www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
Quasars Ensemble
BILLA
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVA Voľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @066
Počítadlo


Spam poison

Deklarácia nepočujúcich

Deklarácia nepočujúcich zo Slovenského dňa nepočujúcich, konaného dňa 16. októbra 2010 v Hlohovci

Asociácia organizácií sluchovo postihnutých v SRDeklarácia nepočujúcich je dokument, ktorý popisuje prehľadným spôsobom situáciu v každodennom živote nepočujúcich v súčasnosti. Chce poukázať na problémy, ktoré je potrebné riešiť. Tento dokument by mohol pomôcť naplniť práva a potreby nepočujúcich osôb a pomohol by odbúravať každodenné prekážky, ktoré sťažujú nepočujúcim možnosť začleniť sa do spoločnosti a žiť bežným spôsobom života. Každodenne zápasíme s tým, aby sme neboli na okraji spoločnosti. Našim snom je rovnocenný život. Máme schválenú legislatívu (napr. zákon o posunkovej reči 155/1995 Zb.), ale to nestačí, legislatíva nie je prenesená do praxe v reálnom živote. Prostredníctvom Tichého pochodu s touto deklaráciou nepočujúcich žiadame o spoluprácu vytvorených odborných komisií Asociácie organizácií občanov so sluchovým postihnutím v SR a odborníkov príslušného ministerstva v SR podľa vecnej príslušnosti, aby sme mohli vypracovať plán riešení pri plnení potrieb nepočujúcich osôb a realizovať ich do praxe.

1. Zdravotníctvo

a) vypracovať systém včasnej diagnostiky;
b) spolupráca so špeciálno – pedagogickými poradňami;
c) pred návrhom na liečbu operáciou kochleárnych implantátov majú byť rodičia povinne informovaní návštevou špeciálno – pedagogických poradní pri špeciálnych školách pre SP;
d) zabezpečenie kvalitných načúvacích aparátov zo zdravotného poistenia, podľa indikácie, nie podľa schopnosti doplácania… samotný štandard musí zodpovedať lekárskej diagnostike, umožniť v prípadoch sociálnej núdze plnú úhradu zo strany poisťovne.

2. Doprava

a) riešiť dopravu detí do internátnych zariadení, zľavnené cestovné, sprievod rodiča bezplatný, do ukončenia základnej školy;
b) v železničných a autobusových staniciach, začínajúc hlavným a krajskými mestami, neskôr aj do ďalších okresných centier umiestniť informačné kiosky, ktoré budú dávať informácie v posunkovej reči nepočujúcich interaktívnym spôsobom – informácie budú nahrané na videosekvenciách priamo ku každému spoju podľa cestovného poriadku (možno povedať cestovný poriadok v posunkoch);
c) cestovný poriadok v posunkoch umiestniť aj na webové stránky pre vyhľadávanie spojení; odporučiť aj na stránky MHD, ako je napríklad imhd.sk;
d) na letiskách pred stanovišťami kontrol tiež umiestniť veľkoplošné obrazovky, ktoré budú v posunkovej reči informovať o procese kontroly a povinnostiach cestujúcich všeobecne, ako aj o konkrétnej situácii týkajúcej sa letov;
e) parkovacie automaty – v niektorých prípadoch dávajú hlasové informácie a pokyny – sluchovo postihnutý je bez šance získať informáciu; podobne počítať s informáciami o pripravovaných diaľničných mýtach;

3. Výstavba

a) problematika zvonenia pri dverách, automatickí vrátnici – komunikácia prebieha hlasom, čo pre sluchovo postihnutého je veľkým problémom;
b) problematika riešenia kompletnej svetelnej signalizácie na procesy v domácnosti – hlásenie ohňa, úniku vody, plynu a pod.,
c) informácie vo výťahoch – v prípade poruchy výťahu je interný telefón pre SP nepoužiteľný, je potrebné uvádzať aj kontakt pre sms správy; v malých výťahoch bez telefónu je otázka, či je vyznačený kontakt mobilom pre možnosť použitia sms správy;
d) v hoteloch a ubytovacích zariadeniach nad 20 osôb musia byť buď všetky, alebo aspoň niektoré izby vybavené svetelnou signalizáciou pre prípad nebezpečenstva;
e) do všetkých budov montovať svetelné poplašné zariadenia pre prípad nebezpečenstva; riešiť výstražný systém CO na báze svetelných signálov;
f) žiadame, aby výnosy z pokút za nedodržiavanie povinného počtu zamestnancov s ťažkým zdravotným postihnutím boli odvádzané do samostatného štátneho fondu, z ktorého spätne sa budú čerpať finančné prostriedky na debarierizáciu spoločenského života, a to nielen v oblasti fyzickej prístupnosti, ale aj prístupnosti k informáciám a ďalšej podpory vytvárania rovnoprávnych a plnohodnotných podmienok života OZP.

4. Informácie

a) žiadame, aby oficiálne webové stránky štátnych a samosprávnych orgánov v rámci štátnej a verejnej správy mali postupne zabezpečené aj informácie pre nepočujúcich v posunkovej reči, riešené obrazovými informáciami. V prvej etape by to mohli byť najmä informácie trvalého charakteru, neskôr aj operatívne aktuálne informácie;
b) v súvislosti s požiadavkami uvedenými v bode a) a taktiež s plánovaným zavedením e-govermentu, teda informatizáciou a elektronizáciou štátnej a verejnej správy žiadame od vlády SR podporu pre vybudovanie Národného titulkovacieho a audiovizuálneho centra, ktoré by vyrábalo potrebné informačné materiály v posunkovej reči nepočujúcich a to pre všetky sféry úradného, verejného a spoločenského života. Sme presvedčení, že pre tieto účely by bolo možné mimoriadne výhodne využiť možnosť financovania z Eurofondov;
c) zo strany štátu podporovať zvyšovanie percentuálneho podielu vysielania skrytých titulkov vo verejnoprávnej televízii, a riešiť povinnosť určitého podielu aj v komerčných televíziách najmä pri reláciách, určených pre verejnosť z oblasti politického a spoločenského života, teda publicistických relácií; sme však presvedčení, že sluchovo postihnutí majú právo na skryté titulky aj pri ostatných reláciách v rámci kultúrneho, športového a spoločenského života, vrátane vzdelávacích relácií;
d) žiadame, aby relácia Televízny klub nepočujúcich (TKN) mala redakčnú radu, v ktorej by boli prevažne zástupcovia sluchovo postihnutých. Táto redakčná rada by mala byť zriadená na pôde Zhromaždenia zástupcov organizácií občanov so sluchovým postihnutím pri Rade vlády SR pre osoby so zdravotným postihnutím. Nesúhlasíme s tým, že o obsahu a ďalších veciach súvisiacich s realizáciou a obsadením TKN rozhodujú externý režisér a samonominovaní tlmočníci posunkovej reči nepočujúcich. Chceme, aby sme rozhodovanie mali vo svojich rukách, je to relácia o nás a pre nás, preto je táto naša požiadavka prirodzená a oprávnená;
e) podporiť návrh na vytvorenie špecifického internetového portálu pre sluchovo postihnutých, vrátane možnosti využitia najmodernejších trendov internetovej televízie a ďalších audiovizuálnych kanálov, s cieľom poskytovať plnohodnotné a aktuálne informácie v posunkovej reči nepočujúcich;
f) v rámci portálov štátnej a miestnej správy zohľadňovať špecifické nároky sluchovo postihnutých na informácie tak, aby informácie boli pre nich zrozumiteľné (minimálne použitie cudzích slov) a aktuálne. Predísť takto nadbytočným návštevám úradov v štádiu získavania informácií o službách štátu pre sluchovo postihnutých občanov. Všetky úkony a formuláre uvádzať spôsobom, ktorý čo najviac zjednoduší vybavovanie agendy a prispeje takýmto spôsobom k debarierizácii úradov v prospech sluchovo postihnutých;
g) využiť proces digitalizácie televízneho vysielania s povinným prechodom v roku 2012 na overenie a implementovanie všetkých služieb, ktoré je možné z informačného hľadiska v rámci vysielania relácií poskytnúť (skryté titulky, teletextové informácie, obrazové informácie, posunková reč v reláciách).

5. Vzdelávanie

a) riešiť zavedenie vysokoškolského štúdia pre odbor tlmočníctvo posunkového jazyka nepočujúcich, lingvistika posunkového jazyka nepočujúcich a pod;
b) zabezpečiť, aby osobní asistenti v školách, vrátane špeciálnych škôl pre sluchovo postihnutých, bezpodmienečne ovládali posunkovú reč nepočujúcich a ďalšie formy komunikácie so sluchovo postihnutými; žiadame prednostne do týchto zamestnaní prijímať osoby so sluchovým postihnutím, ktoré spĺňajú aj príslušné kvalifikačné a odborné pedagogické požiadavky;
c) riešiť zriadenie inštitúcie na výskum posunkovej reči nepočujúcich;
d) presúvať čo najviac študijných materiálov do obrazových a textových informácií, predovšetkým vo forme interaktívnych prezentácií s doplnením textu.

6. Sociálna oblasť

a) Aktuálne problémy v sociálnej oblasti:

Právo osoby so zdravotným postihnutím slobodne si vybrať sociálnu službu a jej poskytovateľa musí by zo zákona garantované. Dnes tomu tak nie je. Osobitne sa táto problematika týka aj občanov so sluchovým postihnutím, kde nemajú možnosť slobodného výberu medzi osobnou asistenciou a tlmočníckou službou.

ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU

Žiadame, aby v § 44 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z. z, ods. (4):

(4) Tlmočnícku službu nemožno poskytovať na rovnaký účel v rovnakom čase fyzickej osobe,
a) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu, 11)
b) ktorej sa v rámci opatrovateľskej služby poskytuje tlmočenie podľa prílohy č. 4 časti III písm. c)

bolo znenie doplnené hrubo vyznačeným slovným spojením, alebo úplne vypustené zo zákona.

Je len samozrejmé, že nemožno používať sprostredkovanie informácií a styk s okolitým prostredím v rámci osobnej asistencie, tlmočnícku službu a tlmočenie v rámci opatrovateľskej služby súbežne a na rovnaký účel. Je však potrebné zdôrazniť, že osoba so sluchovým postihnutím podľa potreby musí mať možnosť vybrať si z portfólia služieb tú, ktorú práve potrebuje. Preto súčasné znenie ods. (4) § 44 nevyhovuje, nakoľko kritériom nemôže byť poskytovanie peňažného príspevku na inú službu, ale vylúčené musí byť poskytnutie viacerých služieb na ten istý účel v rovnakom čase. Konkrétne to znamená, že pre bežné potreby sprostredkovania informácií a styku so spoločenským prostredím príjemca služby použije na základe svojej potreby osobného asistenta, pre svoje potreby vysoko špecifickej a odbornej komunikácie, napr. súdneho tlmočenia, majetkovo – právneho tlmočenia, účasti na pracovných a podobných profesijných rokovaniach, teda v úplne inej situácii a čase použije služby odborného tlmočenia v rámci tlmočníckej služby. V rámci sociálnych služieb navrhujeme doplniť ešte inštitút simultánneho prepisu v reálnom čase, ktorý umožní komunikáciu osobe so sluchovým postihnutím, ktorá neovláda, alebo nedostatočne ovláda komunikáciu prostredníctvom tlmočenia posunkového alebo artikulačného. Takýto výber služby musí byť v zmysle ústavy SR slobodný a ničím neobmedzený. Ustanovenia odseku (4) tomuto ústavou zaručeného práva na informácie odporujú.

ÚLOHY A NÁVRHY NA RIEŠENIE:

Zabezpečiť, aby osoby so sluchovým postihnutím, a v širšom ponímaní osoby so zdravotným postihnutím, mali zaručenú slobodnú voľbu poskytnutia sociálnej služby, ktorú práve potrebujú, bez akýchkoľvek legislatívnych obmedzení.

OPATRENIA:

Novelizovať zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z. z, ods. (4) tak, aby § 44 ods. (4) bol buď úplne vypustený, alebo formulovaný tak, že uvedené sociálne služby nemožno príjemcovi poskytnúť súbežne na rovnaký účel v rovnakom čase. Príjemca sociálnej služby má právo na jej výber v reálnom čase podľa svojej aktuálnej potreby.

Peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (zastavenie výplaty pravidelne poskytovaných peňažných príspevkov z dôvodu nepredloženia povinnej certifikácie osobného asistenta občanom s ŤZP – najmä v prípade peňažného príspevku na osobnú asistenciu);

ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU:

Žiadame, aby z § 23, „Práva a povinnosti osobného asistenta a fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím pri výkone osobnej asistencie“ zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli novelou zákona odstránené odseky (6) až (8), ktoré diskriminujú prijímateľa osobnej asistencie so sluchovým postihnutím voči iným prijímateľom.

(6) Osobný asistent vykonávajúci tlmočenie je povinný preukázať príslušnému úradu znalosť komunikovať s fyzickou osobou so sluchovým postihnutím osobitným potvrdením, osvedčením alebo certifikátom. Toto potvrdenie, osvedčenie alebo certifikát vydáva osoba, ktorá má akreditáciu na vzdelávanie tlmočníkov vydanú podľa osobitných predpisov.36)
(7) Tlmočenie na účely tohto zákona je tlmočenie v posunkovej reči, artikulačné tlmočenie pre osoby so sluchovým postihnutím a taktilné tlmočenie pre hluchoslepé osoby.
(8) Na účely tohto zákona môže osobný asistent vykonávať viacero foriem tlmočenia,36) ak na ich vykonávanie preukáže príslušnému úradu odbornú spôsobilosť.

Poznámka pod čiarou:
36) Zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 382/2004 Z. z.
Zákon č. 448/2008 Z. z.

Osobný asistent prijímateľa so sluchovým postihnutím sprostredkúva prijímateľovi komunikáciu a styk s okolitým prostredím a v zákone nemôže byť taxatívne určené, akým spôsobom. Prijímateľ osobnej asistencie so sluchovým postihnutím si vyberá svojho asistenta podľa svojich potrieb, uzatvára s ním príslušnú zmluvu a vyžaduje od svojho osobného asistenta spôsobilosti, ktoré nemôžu byť taxatívne dané zákonom. Tieto požiadavky sú individuálne a pre podmienky každého prijímateľa osobnej asistencie so sluchovým postihnutím rozdielne.

Z uvedených dôvodov žiadame, aby osobný asistent prijímateľa osobnej asistencie so sluchovým postihnutím, ktorý poskytuje styk so spoločenským prostredím rôznymi spôsobmi (nielen tlmočením), nebol povinný čokoľvek preukazovať príslušnému úradu schvaľujúcemu príspevok na osobnú asistenciu. Príslušný úrad nie je prijímateľom služby, a teda nemôže o osobnom asistentovi rozhodovať. Považujeme uvedené odseky za protiústavné, nakoľko obmedzujú právo slobodného rozhodnutia o svojich vlastných potrebách a zasahujú do práva rozhodovať občanovi o sebe samom. Na Slovensku neexistuje certifikačná autorita vyžadovaného charakteru, najvyššou certifikačnou autoritou musí byť prijímateľ osobnej asistencie. Úlohou osobného asistenta nie je profesionálne tlmočenie do posunkovej reči nepočujúcich, ani nikdy nebude. Má úplne iné poslanie ako aj pôsobnosť. V zákone č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov je samotná definícia služby ako tlmočenie do posunkovej reči nepočujúcich nesprávna, ide o sprostredkovanie informácií a styk so spoločenským prostredím tak, ako to bolo správne formulované v pôvodnom zákone o sociálnej pomoci č. 195/1998 Z. z. Preto žiadame súčasne službu definovať v tomto, alebo podobnom znení.

Pre informáciu pôvodné znenie v zákone o sociálnej pomoci:
§ 54
(1) Občanovi, ktorý v dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia má narušenú schopnosť dorozumievania, sa poskytuje kompenzácia na umožnenie styku so spoločenským prostredím a na sprístupnenie informácií.

(2) Narušená schopnosť dorozumievania je obmedzená schopnosť dorozumievať sa v dôsledku poškodenia alebo straty telesných funkcií, zmyslových funkcií alebo duševných funkcií.

(3) Formy kompenzácie narušenej schopnosti dorozumievania sú:

a) sociálne služby, a to
1. opatrovateľská služba,
2. starostlivosť v zariadení sociálnych služieb,

b) peňažné príspevky na
1. zaobstaranie pomôcky,
2. opravu pomôcky,
3. osobnú asistenciu,

c) peňažný príspevok za opatrovanie.

Nie je nám známe, prečo bolo toto vyhovujúce znenie zmenené a obmedzené pre sluchovo postihnutých na tlmočnícku službu, navyše s požiadavkou certifikovať prostredníctvom certifikačnej autority a rovnakým spôsobom zavedená diskriminácia do výkonu osobnej asistencie.

ÚLOHY A NÁVRHY NA RIEŠENIE:

Zabezpečiť novelizáciu sociálnych zákonov v rámci pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, alebo priamo prostredníctvom sociálneho výboru parlamentu.

OPATRENIA:

Novelizovať zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby z § 23, „Práva a povinnosti osobného asistenta a fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím pri výkone osobnej asistencie“ boli novelou zákona odstránené odseky (6) až (8), ktoré diskriminujú prijímateľa osobnej asistencie so sluchovým postihnutím voči iným prijímateľom.

 

b) akceptovať požiadavku na uznanie moderných audiovizuálnych prístrojov za kompenzačné pomôcky pre sluchovo postihnutých (klasifikované ministerstvom ako „prístroje bežného vybavenia domácnosti“ – TV, DVD širokopásmový prehrávač atď.);
c) zaradiť výpočtovú techniku s prístupom na internet do kompenzačných pomôcok;
d) zaradiť internetové pripojenie do kompenzačných pomôcok;
e) zaradiť smartfone – mobilné telefóny 3G resp. 4G umožňujúce videohovory a ďalšie funkcie náhrady zvuku za obraz do kompenzačných pomôcok;
f) v grantových systémoch MPSVR SR vytvoriť grantovú schému umožňujúcu finančnú podporu existencie občianskych združení, schválených ako reprezentatívne; stanoviť príslušné kritériá pre získanie postavenia reprezentatívneho občianskeho združenia.

Vypracovali:

Jaroslav Cehlárik
Ing. Ľuboslav Ferko

Text Deklarácie sa môže ešte po pripomienkach upraviť. Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

AOSP
Asociácia organizácií sluchovo postihnutých v Slovenskej republike
Silvánska 19
841 04 Bratislava 43
Čerpané z: vlastný zdroj

AOSP, 06. 01. 2011 | Prečítané: 4293 | Rubrika: Veda a spoločnosť

Doba slovenská
BILLA
Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Anketa
Ktorý vtáčik z týchto fotografií sa vám najviac páči?

Kolibkárik čipčavý (9 hl.)
 
Sýkorka belasá (12 hl.)
 
Stehlík obyčajný (6 hl.)
 
Sokol myšiar (2 hl.)
 
Drozd plavý (0 hl.)
 

Celkom hlasovalo: 29
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
 Imperializmus
06-07-20 * 20:27
 Re: Ruskí imperialisti
06-07-20 * 16:18
 Ruskí imperialisti
06-07-20 * 14:36
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Diskuteri.sk
Diskuteri.sk
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore