich hnutí.

Dosť čudné, že neuvádza konkrétne, aké hnutia má na mysli. Zato jezuitu vedel pomenovať menom i priezviskom. Až sa zdá, že toho nekultúrneho karikaturistu ateizmu vytvoril možno aj nejaký usilovný jezuita.emotikon

Zatiaľ má na svojej stránke málo článkov, čas ukáže, aké šidlo sa vykľuje von z vreca.

Už sa Rajenovi venoval Rastislav Škoda v článku Poznámky k tzv. kultúrnemu ateizmu. Takže mnohé kritické poznámky môžem vynechať, lebo by som sa opakoval.

Rajen píše:

Sme presvedčení, že aj v komunitách veriacich je mnoho nadaných vzdelancov skúmajúcich svet, vesmír a prírodu a máme záujem o vaše názory a poznatky.

Neviem, kto je ukrytý za slovom „sme“, nakoľko Rajen je jeden, a nezdá sa, že by ich bolo viac.

Ale bude pre mňa potešením, až sa raz dočítam od Rajena, že „je presvedčený, že aj v komunitách humanistov je mnoho nadaných vzdelancov skúmajúcich svet, vesmír a prírodu…“.

Rajen píše:

Náš ateizmus teda definujeme ako „bohoprázdnotu“.

Strašné!emotikon Skôr „rozumprázdnotu“, čo pri karikatúre ateizmu je pochopiteľné.

Archív:

Leonard RajenLeonard RajenZošity humanistov
Humanistickí ateistiZvládnuť umenie žiť a stať sa občanom sveta…

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

ParadaJán Parada
laik s celoživotným vzdelávaním
Čerpané z:
vlastný zdroj

Súvisiace články:
Vývoj náboženstiev vo svete (20.09.2019)
Ostrý protest proti českému klerikovi Dominikovi Dukovi (10.08.2019)
Kresťania pálili knihy ako kedysi nacisti (19.04.2019)
Pápež František uráža ateistov (18.04.2019)
Katolícky kňaz Marek Orko Vácha a jeho primitívne názory na ateistov (20.01.2019)
Hľadám vzdelaného ateistu (06.01.2019)
Zákerný blud od eštebáka proti pápežovi Františkovi (26.12.2018)
Pápež František bozká Zlaté teľa (25.12.2018)
Ateista Chmelár radí kresťanom ohľadom osláv narodenia Ježiša Krista (20.12.2018)
Kňazov čaká preťať ďalší gordický uzol (02.12.2018)
Klerici netúžia po poklade v nebi (06.11.2018)
Máte slovo s Michaelou Jílkovou (07.10.2018)
Vedec a nositeľ Nobelovej ceny za fyziku Albert Einstein a jeho list židovskému filozofovi Erikovi Gutkindovi (04.10.2018)
Boh v predstave Jehovových svedkov (24.08.2018)
Pozor na trolla Egona (11.08.2018)
Zle vyšľachtený katolík mi venoval bulvárny článok (09.08.2018)
Klerik: „Nechceme počúvať rozprávky a mýty, chceme poznať pravdu…“ (08.07.2018)
Denník ateistu (18.06.2018)
Grygar by mal sám sebe udeliť anticenu Bludný balvan (02.04.2018)
Nevzdelaný biskup sa pýta z hlúposti (01.04.2018)
Ateizmus nie je pre mňa viera (15.01.2018)
Hitler nebol ateista (13.01.2018)
Dlhoročný ateista sa už necíti byť kresťanom (13.09.2017)
Náboženskí homosexuáli sú masochisti (10.08.2017)
Diskusné fórum „Bez boha“ je nedostupné (27.07.2017)
KBS číta e-zine Humanisti.sk (26.06.2017)
Budú orgány činné v trestnom konaní kriminalizovať aj autora plagátu k filmu Únos? (25.02.2017)
Bude Američanov chrániť boh? (27.01.2017)
Michal Havran a Josif Stalin (20.01.2017)
Keď sa ateisti modlia (02.01.2017)
Humanizmus nie je náboženstvo (18.12.2016)
Korene náboženského zla (12.12.2016)
Poslankyňa NR SR Natália Grausová požiadala poslancov a poslankyne, aby sa pomodlili modlitbu Otčenáš (15.09.2016)
Ďalší význam slova veriť (05.09.2016)
Prevládajúci svetonázor je „tam a potom“ (26.08.2016)
Blud: ateisti veria v niečo, len to nevedia definovať (31.07.2016)
Nadkonfesijná Matica v područí katolíckej konfesie kotlebistov? (24.05.2016)
Rodika má dar od boha (21.05.2016)
Pravý kresťan? (19.05.2016)
Katolícka bohoslužba za ateistu? (14.05.2016)
Katolícke Slovensko? Nezmysel! (13.05.2016)
Zvrátený kresťanský kardinál Duka (11.04.2016)
Denník N je fašistický plátok (07.04.2016)
Agresívny Heretik (05.04.2016)
Eugen Korda je ukážkový typ ľudí, z akých vyrastajú nebezpeční teroristi (03.04.2016)
Kasarda má pomýlené názory o bohu, ktorého vyznáva (01.04.2016)
Pre nábožných: Chodíte sa spovedať? (05.03.2016)
Meno nerobí človeka (28.02.2016)
Matka Božia bola Rómka (14.02.2016)
Humanista Lemmy verzus Ježišov svedok Daniel (13.02.2016)
Je to hrôza. Keď sa to dnes deje moslimom, zajtra prídu na rad ateisti, alebo kto ďalší? (22.01.2016)
Dokedy sa chcete podriaďovať nacistom? (19.01.2016)
Ateista Sopóci sa hnevá, že kandiduje pastor (18.01.2016)
Petície za zákaz náboženstiev (16.01.2016)
Rebro alebo penis od Adama použil boh na stvorenie Evy? (01.01.2016)
Prijme Slovensko aj humanistických utečencov? (01.12.2015)
Prezident Václav Havel bol, alebo nebol ateista? (29.11.2015)
Prečo ateisti považujú kritikov satanistov za katolíkov? (21.11.2015)
Hrozí u kresťanov nárast bigotného fanatizmu? (15.11.2015)
Homo humanus verzus Homo religiosus (26.10.2015)
Zbraň s biblickým textom (04.09.2015)
Martin Jelen a jeho obsedantná predstava (19.08.2015)
Kňaz vyháňa diabla s vrtuľníkom (17.08.2015)
Ateistický bludár Kohout sa „umelecky“ predvádza (15.08.2015)
Hádanka (30.07.2015)
V ktorých krajinách sveta je ťažké byť humanistom? (29.07.2015)
Prezident FIFA Joseph Blatter verí iba v nebo (02.07.2015)
Michal Havran je teológ, ktorý zlyhal na celej čiare (27.05.2015)
Pácha zločiny boh? (22.05.2015)
Víťazstvo nad nacizmom nie je božím zázrakom (15.05.2015)
Ak zomrel boh-syn, zomrel zároveň aj boh-otec? (08.05.2015)
Nevzdelaný kňaz sa ešte nestretol s ateistom (06.05.2015)
Konformizmus nie je náboženstvo (25.04.2015)
Aj futbal nazývajú civilným náboženstvom? (24.04.2015)
Vatikánsky vodca blúzni, že spoločnosť ohrozuje ateizmus (21.04.2015)
Hanbíte sa za osvojenie myšlienok od druhých ľudí? (16.04.2015)
Boh má radšej pravoslávnych než katolíkov (12.04.2015)
Pravoslávna cirkev nie je dotovaná štátom? (09.04.2015)
Za vieru musí platiť! (07.04.2015)
Zožrali ho psy, a basta (06.04.2015)
Kresťania a Židia (06.04.2015)
Veria v jedného boha, len mu dávajú rôzne mená (04.04.2015)
Humanisti obvinení z vlastizrady? (28.03.2015)
Táraniny o posmrtnom živote (25.03.2015)
Wikipédia nemá chybu (13.03.2015)
Existujú ateisti, ktorí veria v nadprirodzené javy? (03.03.2015)
Vždy s bohom? (21.02.2015)
Sigmund Freud a Carl Gustav Jung o náboženstvách (16.02.2015)
Faux pas u Ateistov Českej republiky (07.02.2015)
Pápež František so satanistickým pozdravom? (17.01.2015)
ALE, ALE pán Hrubčo! (15.01.2015)
Názor kňaza: Život bez náboženskej ideológie ústi do zvieracieho spôsobu života (09.09.2014)
Porošenko je kresťan (30.05.2014)
Aby mal boh niečo spoločné s pravdou, musel by existovať (18.03.2014)
Antisemitizmus je chybný výraz (15.02.2014)
Pápež sa hlboko mýli! (15.09.2013)
Slabomyseľný boh (28.07.2013)
Z rozprávky do rozprávky (05.05.2013)
Nebojte sa byť iní! (30.04.2013)
Už v stredoveku boli humanisti (30.04.2013)
Humanista je non-supernaturalista (29.04.2013)
Citát od Richarda Dawkinsa či ľudová múdrosť? (14.04.2013)
Faux pas par excellence, svetský humanista (31.03.2013)
Rozdiel medzi humanizmom a ateizmom (30.03.2013)
Pápež Fero (29.03.2013)
Katolícky extrémizmus (28.03.2013)
Ateista, ktorý sa modlí (28.03.2013)
Ako to vidia humanisti (19.03.2013)
Humanisti a homosexuáli (24.02.2013)
Predstava jedného kňaza o ateistoch (23.02.2013)
Prečo si v Magnificate sedia na kábli (16.01.2013)
Keď svätí vraj oslovujú nielen kresťanov, ale aj iných (11.01.2013)
Keď bigotný fundamentalista má hokej v pojmoch (09.01.2013)
Slovensko potrebuje statočného, skúseného a nekresťanského prezidenta (09.01.2013)
Vatikán: Boh neexistuje, nie sú dôkazy (15.12.2012)
Humanisti ako slobodomurári (06.12.2012)
Pravým humanistom môže byť i bývalý pravý ateista (05.12.2012)
V „ateistickom“ Rusku je dominantný teizmus (05.12.2012)
Kruté obvinenie pre nevinné deti! (29.11.2012)
A vinník sa nájde! (21.11.2012)
Humanista nepotrebuje barličku ako kresťan (21.11.2012)
Kto je humanista? (15.11.2012)
Faux pas svetského humanistu (11.11.2012)
Humanizmus je nové rytierstvo (07.11.2012)
O mizantropovi (02.11.2012)
Aké úlohy čakajú humanistov? (25.10.2012)
Kde sú slovenskí humanisti? (22.10.2012)
Humanista a bezbožník (19.10.2012)
Slnečný zázrak (15.10.2012)
Adam, Eva, rebro a tak? (07.10.2012)
Očami humanistu (05.10.2012)
Čas na zmenu! (29.09.2012)
Kresťan Bibliu číta (28.09.2012)
Poznáte meno Kainovej ženy? (17.09.2012)
Humanisti a veriaci (07.09.2012)
Humanizmus je prirodzený (12.08.2012)
Humanisti a filantropi (27.07.2012)
Humanistický svetonázor (24.06.2012)
O živote tu a teraz (08.06.2012)
Humanizmus a teizmus (19.06.2011)

Ján Parada, 29. 10. 2012 | Prečítané: 5133 | Rubrika: Polemika o…

Doba slovenská
BILLA
Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
 Re: Kurča na fazuľke
08-08-20 * 12:17
 Re: Moje poznámky
08-08-20 * 09:55
 Re: Kurča na fazuľke
08-08-20 * 09:39
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Diskuteri.sk
Diskuteri.sk
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore