www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
BILLA
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVA Voľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @696
Počítadlo


Spam poison

Konkrétne úlohy rezortu na tento rok

Zoznam obsahuje 38 úloh z oblasti regionálneho školstva, 24 úloh z oblasti vysokého školstva a 5 úloh z oblasti podpory národnostných menšín

„Predloženie novely zákona, ktorou sa od septembra zvýšia platy pedagogickým a odborným zamestnancom v regionálnom školstve a platy vysokoškolským učiteľom, či zavedenie výnimky pre zachovanie málotriedok boli prvé úlohy, ktoré sme v započatej reforme školstva už zrealizovali,“ povedal minister školstva pred začiatkom predstavenia konkrétneho balíka úloh, ktoré má rezort v pláne zrealizovať ešte v tomto roku.

Definitívny zoznam úloh rezort uzavrel na základe minulotýždňových okrúhlych stolov i v spolupráci s poradným tímom ministra. Ten je zložený zo siedmich dlhoročne uznávaných odborníkov z oblasti regionálneho a vysokého školstva.

Zoznam obsahuje 38 úloh z oblasti regionálneho školstva, 24 úloh z oblasti vysokého školstva a 5 úloh z oblasti podpory národnostných menšín.

Do oblasti regionálneho školstva pribudla úloha súvisiaca so zabezpečením finančných prostriedkov na zvýšenie platov pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve od 1. 1. 2017. Vysoké školstvo má vo finálnom zozname úloh dve nové, a to zvýšenie platov vysokoškolských učiteľov od 1. 1. 2017 a financovanie kontinuálneho prístupu k elektronickým vedeckým databázam.

Najdôležitejšou úlohou ministerstva v oblasti školstva v roku 2016 je vypracovanie Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, ktorý bude pokrývať dlhodobé zámery a ciele SR v celej škále výchovy a vzdelávania v 10-ročnom výhľade. Na verejnú diskusiu bude návrh programu predložený 1. 12. 2016.

„Pred nami sú náročné mesiace, aby sme do konca tohto roka splnili ďalšie naplánované úlohy. Preto by som sa chcel poďakovať zamestnancom rezortu školstva za ich aktívnu prácu na tejto reforme i partnerom, ktorí si sadli za rokovací stôl,“ uviedol Peter Plavčan.

Podrobný zoznam konkrétnych úloh (vrátane úloh súvisiacich s tvorbou Národného programu výchovy a vzdelávania), ktorými sa budú napĺňať tézy programového vyhlásenia vlády, spolu s doplňujúcimi informáciami, bude uvedený na webovom sídle ministerstva školstva. Zoznam nebude zahŕňať úlohy rezortu vykonávané v rámci bežnej agendy.

Príloha 1:

Zoznam konkrétnych úloh MŠVVaŠ SR na napĺňanie programového vyhlásenia vlády školstva v jednotlivých oblastiach

V oblasti regionálneho školstva ide o tieto úlohy:

Úloha
číslo
Formulácia úlohy na naplnenie tézy z PVV, ktorej realizácia sa predpokladá v roku 2016 Termín splnenia úlohy
1 Zabezpečiť legislatívnu úpravu a finančné prostriedky na zvýšenia platov pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva od 1. 9. 2016. 1. 9. 2016
2 V spolupráci so ZMOS-om a VÚC charakterizovať problém tzv. modernizačného dlhu v oblasti priestorového zabezpečenia a stanoviť ďalší postup v tejto oblasti. V tejto súvislosti obmedziť poskytovanie prostriedkov na odstraňovanie havarijných situácií len na prípady, keď ide o skutočnú havarijnú situáciu v zmysle zákona a nie o nahrádzanie povinností zriaďovateľa starať sa riadne o objekty škôl v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. 31. 10. 2016
3 V súvislosti s diskusiami okolo tzv. modernizačného dlhu v oblasti materiálno-technického zabezpečenia popísať problém vybavenia ZŠ a SŠ povinným materiálno-technickým zabezpečením z hľadiska aktuálnej legislatívy, ako aj skutočného stavu. 31. 10. 2016
4 Zabezpečiť systémovú a pravidelnú spoluprácu ministerstva so školskou a akademickou obcou nasledovne:
1. ustanoviť pravidelnú komunikáciu na najvyššej úrovni formou okrúhlych stolov, ktoré bude minister zvolávať pravidelne, spravidla trikrát do roka;
2. realizovať spoluprácu na technickej úrovni formou pracovných skupín zložených z pracovníkov ministerstva a zástupcov školskej a akademickej obce, ktoré bude ministerstvo zriaďovať podľa aktuálnej potreby;
3. obnoviť činnosť Rady pre systémové zmeny v školstve ako stáleho poradného orgánu ministra zloženého zo zástupcov školskej a akademickej obce; v rámci obnovenia činnosti Rady inovovať jej štatút a zloženie.
31. 12. 2016
5 Pripraviť návrh na prehodnotenie presunu časti kompetencií štátnej správy v oblasti riadenia a financovania regionálneho školstva z MŠVVaŠ SR na MV SR uskutočneného v roku 2013 s cieľom vrátiť tieto kompetencie na MŠVVaŠ SR; prerokovať návrh s MV SR a závery z diskusie predložiť na rokovanie vlády spolu s návrhom ďalšieho postupu. 31. 10. 2016
6 Zabezpečiť do konca roku 2016 funkčnosť rezortného informačného systému (RIS) napĺňajúcu aktuálne potreby riadenia regionálneho školstva a prezentovať ju verejnosti; navrhnúť postup rozvoja systému vyplývajúci z nových potrieb spojených so zmenami v regionálnom školstve v ďalších rokoch. 31. 12. 2016
7 Pripraviť novelu zákona o financovaní; v rámci nej, okrem iného, riešiť problematiku financovania prvého stupňa základných škôl zvážením zohľadnenia okrem počtu žiakov aj nevyhnutného počtu tried; zrušiť zvýhodnenie normatívu pre druhý stupeň základnej školy pri školách s počtom žiakov do 250; zjednodušiť súčasný zákon o financovaní vypustením zbytočných častí a odstrániť zo zákona nejednoznačné ustanovenia; zaviesť zohľadňovanie dĺžky praxe pedagogických a odborných zamestnancov. 22. 8. 2016
8 Pokračovať v aktivitách vedúcich k znižovaniu administratívnej záťaže s konkrétnymi výstupmi. 31. 12. 2016
9 Vyhodnotiť prvé skúsenosti zo zavádzania systému duálneho vzdelávania s cieľom jeho ďalšieho skvalitňovania. 30. 9. 2016
10 V spolupráci so subjektmi koordinácie odborného vzdelávania a prípravy (OVP) pre trh práce pripraviť návrh podporných mechanizmov pre efektívnejšie zapojenie malých a stredných podnikov do duálneho vzdelávania. 30. 9. 2016
11 Zmapovať situáciu v oblastí kapacít materských škôl a v spolupráci s miestnou územnou samosprávou pripraviť návrhy na jej rozširovanie v miestach, kde je to potrebné. 31. 10. 2016
12 Podporiť projekty stredných škôl vo vzdelávacích oblastiach Človek a príroda a Matematika a práca s informáciami zamerané na rozvíjanie inovatívnosti a tvorivého experimentovania. Pripraviť pokračovanie podpory aj v nasledujúcom období. 30. 6. 2016
13 Vypracovať a schváliť inovovaný katalóg cieľových požiadaviek na maturitnú skúšku. 30. 11. 2016
14 Vypracovať návrh koncepcie jazykového vzdelávania v jazykových školách. 30. 11. 2016
15 Vyhodnotiť pilotnú fázu zavedenia inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. 15. 8. 2016
16 Pripraviť postup pri vypracovaní modelových školských vzdelávacích programov pre školy. 30. 11. 2016
17 Spracovať informáciu o aktuálnom stave tvorby digitálneho vzdelávacieho obsahu. 30. 11. 2016
18 Pripraviť sprístupnenie existujúceho digitálneho obsahu aj do prostredia tabletov. 31. 12. 2016
19 Odstrániť nejednoznačnosti v súčasnej legislatíve v oblasti povinností zriaďovateľov k priestorovému a materiálno-technickému zabezpečenia vzdelávacieho procesu. 31. 12. 2016
20 V pripraviť predbežný dokument s návrhom na redukciu legislatívy. 31. 12. 2016
21 V spolupráci so ZMOS-om a VÚC pripraviť systém metodického riadenia a začať ho uplatňovať od 1. 1. 2017. 31. 12. 2016
22 Identifikovať požiadavky v oblasti rozhodovania riaditeľov škôl o obsahu, metódach a formách, akými budú plniť stanovené ciele vzdelávania za účelom posilnenia decentralizácie školstva a pripraviť príslušné okruhy vecných a legislatívnych zmien kompetencií. 31. 12. 2016
23 Vypracovať analýzu súčasného stavu v oblasti manažmentu školy a navrhnúť opatrenia na jeho posilnenie. 31. 12. 2016
24 Doriešiť financovanie činností vykonávaných zo zákona stavovskými organizáciami v oblasti duálneho vzdelávania, ktoré v súčasnosti zákon nerieši. 30. 9. 2016
25 V spolupráci s príslušnými stavovskými organizáciami a profesijnými organizáciami a ďalšími subjektmi koordinácie odborného vzdelávania a prípravy identifikovať povolania a odborné činnosti, na ktoré sa budú pripravovať žiaci stredných škôl v programoch post-sekundárneho odborného vzdelávania. 31. 12. 2016
26 Vytvoriť návrh pilotného projektu zapojenia zamestnávateľov do ďalšieho vzdelávania učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej výchovy. 31. 12. 2016
27 Upraviť požiadavky kladené na garanta programu kontinuálneho vzdelávania tak, aby umožnili vznik a akreditáciu programov kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej výchovy garantovaných aj preukázateľne významným odborníkom z praxe. 30. 9. 2016
28 Vypracovať komplexnú analýzu zaškolenosti detí v materských školách, vrátane návrhu opatrení na zvýšenie zaškolenosti. 30. 11. 2016
29 Na základe analýzy zaškolenosti detí vypracovať návrhy na rozšírenie zaškolenosti detí už od troch rokov veku v oblastiach s vysokou mierou nezamestnanosti a v ohrozených a vylúčených komunitách. 31. 12. 2016
30 Pripraviť model objektivizácie počtu odborných zamestnancov v škole. 30. 9. 2016
31 V spolupráci so zriaďovateľmi pripraviť plán postupného odstraňovania dvojzmennej prevádzky v základných školách, vrátane návrhov na rozširovanie kapacít základných škôl v lokalitách s ich nedostatkom. 31. 12. 2016
32 Predložiť návrh mechanizmov na podporu telesnej výchovy, športu a iných žiaducich voľnočasových aktivít. 31. 12. 2016
33 Poskytnúť finančné prostriedky na projekty na podporu prevencie obezity a vytvárania zdravého prostredia v školách, na motiváciu žiakov k zmene stravovacích návykov, na podporu diétneho režimu stravovania, pitného režimu a na podporu odborných zručností v aplikácii výživových odporúčaní s využitím regionálnych produktov; pripraviť pokračovanie podpory projektov aj v nasledujúcom období. 30. 6. 2016
34 Preskúmať potrebu zmeny legislatívy na umožnenie využívania priestorov školy aj mimo vyučovania a v prípade, že sa potvrdí, pripraviť príslušné legislatívne zmeny; pripraviť podmienky na finančnú podporu využívania priestorov škôl aj v čase mimo vyučovania. 30. 11. 2016
35 Pripraviť novelu zákona zabezpečujúcu rozšírenie prípadov, v ktorých má zákonný zástupca nárok na preplatenie dopravných nákladov na cestu jeho dieťaťa do školy a späť – ak v obci nie je zriadená škola s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny, alebo ak je v obci zriadená iba škola s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny preplatí sa cestovné do najbližšej základnej školy s príslušným vyučovacím jazykom (slovenským alebo jazykom národnostnej menšiny). 22. 8. 2016
36 Vypracovať metodické materiály zamerané na prevenciu extrémizmu, antisemitizmu, xenofóbie a ostatných foriem intolerancie, ktoré budú vychádzať z poznatkov humanistickej psychológie, modernej sociálnej psychológie a modernej psychológie osobnosti. 31. 12. 2016
37 Zistiť stav implementácie výchovy a vzdelávania k ľudským právam vo výchovno-vzdelávacej činnosti školy, získať údaje o šírke poznatkov žiakov o extrémistických hnutiach a názoroch, o ich názoroch na dôvody príťažlivosti týchto hnutí pre mladých ľudí, o zdrojoch informácií o extrémizme a o výskyte prejavov extrémizmu v prostredí školy, triedy. 31. 12. 2016
38 Požiadať ministerstvo financií o zabezpečenie finančných prostriedkov v rozpočte na rok 2017 na zvýšenie tarifných platov pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva o 6 % od 1. 1. 2017. 30. 5. 2016

V oblasti vysokého školstva ide o tieto úlohy:

Úloha
číslo
Formulácia úlohy na naplnenie tézy z PVV, ktorej realizácia sa predpokladá v roku 2016 Termín splnenia úlohy
1 V návrhu novely vysokoškolského zákona pripravenom v roku 2016 umožniť vo vymedzených prípadoch obsadiť funkčné miesto profesora a docenta aj bez príslušného vedecko-pedagogického titulu pokiaľ kandidát spĺňa predpoklady úspešne vykonávať prácu, ktorú zákon pre tieto funkčné miesta určuje. 31. 12. 2016
2 Zverejniť výzvu na podporu internacionalizácie vysokých škôl vrátane podpory uskutočňovania študijných programov v cudzom jazyku. 15. 9. 2016
3 Zabezpečiť na rok 2017 zvýšenie finančných prostriedkov na existujúce schémy na podporu mobilít. 31. 12. 2016
4 Zabezpečiť legislatívnu úpravu a finančné prostriedky na zvýšenia tarifných platov vysokoškolských učiteľov od 1. 9. 2016. 1. 9. 2016
5 Pripraviť návrh legislatívnej normy (novela zákona o vysokých školách alebo osobitný zákon o Akreditačnej komisii) zabezpečujúcej podstatné úpravy systému akreditácie a úpravy v činnosti a postavení Akreditačnej komisie. 31. 12. 2016
6 Začať proces revízie sústavy študijných odborov. 31. 5. 2016
7 Pripraviť centrálny rozvojový projekt na zavedenie systému kalkulácie úplných nákladov na verejných vysokých školách a zverejniť výzvu na prihlasovanie sa vysokých škôl do tohto projektu. 30. 9. 2016
8 Zabezpečiť prepracovanie systému hodnotenia vysokoškolského výskumu s využitím skúseností z britského systému RAE/REF a v návrhu novely vysokoškolského zákona 2016 upraviť postup zavedenia tohto systému do praxe. 31. 12. 2016
9 Pripraviť vnútornú grantovú schému na podporu výskumných projektov vysokých škôl zameraných na riešenie špecifických problémov dôležitých z hľadiska rozvoja SR a jej regiónov a zverejniť výzvu na podávanie takýchto projektov. 31. 10. 2016
10 Navrhnúť legislatívnu úpravu otvárajúcu priestor pre prístup k finančným prostriedkom na výskumné a umelecké projekty poskytované v rámci vnútorných grantových schém pre vysoké školstvo aj súkromným vysokým školám. 31. 12. 2016
11 Pri obsadzovaní uvoľnených miest členov správnych rád verejných vysokých škôl, ktorých vyberá minister, nominovať na ne v súlade so zákonom predstaviteľov ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za školstvo, financie, hospodárstvo a sociálnu oblasť. priebežne
12 V návrhu novely vysokoškolského zákona umožniť zavedenie modelu liberálnych štúdií. 31. 12. 2016
13 V rámci úpravy systému akreditácie zjednodušiť akreditáciu medziodborových a spoločných študijných programov. 31. 12. 2016
14 Odporučiť vysokým školám, ako pomoc pre uchádzačov o vysokoškolské štúdium, vypracovať a zverejniť odborné a osobnostné predpoklady, ktoré vysoká škola odporúča pre štúdium v jednotlivých študijných odboroch na danej vysokej škole. 30. 6. 2016
15 Vypracovať a schváliť metodiku rozpisu dotácií na rok 2017. 30. 11. 2016
16 V spolupráci s vysokými školami zmapovať a spracovať požiadavky na úpravu procesu verejného obstarávania a zverejniť výsledky tohto procesu. 31. 12. 2016
17 Vyhlásiť výzvu v rámci operačného programu Ľudské zdroje (OPĽZ) zameranú na tvorbu a inováciu študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce. 31. 12. 2016
18 Vyhlásiť výzvy (písomné vyzvania) v rámci operačného programu Výskum a inovácie (OPVaI) zamerané na podporu spolupráce medzi súkromným sektorom a vysokými školami. 31. 12. 2016
19 V rámci pripravovaného národného projektu Mobilizácia transferu poznatkov a technológií z výskumných inštitúcií do praxe poskytnúť komplexnú podporu pre komercializáciu nových technológií v rámci Národného centra transferu technológií SR (NCTT SR). 31. 12. 2016
20 V rámci pripravovaného národného projektu Mobilizácia transferu poznatkov a technológií z výskumných inštitúcií do praxe podporiť personálne dovybavenie lokálnych centier transferu technológií (CTT) pri jednotlivých verejných vedecko-výskumných inštitúciách (vrátane vysokých škôl) tvoriacich súčasti NSPTT SR. 31. 12. 2016
21 Podporiť činnosť vysokých škôl ako jedného z hlavných poskytovateľov ďalšieho vzdelávania vyhlásením výzvy na dopytové projekty v rámci OPĽZ. 31. 12. 2016
22 Vyhlásiť výzvy v rámci OP VaI zamerané na podporu spolupráce medzi súkromným sektorom a vysokými školami. 31. 12. 2016
23 Zabezpečiť financovanie kontinuálneho prístupu k elektronickým vedeckým databázam (OPVaI) 31. 12. 2016
24 Požiadať ministerstvo financií o zabezpečenie finančných prostriedkov v rozpočte na rok 2017 na zvýšenie tarifných platov vysokoškolských učiteľov o 6 % od 1. 1. 2017. 30. 6. 2016

V oblasti podpory národnostných menšín ide o tieto úlohy:

Úloha
číslo
Formulácia úlohy na naplnenie tézy z PVV, ktorej realizácia sa predpokladá v roku 2016 Termín splnenia úlohy
1 Pripraviť návrh na zrušenie ustanovenia o najnižších počtoch žiakov v triedach 1. stupňa základnej školy pre málotriedky na jazykovo zmiešanom území. 31. 5. 2016
2 Podporiť rozvojové projekty v oblasti aktivít prispievajúcich k vzájomnému spoznávaniu sa, odbúravaniu predsudkov voči iným ľuďom, prispievajúcich k multikultúrnemu dialógu a podpore regionálneho vzdelávania. 31. 7. 2016
3 Podporovať a priebežne sledovať projekt „Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským“. 31. 8. 2016
4 Vypracovať koncepciu rozvoja výučby rusínskeho jazyka a kultúry v materských školách, základných školách a stredných školách. 31. 12. 2016
5 Vypracovať učebný text pre II. stupeň základných škôl o histórii a kultúre národnostných menšín v SR. 31. 12. 2016

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

Štátny znakMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVŠ SR)
Stromová 1
813 30 Bratislava
Čerpané z: www.minedu.sk

MŠVVŠ SR, 27. 05. 2016 | Prečítané: 537 | Rubrika: Veda a spoločnosť

Doba slovenská
BILLA
Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Anketa
Súhlasíte s finančnou odlukou cirkví od štátu?

Rozhodne áno (705 hl.)
 
Viac áno, ako nie (182 hl.)
 
Viac nie, ako áno (166 hl.)
 
Rozhodne nie (177 hl.)
 

Celkom hlasovalo: 1230
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
 Re: Pokrytectvo
18-09-20 * 15:59
 Re: Trump sa správa ako Hitler
15-09-20 * 10:00
 Ktorí?
15-09-20 * 09:33
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Diskuteri.sk
Diskuteri.sk
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore