www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVAAteisti Českej republikyVoľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @157
Počítadlo


Spam poison

Čo je hnutie Zeitgeist?

Hodnoty a ciele

Hnutie Zeitgeist (The Zeitgeist Movement)Hnutie Zeitgeist (The Zeitgeist Movement) bolo založené režisérom Peterom Josephom začiatkom roku 2009, krátko po zverejnení dokumentárneho filmu Zeitgeist: Addendum. Súčasným poslaním Hnutia je najmä šíriť osvetu o problémoch a nedostatkoch terajšieho spoločenského zriadenia a zároveň predostrieť ako alternatívu systém zdrojového hospodárstva, vypracovaný sociálnym inžinierom Jacqueom Frescom, zakladateľom organizácie The Venus Project. Hnutie Zeitgeist by sa v tejto súvislosti dalo asi najlepšie charakterizovať ako akási pravá ruka, praktický nástroj realizácie projektu Venus, ktorej hlavným cieľom je celospoločenská osveta, šírenie idey nutnosti zásadnej zmeny a oboznamovanie ľudí s konceptom zdrojového hospodárstva po celom svete. Hnutie Zeitgeist je medzinárodne organizované v takzvaných chapteroch. Tieto „miestne pobočky“ hnutia existujú dnes už v približne 40 krajinách sveta, vrátane Slovenska.

Hnutie Zeitgeist nie je politickým ani náboženským hnutím. Chce vytvárať priestor pre skutočné riešenia spoločenských problémov a nepodporuje organizácie, ktoré sú piliermi súčasného monetárneho systému. Nerozdeľuje ľudí podľa národnosti, rasy, náboženstva, vierovyznania, triedy, štátnej príslušnosti alebo vlád. Sme presvedčení, že toto všetko sú už zastarané a umelé bariéry, ktoré nám znemožňujú žiť ľudsky a rozvíjať náš kolektívny a individuálny tvorivý potenciál.

Zámerom tohto hnutia je prebúdzať v ľuďoch pozornosť a bdelosť, vnímavosť k svojmu evolučnému potenciálu a pokroku, ktorý je nielen osobný ale aj sociálny, nielen technologický ale aj duchovný. Sme presvedčení, že ľudstvo ako celok je na prirodzenej ceste k zjednoteniu, ktoré bude založené na spoločnom empirickom chápaní toho, ako v skutočnosti príroda funguje, a ako sme my, ľudia, súčasťou celosvetového vývoja, ktorému hovoríme život. Aj keď táto cesta už existuje, prevažná väčšina ľudí ju žiaľ neuznáva a dokonca brzdí neustálym zachraňovaním zastaraného, degeneratívneho spôsobu správania a myslenia. Práve túto obmedzenosť vo vnímaní, myslení a konaní sa hnutie Zeitgeist snaží prekonať prostredníctvom vzdelávania a sociálnych aktivít.

Našim cieľom je reformovať celosvetovú spoločnosť vo všetkých aspektoch a úrovniach jej existencie v súlade s progresívnymi poznatkami dnešnej doby. Nejde nám iba o rozširovanie povedomia o sociálnych a technologických možnostiach, ktoré mnohí považujú za neuskutočniteľné alebo také, ktoré sú v rozpore s „ľudskou povahou“. Ide nám tiež o nájdenie prostriedkov a zdrojov na prekonanie tých trendov v spoločnosti, ktoré sa snažia zastarané prístupy zachraňovať.

Dôležité podnety, o ktoré sa hnutie Zeitgeist opiera, pochádzajú od sociálneho inžiniera a priemyselného dizajnéra Jacqua Fresca, iniciátora projektu Venus. Jacque Fresco takmer celý svoj život pracoval na hľadaní efektívnych nástrojov a ciest potrebných k vytvoreniu sveta, ktorý by skoncoval s vojnami, chudobou, zločinmi, sociálnou stratifikáciou a korupciou. Jeho predstavy sú jednoduché a zrozumiteľné. Sú založené na modeli, v ktorom človek a celá spoločnosť žijú symbioticky a v harmónii so všetkými ostatnými zložkami prírody.

Hodnoty a ciele


Základné hodnoty a východiská hnutia Zeitgeist na Slovensku

Celostnosť – prírodný a spoločenský svet, v ktorom žijeme, chápeme ako samoorganizujúci sa celok. Samoorganizácia znamená, že celok organizuje sám seba na základe svojich vlastných príčin (samodeterminácia), t. j. funguje podľa svojich vlastných zákonov pohybu a zmeny. Takéto chápanie sveta nepočíta s nadprirodzenom, pretože vníma svet ako tvorcu seba samého. Celostný prístup vychádza z poznania, že celok je viac ako suma častí, z ktorých sa skladá. Akékoľvek čiastkové procesy zmeny treba chápať v kontexte celku, ktorého sú súčasťou. Každý celok má svoju štruktúru, svoje vlastné procesy pohybu a zmeny (naviazané na jeho okolie) a svoje vlastné hybné sily, ktoré môžu byť v rovnováhe alebo v nerovnováhe. Svet, v ktorom žijeme, je jedným organizmom, kde je všetko so všetkým určitým spôsobom previazané a kde každý náš čin má, či už z krátkodobého alebo dlhodobého hľadiska, pozitívny alebo negatívny dopad na niektorú časť celku a v konečnom dôsledku aj na celok ako taký.

Humanizmus – pod pojmom humanizmus si mnoho ľudí predstavuje rôzne veci. Humanizmus, tak ako ho chápe hnutie Zeitgeist na Slovensku, je postoj a spôsob myslenia, ktorý vychádza z toho, že ľudská tvorivosť, materiálna a duchovná sloboda, sebestačnosť a nezávislosť, spolupráca a symbióza, ako aj zodpovednosť za seba a za našu planétu ako celok sú centrálnymi hodnotami, v ktorých ide v prvom rade o rozvíjanie najvyššieho potenciálu celého ľudstva a človeka, t. j potenciálu byť tvorcom svojho vlastného života. Človek prestáva byť hračkou v rukách osudu, určuje si ho sám.

Ekológia – pod ekologickým prístupom chápeme také zaobchádzanie s našim životným prostredím a našim individuálnym a druhovým zdravím, ktoré by bolo v súlade s nosnou kapacitou Zeme. Pod nosnou kapacitou Zeme vo všeobecnosti rozumieme dynamický súlad prírodných zdrojov planéty so základnými a vývojovými potrebami človeka. Človek je organickou súčasťou prírody a príroda je organickou súčasťou človeka. Jeho prežitie je podmienené zdravým stavom vnútorného (zdravie) a vonkajšieho (ekológia) životného prostredia.

Vedeckosť – pod vedeckým prístupom chápeme spôsob poznávania, ktorý sa vyznačuje tým, že všetky riešenia musia vychádzať z vedeckých prístupov a z aplikácie vedeckej metódy. Na rozdiel od iných spôsobov poznania sa vedome opiera o tvorivosť a intuíciu ako súčasť vedeckého prístupu v bádaní, logické myšlienkové postupy a logicky konzistentný súbor vedeckého poznania a o empirické kritérium overiteľnosti platnosti hypotéz a tvrdení. Veda o sebe netvrdí, že je neomylná. V rámci vedeckého prístupu je možné každú skutočnosť t. j. každý fakt, hypotézu či teóriu spochybniť a preverovať i spochybnenie samotné. Niet veci, o ktorej nemožno pochybovať, alebo ktorú nemožno preverovať. Napriek tomu, že tento systém nie je neomylný, je to systém, ktorý dokáže sám seba a svoje omyly najrýchlejšie korigovať.

Odbornosť – hnutie Zeitgeist na Slovensku je založené na špecifických vedomostiach, zručnostiach a znalostiach každého jeho člena, ktorý ich aktívne aplikuje prácou v projektoch. Celé Hnutie sa organizuje okolo projektov, ktoré sú vypracovávané v závislosti od svojho zamerania v rôznych oblastiach. Každý člen Hnutia disponuje svojim profilom, v ktorom má uvedené svoje schopnosti, zručnosti a znalosti na základe ktorých sa zapája do jednotlivých projektov. Cieľom projektov je navrhovať a vypracovať odborné riešenia problémov súčasnej spoločnosti, ktoré by boli v súlade s víziou trvalo udržateľnej spoločnosti, hodnotami hnutia Zeitgeist a oslobodené od egoistických záujmov a nekompetentnosti.

Transparentnosť – jedným z centrálnych aspektov fungovania hnutia Zeitgeist na Slovensku je transparentnosť. Či sa jedná o využitie vyzbieraných alebo poskytnutých finančných, prípadne materiálnych príspevkov, vývojovú fázu každého projektu, alebo ktorékoľvek iné aktivity Hnutia, všetko musí prebiehať otvorene, byť verejne kontrolovateľné a riadne zdokumentované. Žiadne stretnutia za zatvorenými dvermi, žiadne netransparentné alebo pochybné využitie prostriedkov, žiadne tajné dohody a koalície. Každý projekt je pred predložením na schválenie pripomienkovaný všetkými členmi hnutia, každé rozhodovanie a každé schvaľovanie projektu prebieha verejne a všetky finančné príspevky a dary sú riadne zdokumentované a verejne kontrolovateľné.

Čo hnutie Zeitgeist na Slovensku nie je

Po tom, ako sme vymenovali a definovali základné hodnoty hnutia Zeitgeist na Slovensku, je nevyhnutné stručne vymenovať aj to, čo Hnutie nie je. Hnutie nie je politické, nepodlieha žiadnej z existujúcich politických ideológií, nespolupracuje s politickými stranami, jednotlivcami a záujmovými skupinami, ktoré podporujú súčasný politický, ekonomický a kultúrny systém. Hnutie nie je náboženské, pretože odmieta dogmatický svetonázor presadzovaný existujúcimi náboženskými organizáciami a sektami. Hnutie nie je ani ezoterické, pretože odmieta akékoľvek pseudovedecké videnie sveta, ktoré je založené na vytváraní dojmu vedeckosti, zároveň však ignoruje alebo prinajmenšom nedodržiava primerané vedecké postupy. Hnutie ďalej nie je nacionalistické, rasistické ani sexistické, pretože odmieta predstavu o nadradenosti jedného národa, etnika, štátu alebo pohlavia nad druhým(i), rovnako ako xenofóbiu, šovinizmus alebo prehnaný patriotizmus.

Ciele hnutia Zeitgeist

Celospoločenská osveta a vzdelávanie – predtým, ako môžeme hovoriť o alternatívach k súčasnému politickému, ekonomickému a kultúrnemu systému, musíme ľudí informovať o tom, prečo je alternatíva vôbec nutná. Je nevyhnutné demaskovať súčasné spoločenské zriadenie a neprestajne poukazovať na absurditu a nespravodlivosť jeho jednotlivých zložiek, či sa už jedná o politický systém, ktorý predstiera reprezentovanie záujmov ľudí a existenciu ľudských práv, alebo ekonomický systém, ktorý nie je založený na ničom inom ako na maximalizácii zisku na úkor ľudského blaha a životného prostredia.

Zavedenie zdrojového hospodárstva (resource-based economy) – hlavným cieľom hnutia Zeitgeist je zavedenie celosvetového zdrojového hospodárstva, t. j. bezpeňažného, bezštátneho a beztrhového spoločensko-ekonomického systému, ktorý dokáže využitím vysokého stupňa automatizácie a kybernetizácie zabezpečiť dostatok obnoviteľných zdrojov pre dôstojný život všetkých ľudí a nájsť vhodné náhrady za zdroje neobnoviteľné. Zdrojové hospodárstvo by takto bolo oslobodené od potreby využívania peňažných alebo iných výmenných prostriedkov za účelom zabezpečenia základných životných a vývojových potrieb. Všetky zdroje planéty by boli vyhlásené za spoločné dedičstvo celého zjednoteného ľudstva, ľudia by boli oslobodení od monotónnych a nezmyselných prác a zamestnaní, a zároveň už od svojho narodenia vedení k dosiahnutiu a využitiu svojho najvyššieho potenciálu.

Kľúčový nástroj ZMeny v prechodnom období

Za kľúčový nástroj ZMeny v prechodnom období považujeme charakter a kvalitu rozhodovacích procesov. Hnutie Zeitgeist na Slovensku predkladá ako riešenie spojenie kompetentnej a priamej demokracie, ktoré vytvorí spolu s projektovou štruktúrou hnutia alternatívu k súčasnej zastupiteľskej demokracii.

Projektová štruktúra Hnutia – hnutie Zeitgeist na Slovensku má projektovú štruktúru. Projekty zakladajú, vypracúvajú a realizujú členovia Hnutia na základe svojich špecifických motivácií, vedomostí, znalostí a zručností v jednotlivých projektových oblastiach. Cieľom projektov je riešiť, alebo prinajmenšom navrhovať riešenia tak krátkodobých ako dlhodobých problémov spoločnosti. Sú takisto súčasťou celospoločenskej osvety a informovanosti, majú podporovať schopnosť kritického myslenia a v neposlednom rade zabezpečovať chod Hnutia ako takého. Záber tejto projektovej štruktúry je veľmi široký. Siaha od malých prekladateľských prác cez organizovanie osvetových podujatí až po ďalekosiahle a komplexné úlohy, akými sú prepracovanie vzdelávacieho systému alebo overovanie konceptov prezentovaných projektom Venus v praxi.

Kompetentná a priama demokracia – tento typ rozhodovacích procesov je vo svojej podstate prenesením projektovej štruktúry hnutia Zeitgeist na Slovensku na celú spoločnosť. V kompetentnej a priamej demokracii rozhodujú kvalitné riešenia. Na rozdiel od súčasných politických riešení má hnutie Zeitgeist na Slovensku inú predstavu o kvalitných riešeniach, a o tom ako sa k nim dostať. Kvalitné riešenia sú z nášho pohľadu také, ktoré sú v súlade so základnými hodnotami hnutia Zeitgeist – celostným prístupom, humanizmom, ekológiou, vedeckosťou, odbornosťou a transparentnosťou. Kompetentnosť spočíva v tom, že riešenia (projekty) budú navrhovať a vypracovávať kompetentní odborníci v danej oblasti. Projekty počas svojej vývojovej fázy prejdú kontrolou/pripomienkovaním zo strany laikov a ostatných odborníkov (tzv. peer-review), ktorí nie sú do daného projektu priamo zapojení. Tento postup zabezpečí najvyššiu možnú mieru odbornosti pri navrhovaní riešení problémov a minimalizuje možný negatívny vplyv záujmových skupín. Priama demokracia v takomto chápaní spočíva v tom, že v prípade, ak určitá časť dotknutej verejnosti nebude s predloženým návrhom riešenia stotožnená, alebo ak bude na riešenie jedného problému predložených viacero odborných alternatív, dôjde k priamemu hlasovaniu a teda výberu z predkladaných návrhov dotknutou verejnosťou. Realizovaný bude ten návrh, ktorý získa podporu verejnosti. Verejnosť môže realizáciu projektu, ktorý sa jej týka, svojim hlasovaním aj pozastaviť, v dôsledku čoho sa musí vytvoriť priestor na vyjednávanie, v rámci ktorého sa bude hľadať dohoda medzi dotknutou verejnosťou a tvorcami projektu. V prípade všeobecného konsenzu o návrhu (ak je predložený iba jeden), hlasovanie neprebieha a odborné riešenie sa začne okamžite realizovať. Výberové a rozhodovacie procesy kompetentnej a priamej demokracie by v prechodnom období boli alternatívou k zastupiteľskej demokracii.

Kontroverzné témy

Vlastníctvo

Akým spôsobom budú v zdrojovom hospodárstve riešené vlastnícke vzťahy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou výrobno-spotrebných procesov? Keďže projekt Venus podľa nám dostupných informácii k tejto otázke ponúka iba všeobecné stanovisko, hnutie Zeitgeist na Slovensku sa snaží upresniť chápanie tejto problematiky. Rozlišujeme celkovo tri druhy vlastníctva: spoločenské, súkromné a štátne. Prvé dva druhy vlastníctva, spoločenské a súkromné, môžu mať podobu (formu) buď spoločného (daná vec je vlastnená viacerými osobami) alebo osobného (daná vec je vlastnená jednou osobou) vlastníctva. Hlavný rozdiel medzi spoločenským vlastníctvom a súkromným vlastníctvom spočíva v tom, že spoločenské vlastníctvo, na rozdiel od súkromného vlastníctva, neumožňuje tvorbu zisku, umožňuje len tvorbu a využívanie zdrojov.

Pod spoločenské vlastníctvo spadá Zem ako taká a všetky zdroje, ktorými planéta disponuje. Spoločenské vlastníctvo je abstraktný pojem, a to z toho dôvodu, že vlastníkom týchto zdrojov je celé ľudstvo ako druh. Súhrn všetkých zdrojov Zeme teda patrí všetkým minulým, súčasným aj budúcim generáciám. Inými slovami, všetky zdroje Zeme sú spoločným dedičstvom všetkých ľudí. Ľudia, ktorí v súčasnosti na planéte žijú, sú len správcami týchto zdrojov, ktorých úlohou je ekologicky a spoločensky efektívne využívať a zveľaďovať zdroje, ktoré im predošlé generácie zanechali, a to aj s ohľadom na život budúcich generácií. Na rozdiel od spoločenského vlastníctva chápeme súkromné vlastníctvo ako vlastnenie výrobných prostriedkov (pôda, práca, kapitál) za účelom vytvorenia zisku. Tretí druh, štátne vlastníctvo, je vo svojej dnešnej podobe kombináciou spoločenského a súkromného vlastníctva, v ktorom však dominuje orientácia na zisk a podporu zisku.

Ako už bolo spomenuté, tak spoločenské ako aj súkromné vlastníctvo môže mať podobu (formu) spoločného alebo osobného vlastníctva. Pod spoločnou formou vlastníctva chápeme vlastníctvo určitej skupiny ľudí, ktorí spoločne danú vec (napr. pozemok, budovu, firmu, atď.) vlastnia a spravujú. Osobná forma vlastníctva vyjadruje neodňateľné a výlučné individuálne vlastníctvo jednotlivca, ktoré vyjadruje jeho osobné potreby a záujmy. Vzťahuje sa na veci, ktoré uspokojujú jeho individuálne potreby (napr. oblečenie), alebo veci, na ktoré je človek citovo viazaný (napr. fotografie). Osobná forma vlastníctva oprávňuje vlastníka vylúčiť z užívania danej veci iné osoby.

V závislosti od toho, pod ktorým druhom vlastníctva (spoločenské alebo súkromné) sa spoločné a osobné vlastníctvo realizujú, rozlišujeme štyri formy vlastníctva: spoločné (spoločenské), osobné (spoločenské), spoločné (súkromné) a osobné (súkromné). Štátne vlastníctvo, kombinácia spoločenského a súkromného vlastníctva, môže mať výlučne formu spoločného vlastníctva.

Zdrojové hospodárstvo je spoločenský systém, v ktorom sa nevyužívajú peniaze alebo iné výmenné prostriedky, v ktorom neexistujú národné štáty, a ktoré nie je založené ani na kapitalistických princípoch súkromného vlastníctva, ani na socialistických princípoch spoločného vlastníctva robotníckej triedy, ani na štátnom vlastníctve v jeho kapitalistickej alebo socialistickej podobe. Počas prechodného obdobia sa budú stretávať všetky tri druhy vlastníctva: spoločenské, súkromné a štátne, pričom posledné bude hybridnou formou prvých dvoch s dôrazom na zisk. Zámerom hnutia Zeitgeist je, aby sa posilňovalo postavenie spoločenských foriem vlastníctva orientovaných na tvorbu zdrojov, a aby sa aj štát prednostne orientoval na tvorbu zdrojov, nie na tvorbu zisku.

Automatizácia a umelá inteligencia

Neopomenuteľné špecifikum zdrojového hospodárstva je jeho využívanie vysoko rozvinutej automatizácie a kybernetického riadenia výrobných procesov v takmer každej priemyselnej sfére, v dôsledku čoho by podľa odhadov projektu Venus mohlo postupne zaniknúť 80 až 90 percent dnes známych, často monotónnych a nezmyselných zamestnaní, ktorých obsadenie ľudskou pracovnou silou nie je efektívne ani z hľadiska produktivity práce, ani z hľadiska využitia tvorivej kapacity každého jedného človeka. Rovnako by odstránením peňazí a iných výmenných prostriedkov z ekonomiky zaniklo aj prerozdeľovanie štátnych alebo verejných financií – hlavná úloha dnešnej politiky a byrokracie. A keď si uvedomíme, že prevažná väčšina rozhodovania, ktoré prebieha na politickej a byrokratickej úrovni je práve o rozdeľovaní finančných zdrojov, prirodzene musíme prísť k záveru, že zánikom peňazí zanikne aj prevažná väčšina rozhodovania, ako ho dnes poznáme.

To, čo zostane, bude čisto technické a operatívne rozhodovanie, ktoré si v prevažnom množstve prípadov nevyžaduje neustálu ľudskú pozornosť a môže byť do veľkej miery riadené vopred stanovenými počítačovými procesmi. Keď teda projekt Venus hovorí o tom, že v budúcnosti, v dobe zdrojového hospodárstva, nebude rozhodovať nikto, treba to podľa nás chápať tak, že zanikne politické rozhodovanie ako také. Prevažná väčšina zalgoritmizovaného „rozhodovania“ by v zdrojovom hospodárstve bola globálne ako aj regionálne riadená centrálnymi počítačovými systémami, ktoré by vďaka senzorom rozmiestneným po celej Zemi slúžili ako akási autonómna nervová sústava planéty, regiónov a miest. Klesne v niektorom regióne s poľnohospodárskym významom vlhkosť pôdy pod určitú minimálnu hodnotu? Centrálny systém automaticky zabezpečí zavlhčenie pôdy, bez toho, aby musel človek zasahovať. Je potrebné postaviť nový most cez rieku? Centrálny systém na základe aktuálnych a presných údajov o geologickej povahe daného regiónu a vlastnostiach pôdy určí, ktoré miesto je pre stavbu mosta najvhodnejšie a zároveň navrhne, ktoré materiály a ktorý konštrukčný postup najlepšie vyhovujú špecifickým požiadavkám pre stavbu mosta v danej lokalite, bez toho, aby o tom musel rozhodnúť nejaký úradník, ktorý by určil výšku prostriedkov a uvoľnil zdroje.

Z posledného príkladu vyplýva, že počítačový systém v prípade zalgoritmizovaných riešení síce rozhoduje autonómne, je však vždy obmedzený množstvom a kvalitou informácii, ktoré doňho vloží človek. Ak centrálny systém nepozná najnovšie dostupné technológie a konštrukčné postupy, navrhne zastarané. V prípade atypických riešení, ktoré si budú vyžadovať kreatívny prístup, budú mať rozhodujúce slovo interdisciplinárne tímy expertov. Kvalita rozhodovania počítačového systému sa tak vždy odvíja od kvality informácií, ktorými ho zásobí človek. A práve z tohto dôvodu zostanú počítačové systémy a umelá inteligencia ešte dlho tým, čím sú aj dnes – predĺženou rukou a vysoko sofistikovaným nástrojom človeka.

Vplyv génov a vplyv prostredia

V dnešnej dobe rozšírený dvojfaktorový model vývoja a rozvoja človeka si kladie túto základnú otázku: ktorý faktor ovplyvňuje vývoj človeka vo väčšej miere? Dedičnosť, teda gény, alebo prostredie, v ktorom človek vyrastá? Hovorí sa, že Donald Hebb, kanadský psychológ označovaný za otca neuropsychológie, raz odpovedal na otázku novinára, či na osobnosť človeka vplývajú viac gény alebo prostredie, protiotázkou: „Čo prispieva viac k ploche obdĺžnika, jeho dĺžka alebo šírka?“ Chcel tým naznačiť, že obidva faktory majú rovnako dôležitý vplyv na osobnosť človeka, aj keď sa ich pomer od jednotlivca k jednotlivcovi môže líšiť.

Hnutie Zeitgeist na Slovensku ide však ešte o jeden krok ďalej a vychádza z trojfaktorového modelu hybných síl osobnosti, v ktorom je človek výslednicou vplyvu zdedených predispozícií, spoločenského prostredia a utvárania seba samého. Tento model vychádza z humanistickej psychológie a bol vypracovaný niektorými z najuznávanejších psychológov 20. storočia, akými boli napr. Abraham Maslow alebo Carl Rogers. Ak by sme chceli v tomto duchu rozšíriť spomenuté stanovisko Donalda Hebba, mohli by sme sa opýtať: „Čo prispieva viac k objemu kvádra, jeho dĺžka, šírka alebo hĺbka?“ Pomer vplyvu týchto troch faktorov je u každého človeka iný, aj keď zároveň treba pripustiť, že pre prevažnú väčšinu ľudí žijúcich v súčasnosti, je rozhodujúcou silou utvárajúcou ich osobnosť práve spoločenské prostredie.

Čím sa človek líši od svojich predchodcov a ostatných živočíchov? Kým nižšie formy života sa na svoje životné prostredie iba adaptujú, teda prispôsobujú sa mu, človek má potenciál svoje prírodné a spoločenské prostredie ako aj sám seba pretvárať a meniť. Tým sa podstatným spôsobom líši aj od evolučne najvyspelejších zvierat, ktorých životná činnosť neprekračuje rámec ich biologickej reprodukcie. Bez ohľadu na to, akú genetickú výbavu sme zdedili, bez ohľadu na to v akom prostredí žijeme, máme ako ľudia možnosť voľby: rozhodnúť sa pre zmenu podmienok svojho žitia, alebo žiť podľa starých a prekonaných vzorov. Hnutie Zeitgeist na Slovensku kladie dôraz na tvorivý potenciál človeka. Tým sa líši od zastaraných názorov, ktoré zdôrazňujú nemeniteľnosť ľudskej povahy a jej závislosť na biologických, spoločenských a iných silách.

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

Hnutie Zeitgeist (The Zeitgeist Movement)
– založené režisérom Peterom Josephom začiatkom roku 2009, krátko po zverejnení dokumentárneho filmu Zeitgeist: Addendum. Súčasným poslaním Hnutia je najmä šíriť osvetu o problémoch a nedostatkoch terajšieho spoločenského zriadenia a zároveň predostrieť ako alternatívu systém zdrojového hospodárstva, vypracovaný sociálnym inžinierom Jacqueom Frescom, zakladateľom organizácie The Venus Project
Čerpané z: Čo je hnutie Zeitgeist?, Hodnoty a ciele

Zeitgeist, 16. 01. 2011 | Prečítané: 5007 | Rubrika: Polemika o…

Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Anketa
Súhlasíte s trvalým zatvorením obchodov v nedeľu?

Áno (12 hl.)
 
Nie (12 hl.)
 

Celkom hlasovalo: 24
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
 Pokrytectvo
21-05-20 * 20:41
 Re: Confirmation bias
21-05-20 * 16:10
 Stretne Mars planétu Zem
21-05-20 * 00:01
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore