www.humanisti.sk
www.billa.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
BILLA
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVA Voľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @778
Počítadlo


Spam poison

Komuniké z 9. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka zo dňa 1. decembra 2015

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka sa uskutočnilo v utorok 1. decembra 2015 o 9.00 h v kongresovej sále Technopolservisu na Kutlíkovej ulici č. 17

Poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka:

 • A. odmietli aktivity smerujúce k predaju, zámene či inej zmene právnej formy vlastníctva, ktorá by znamenala, že by sa Pečniansky les dostal do súkromných rúk;
  B. vyzvali Lesy SR, aby podali odvolanie proti prvostupňovému rozhodnutiu Okresného súdu BA II., ktorý odobril zámenu z roku 2008;
  C. považujú za neprípustné, aby obyvatelia Petržalky prišli o 24 ha Pečnianskeho lesa ako biotopu európskeho významu a zároveň vyjadrujú plnú podporu Lesom SR v boji proti tejto zámene;
 • zobrali na vedomie Kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30. 11. 2015;
 • určili Ing. Vladimírovi Bajanovi, starostovi mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 1 a § 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest a v rozsahu úväzku určenom uznesením miestneho zastupiteľstva č. 589/2010 mesačný plat vo výške 4 035,00 € s účinnosťou od 1. januára 2016;
 • 1. schválili
  a) rozpočet mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2016 s príjmami v čiastke 30 830 085 € a výdavkami v čiastke 30 830 085 €;
  b) poverenie starostu vykonávať rozpočtové opatrenia na rok 2016 v súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov;
  2. zobrali na vedomie
  a) výhľad rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2017 a 2018;
  b) odborné stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka k Návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2016 s výhľadom do roku 2018;
  3. schválili poslanecké priority, ktoré budú zapracované do rozpočtu po načerpaní úveru v nasledovnom znení
  – revitalizácia ihriska Pankúchova pri bytovom dome Mamateyova,
  – revitalizácia školského dvora na ZŠ Pankúchova,
  – revitalizácia voľnočasového areálu športu JAMA,
  – rekonštrukcia ihriska na MŠ Haanova,
  – projekt športových prvkov pri Chorvátskom ramene,
  – rekonštrukcia DK Lúky,
  a ďalšie požiadavky v oblasti kultúra, školstvo, šport a na základe dohody predsedov poslaneckých klubov, spolu do výšky 600 000 €;
 • 1. schválili čerpanie úveru vo výške 3 milióny € od finančnej inštitúcie VÚB banka a.s. na rekonštrukciu MŠ Vyšehradská, dofinancovanie výstavby plavárne a ďalšie kapitálové výdavky v oblasti kultúry, športu a školstva v súlade s podmienkami predloženými bankou;
  2. požiadali prednostu zabezpečiť administratívny postup pre zabezpečenie čerpania návratných finančných prostriedkov;
 • A. schválili zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Športové zariadenia Petržalky, s.r.o., zo sumy 3 085 000 € na 4 758 783 €;
  B. žiadali prednostu zabezpečiť organizačne a administratívne postup potrebný pre zaistenie úloh v bode A tohto uznesenia;
 • A. nesúhlasili so systémom solidarity pre malé mestské časti vo výške 3 % z celkových príjmov mestských častí z dane z príjmu fyzických osôb a dane z nehnuteľností;
  B. odporúčali
  1. starostovi rokovať s primátorom Bratislavy o zmene systému formou zmeny štatútu hlavného mesta SR Bratislavy;
  2. poslancom mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zvoleným za mestskú časť Bratislava-Petržalka podporiť návrh na zmenu systému solidarity v mestskom zastupiteľstve;
 • schválili Všeobecne záväzné nariadenie o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka;
 • schválili Všeobecne záväzné nariadenie o školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka;
 • schválili Všeobecne záväzné nariadenie o zriadení Materskej školy, Vyšehradská ul. č. 17, 851 06 Bratislava vrátane jej súčasti Školskej jedálne, Vyšehradská ul. č. 17, 851 06 Bratislava od 1. septembra 2017;
 • schválili Všeobecne záväzné nariadenie o vylepovaní volebných plagátov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka;
 • schválili stanovisko k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia, ktoré tvorí prílohu materiálu;
 • schválili Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka na obdobie od 1. januára 2016 do 30. júna 2016;
 • schválili ako prípad hodný osobitného zreteľa predaj pozemkov registra „C“ KN, parc. č. 5374/6 o výmere 445 m², zastavané plochy a nádvoria a parc. č. 5374/8 o výmere 1 632 m², zastavané plochy a nádvoria v zmysle GP č. 23/2015 v k. ú. Petržalka, zapísaných na LV č. 1748, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, pre žiadateľa DOS, spol. s r.o., Rajecká 28, 821 07 Bratislava, IČO: 31 339 212, za cenu 250 000,00 €;
 • schválili ako prípad hodný osobitného zreteľa predaj novovytvoreného pozemku v zmysle GP č. 4/2013 v k. ú. Petržalka, parc. č. 4098/4 o výmere 3 m², zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 1, za cenu 600,00 €, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod novostavbou – prístavbou k rodinnému domu na Kremnickej 27, Bratislava-Petržalka, pre žiadateľa Ladislava Szalacsiho, bytom Kremnická 27, Bratislava za podmienky zriadenia vecného bremena pozostávajúceho z práva prechodu na pozemok parc. č. 4098, ktorý je v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka;
 • schválili ako prípad hodný osobitného zreteľa prenájom časti pozemkov registra „E“ parc. č. 4325, 4326 a 4327 – trvalé trávnaté porasty v k. ú. Petržalka spolu o výmere 163 m², zapísaných na LV č. 4833, pre žiadateľov Jána Bariho a manželku Alžbetu, Pečnianska 3, 851 01 Bratislava, na dobu určitú od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2020 za cenu 1,00 €/m²/rok, celkovo za 163,00 €/rok;
 • schválili ako prípad hodný osobitného zreteľa prenájom časti pozemku registra „C“ KN v k. ú. Petržalka, parc. č. 5290 vo výmere 24,48 m², ostatná plocha, ktorý spadá do pozemku reg. „E“ KN parc. č. 5920/19, ktorý je zapísaný na LV č. 4833, pre žiadateľa DAVE, spol. s.r.o., Kaplinská 12, 831 06 Bratislava, IČO: 31 369 456, za účelom užívania pozemku pod reklamnými zariadeniami na dobu 5 rokov do 30. 9. 2020, za cenu 48,20 €/m²/rok, čo predstavuje ročne sumu vo výške 1 179,94 €;
 • schválili ako prípad hodný osobitného zreteľa prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 56 – ostatné plochy v k. ú. Petržalka o výmere 2,40 m², zapísaného na LV č. 1748 pre žiadateľku pani Katarínu Gajdošovú, Mlynarovičova 17, 851 03 Bratislava, IČO: 17 414 148, na dobu určitú od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2020 za cenu 5,20 €/m²/rok, celkovo za 12,48 €/rok;
 • schválili ako prípad hodný osobitného zreteľa prenájom časti pozemku registra „C“ KN, parc. č. 3073/66 v k. ú. Petržalka o výmere 184,00 m² zapísaného na LV č. 1, pre žiadateľa Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 00 151 866, na dobu určitú od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018, za cenu 13,00 €/m²/rok, celkovo za 2 392,00 €/rok;
 • schválili ako prípad hodný osobitného zreteľa prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Prokofievova 5, 851 01 Bratislava o výmere 93,10 m², nachádzajúcich sa na I. nadzemnom podlaží v trakte A2, zapísaných na LV č. 4550, pre OZ Jednotka – tenisová škola, Záhumenná 318, 851 10 Bratislava, IČO: 30 797 047, na dobu určitú od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017 za cenu 10,00 €/m²/rok, zvýšenú o 20 % za užívanie spoločných priestorov, celkovo za 1 117,20 €/rok;
 • schválili ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, prenájom nebytového priestoru na Rovniankovej 16, Bratislava, k. ú. Petržalka, zapísaného na LV č. 3298 pre žiadateľa spoločnosť REVA SLOVAKIA, s.r.o., Židovská 21, 811 08 Bratislava, IČO: 35 881 003, na dobu určitú od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2020 za cenu 22 342,32 €/rok. Celková výmera predmetu nájmu je 636,68 m²;
 • schválili návrh na pomenovanie nových ulíc v mestskej časti Bratislava-Petržalka:
  1. v lokalite Južné mesto zóna „B“ názvami „Zuzany Chalupovej“, „Jána Lajčiaka“ a „Andreja Hadíka“;
  2. v lokalite Južné mesto zóna „C“ názvom „Oranžová“ a predĺženie už schválenej ulice „Béžová“ z dôvodu zmeny urbanistického riešenia v časti tejto zóny;
 • a) schválili Miroslava Cajchana do funkcie konateľa obchodnej spoločnosti Bytový podnik Petržalka, s.r.o.;
  b) požiadali starostu, aby v rámci výkonu pôsobnosti Valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti Bytový podnik Petržalka, s.r.o. realizoval bod a) tohto uznesenia;
 • požiadali starostu, aby požiadal primátora Hlavného mesta Bratislava, nech sa mesto stará o svoj majetok na území Petržalky, a to nielen o zelené plochy, ale aj o výťahy na Petržalskom korze, ktoré sa nachádzajú na priestore navštevovanom aj mimobratislavskými návštevníkmi.

Bratislava 1. decembra 2015
Michaela Platznerová

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

PetržalkaMestská časť Bratislava-Petržalka
Kutlíkova 17
852 12 Bratislava
– nositeľ titulu Efektívny používateľ modelu CAF
Čerpané z: www.petrzalka.sk a Viem byť Petržalčan

Súvisiace články:
Už od apríla zvýšime kapacity materskej školy o ďalších 40 miest (11.12.2015)
Spoločnosť EEI si nebude od Petržalky nárokovať žiadne náklady (03.12.2015)
Posledné zasadnutie zastupiteľstva v tomto roku (30.11.2015)
Zbierka na pomoc ľuďom bez domova (16.11.2015)
V Petržalke začína zimná pohotovosť 15. novembra (13.11.2015)
Sociálna výdajňa pokračuje v trende. Skvalitňuje služby (12.11.2015)
Život mnohých Petržalčanov prešiel jej rukami (10.11.2015)
Keď sa sily spoja, dielo sa podarí (04.11.2015)
Záškoláctvo je vizitkou rodičov (29.10.2015)
Petržalčania dnes dostali dve správy (27.10.2015)
Októbrové zasadnutie petržalského zastupiteľstva (26.10.2015)
Petržalka: EEI dostane za parkovacie karty menej (21.10.2015)
Naplňte zásobník dobrých nápadov (20.10.2015)
Petržalka chce regulovať parkovanie (19.10.2015)
Poslanci kritizujú parkovanie, pripomienky však neposlali (15.10.2015)
Petržalka má nové pravidlá pre poskytovanie dotácií (15.10.2015)
Stále zadarmo (09.10.2015)
Pre seniorov robíme viac ako prikazuje zákon (08.10.2015)
Septembrové rokovanie miestneho zastupiteľstva (18.09.2015)
Starosta: Musíme počúvať Vaše názory, lebo Vaša práca je pre ľudí mimoriadna (18.09.2015)
Školy sú inkubátormi športových talentov (17.09.2015)
Aj túto jeseň bude Petržalka zelená (14.09.2015)
Záhadná kampaň s autami chce upozorniť na katastrofálnu situáciu s parkovaním (10.09.2015)
Petržalka je on-line (21.08.2015)
Rozhodnutie presunúť daňové pracoviská do Petržalky považuje Bajan za najhlúpejší daňový čin roka (18.08.2015)
Na matrike s upravenými tlačivami (17.08.2015)
Investície do budúcnosti (12.08.2015)
Dvojdňová spoločná kontrola najmä o dohováraní (07.08.2015)
Petržalka opravuje výtlky na cestách a chodníkoch (05.08.2015)
Zelená Petržalka (03.08.2015)
Od septembra viac zábavy, humoru (31.07.2015)
Nenávratný príspevok na vzdelávanie detí v súkromných MŠ (29.07.2015)
Investor „zacvakal“ viac (28.07.2015)
Petržalka prijíma nominácie na Kultúrno-osvetového pracovníka Petržalky 2015 (27.07.2015)
V školách to vrie! (22.07.2015)
Petržalka má elektronickú knihu návštev (20.07.2015)
V Petržalke zaznelo „ÁNO“ 860-krát (10.07.2015)
Petržalský web ponúka nové služby (07.07.2015)
Chceme byť lídri v parkovaní (07.07.2015)
Jednotkári valcujú Petržalku (07.07.2015)
Petržalská škola je super (07.07.2015)
Tisícka kníh čaká na nových čitateľov, alebo akú požičaj, takú vráť (07.07.2015)
MHD počas prázdnin (30.06.2015)
Vladimír Bajan: Pán primátor, nepodpíšte uznesenie a rešpektuje zákon! (29.06.2015)
Starostlivosť o zeleň dá Petržalke „zabrať“ (29.06.2015)
Cyklostojany zvyšujú atraktivitu cyklodopravy (26.06.2015)
Knihy ani v lete neoddychujú (22.06.2015)
Petržalská opekačka na štyri spôsoby (19.06.2015)
Program júnového rokovania zastupiteľstva (19.06.2015)
Petržalská právna poradňa bude prázdninovať (16.06.2015)
Leto v petržalských materských školách (12.06.2015)
Už len hodiny (11.06.2015)
Dni Petržalky vo finále (10.06.2015)
Osobnosť Petržalky 2015 (09.06.2015)
Súčasťou domácej opatrovateľskej služby je aj dovoz obedov (09.06.2015)
Galaprogram pre deti (07.06.2015)
Sladké Petržalské leto (05.06.2015)
Mamina: „Zachránil si mi syna a ja Ti veľmi pekne ďakujem!“ (04.06.2015)
Päťsto príležitostí na oddych (04.06.2015)
Jarné upratovanie nám vystavilo účet v stovkách ton (02.06.2015)
Detská výjazdová pohotovosť v Petržalke (01.06.2015)
Domáce prostredie nahrádzajú zariadenia opatrovateľskej služby (30.05.2015)
Stovky podujatí pre tisícky návštevníkov (25.05.2015)
Ste na ťahu (22.05.2015)
Detské ihriská získavajú atraktívnosť a bezpečie (18.05.2015)
Druhý domov pre havkáčov sa osvedčil (15.05.2015)
V Petržalke rastie záujem o domácu opatrovateľskú službu (12.05.2015)
Dni Petržalky – deti a mládež (06.05.2015)
Poslanci odsúhlasia priority (30.04.2015)
Inšpektori verejného poriadku sú našimi očami na stopkách (21.04.2015)
Sama sa nezašpinila, sama sa nevyčistí… (20.04.2015)
Krízový štáb je aj o prevencii (17.04.2015)
Najkrajšie starosti 2 (17.04.2015)
V Petržalke otestujú 330 deviatakov (15.04.2015)
Najkrajšie starosti (14.04.2015)
Podporujeme sociálne ohrozené deti (10.04.2015)
Učiteľ, na ktorého sa nezabúda (25.03.2015)
Chránime zdravie, bránime majetok a vysádzame stromy (25.03.2015)
Modrú školu podporí Meky Žbirka (24.03.2015)
Šesť šancí na každý deň (23.03.2015)
Najlepším kritikom je detská úprimnosť (19.03.2015)
Nové pravidlá pre petície (17.03.2015)
Hľadači pokladov (16.03.2015)
Radšej zberný dvor ako čierne skládky (12.03.2015)
Návrh dotačných pravidiel počíta so štedrou podporou (10.03.2015)
Informačný systém sa mimoriadne osvedčil (04.03.2015)
Knihy robia človeka (03.03.2015)
Petržalskí milionári (03.03.2015)
Všetky peniaze pôjdu deťom v našich školách (24.02.2015)
Februárové rokovanie petržalského zastupiteľstva už v priamom prenose (23.02.2015)
Prijímanie detí do materských škôl (20.02.2015)
Petržalke záleží na spokojnosti obyvateľov (17.02.2015)
Sedieť doma je pohroma (16.02.2015)

Petržalka, 01. 12. 2015 | Prečítané: 1356 | Rubrika: Veda a spoločnosť

Doba slovenská
BILLA
Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Anketa
Súhlasíte s finančnou odlukou cirkví od štátu?

Rozhodne áno (717 hl.)
 
Viac áno, ako nie (184 hl.)
 
Viac nie, ako áno (173 hl.)
 
Rozhodne nie (183 hl.)
 

Celkom hlasovalo: 1257
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
 Re: Čítam
29-09-20 * 15:22
 Re: Pokrytectvo
27-09-20 * 11:12
 Re: "Sväté" médiá.
24-09-20 * 17:07
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Diskuteri.sk
Diskuteri.sk
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore