www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
BILLA
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVA Voľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @410
Počítadlo


Spam poison

Boj Slovákov a Čechov za národnú slobodu v prvej svetovej vojne a vznik československého štátu

(1. časť)

Uhorsko a prvá svetová vojna

Učebnica Dejiny ČeskoslovenskaVypuknutie prvej svetovej vojny 28. júla 1914, ktorej zápalnú iskru poskytol sarajevský atentát na následníka habsburského trónu, bolo dôsledkom kriticky vzrastajúceho napätia medzi dohodovými a ústrednými imperialistickými mocnosťami. Záujem na jej rozpútaní mali predovšetkým nemecké imperialistické kruhy, ktoré vkladali do nej nádeje na posilnenie svojich hospodárskych a politických pozícií, a tým aj na zabezpečenie svojej veľkomocenskej prevahy vo svete. Hoci rakúsku a uhorskú vládu nepodnecovali takéto ďalekosiahle ciele, jednako vo vojne videli možnosť potlačiť odstredivé sily národných hnutí nenemeckých a nemaďarských národov monarchie a upevniť svoju nadvládu v rozkladajúcom sa súštatí. Maďarská statkárska a ostatná buržoázia aj pri obave z rastúceho prenikania rakúskeho a najmä nemeckého veľkokapitálu do Uhorska a tým i zvyšujúcej sa závislosti od neho postavila sa vo vojnovom konflikte pevne na stranu nemeckého a rakúskeho imperializmu.

Policajný teror

Zaostrený policajný režim, aký zavládol v monarchii hneď od začiatku vojny, sústredil svoju pozornosť vo zvýšenej miere na spomínané národné hnutia a ich predstaviteľov. Tvrdá cenzúra a bezohľadná perzekúcia mali znemožniť národný alebo protivojnový pohyb. Časť jeho reprezentantov odvelili na front a z tých, čo nemohli odísť, jedných postavili pod policajný dozor a odvážnejších predviedli pred vojenský súd, alebo uvrhli priamo do väzenia. Už koncom októbra 1914 tieto zásahy postihli vyše 600 Slovákov. V českých krajinách sa vykonávali aj popravy.

Postoj voči monarchii a vojne

Za týchto okolností na začiatku vojny oficiálne vyslovili svoju lojálnosť voči monarchii zástupcovia všetkých významnejších českých a slovenských politických strán a skupín vrátane českej a slovenskej sociálnej demokracie. Predsedníctvo Slovenskej národnej strany vyslovilo „vrodenú poddanskú lásku a vernosť“ panovníkovi a prisľúbilo všemožne napomáhať víťazstvu monarchie. Napokon zastavilo činnosť strany, aby predišlo rozličným nedorozumeniam za vojny. Pracujúci ľud, ktorému vojna prinášala nesmierne utrpenie, prechovával oproti obidvom vládam i vojne najprv skrývaný, ale čím ďalej tým rozhodnejší odpor.

Vývin situácie v neprospech ústredných mocností

Nádeje na „bleskové“ rozhodné víťazstvo centrálnych mocností stroskotali zastavením nemeckého postupu na západnom fronte proti Francúzsku už v prvej polovici septembra 1914. Vojna na tomto rozhodujúcom mieste sa zmenila na zdĺhavú, zákopovú a koncom nasledujúceho roku sa ustálila aj na východnom fronte. Vojnový konflikt sa rozšíril a zauzlil vstupom ďalších štátov do vojny – Turecka a Bulharska na strane ústredných mocností, Talianska a Rumunska po boku Trojdohody. I keď tábor na čele s Nemeckom dosiahol čiastočné úspechy, medzinárodná situácia sa od roku 1916 vyvíjala v jeho neprospech a okrem toho hrozilo mu vyčerpanie hospodárskych zdrojov a tým i oslabenie vojnového potenciálu.

Vznik domáceho a zahraničného odboja

Ak sčasti už vstup Rakúsko-Uhorska do vojny v úzkom spojenectve s Nemeckom, tým viac ďalší vývin presviedčal aj tých slovenských a najmä českých politikov, ktorí až do vojny z viacerých príčin zotrvávali na prouhorskom alebo prorakúskom stanovisku, že toto stanovisko stráca opodstatnenosť. Celková vojnová politika rakúskych a maďarských vládnucich tried a teror proti uvedomelým Čechom a Slovákom ukazoval vo veľmi ostrom svetle, že existenciu obidvoch národov nemožno zabezpečiť v rámci monarchie. Tieto skutočnosti viedli k prípravám na nové riešenie slovenskej a českej otázky mimo rakúsko-uhorského žalára národov. K ich uskutočňovaniu bolo možno prikročiť iba v zahraničí, v dohodových štátoch. Z toho dôvodu centrum zápasu obidvoch národov za oslobodenie sa v prvých rokoch vojny, najmä po emigrácii skupiny českých politikov na čele s T. G. Masarykom, presunulo do zahraničia, kde však slúžilo imperialistickým cieľom dohodových štátov. S nimi ostala v spojení časť príslušníkov domáceho českého odboja, tzv. mafia, s ktorou neskôr mali styk aj Slováci, hlavne ich viedenské centrum (tzv. slovenská mafia). Veľká časť českých i slovenských politikov pokladala takto orientovanú činnosť, zameranú na predpoklad víťazstva dohodových mocností, za hazardnú a priam nebezpečnú. Nechceli rozbiť Rakúsko-Uhorsko, iba ho pretvoriť, aby poskytlo Čechom a Slovákom samostatnejšie postavenie.

Prvé návrhy na federatívny zväzok Čechov a Slovákov

S nehatenou odvahou a účinnejšie mohli rozvíjať oslobodzovací boj Slováci a Česi usídlení v zahraničí, najmä v USA, kde v oveľa priaznivejších hospodárskych a politických podmienkach sa u Slovákov (žilo ich tu takmer ¾ milióna) dotváralo veľmi rýchle vedomie slovenskej národnej samobytnosti a potreby jej štátoprávneho zabezpečenia. Tak už na začiatku vojny v septembri 1914 americkí Slováci v osobitnom memorande žiadali pre slovenský národ „úplnú samosprávu a voľnosť sebaurčenia tak na politickom, ako aj na kultúrnom a hospodárskom poli“. Hoci sa v tomto smere v jednotlivých centrách zahraničného odboja objavovalo viacero riešení, postupne prevládol náhľad, že najlepším by bolo štátne spojenie Slovákov s Čechmi. V tom zmysle sa už koncom roku 1914 vyjadril jeden z hlavných predstaviteľov amerických Slovákov, Matúš Jankola, ktorý navrhoval česko-slovenskú konfederáciu.

Clevelandská dohoda z r. 1915

Oficiálnu podobu dostala táto myšlienka v prvej dohode medzi americkými Slovákmi a Čechmi, uzavretej Slovenskou ligou a Českým národným združením v meste Cleveland koncom októbra 1915. Dohoda ako spoločný cieľ národnooslobodzovacieho boja vyzdvihla „spojenie českého a slovenského národa vo federatívnom zväzku štátov s úplnou národnou autonómiou Slovenska, s vlastným snemom, s vlastnou štátnou správou, úplnou kultúrnou slobodou, teda aj s plným právom na používanie jazyka slovenského, s vlastnou správou finančnou a politickou, so štátnym jazykom slovenským“.

Kladný ohlas dohody medzi Slovákmi v Rusku

Clevelandskú dohodu prijali s nadšením aj Slováci v Rusku (Jozef Gregor-Tajovský, Vladimír Hurban, Ján Jesenský, Jozef Országh a i.), ktorí sa o rok neskoršie spolu s delegáciou amerických Slovákov vo svojej rezolúcii vyslovili za spojenie do jedného štátneho celku, v ktorom sa má Slovensku zabezpečiť „úplná národná samospráva, voľnosť sebaurčenia a vývinu“.

Masarykova čechoslovakistická koncepcia

Prijatím tejto koncepcie drvivou väčšinou príslušníkov zahraničného odboja Slovákov sa zdalo, že základná otázka vzájomného vzťahu obidvoch našich národov je pre prípad budúcich štátoprávnych úprav vyriešená. Politika odboja vedeného T. G. Masarykom ako základ riešenia tejto otázky však striktne presadzovala ním zastávanú myšlienku jednotného československého národa (čechoslovakistická ideológia), ku ktorej sa priklonil aj dr. Milan Rastislav Štefánik, hlavný spolupracovník Masarykom organizovanej činnosti v zahraničí a niektorí ďalší stúpenci hlasizmu na Slovensku. Túto politickú koncepciu Masaryk a s ním aj Štefánik podopierali aj tým, že v propagácii budúceho československého štátu pred dohodovými politikmi bolo treba ako jeho hlavného reprezentanta uvádzať jediný národ, ktorý by svojím počtom popri silných národnostných menšinách bol dosť pevnou protinemeckou bariérou v strednej Európe a ktorý by získal v tomto smere i tým, že by hraničil priamo s Ruskom. Takto osnovaný plán „samostatných Čiech“ podal T. G. Masaryk už vo svojom prvom memorande anglickým politikom v októbri 1915.

Vznik Československej národnej rady v zahraničí

Hlavné centrum zahraničného odboja Čechov a Slovákov sa utvorilo vo Francúzsku, kde T. G. Masaryk a dr. Eduard Beneš našli spolupracovníka v Slovákovi dr. Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, ktorý tu už po desaťročnom pôsobení vedel sprostredkovať styky s významnými francúzskymi politickými činiteľmi. Sám Štefánik už od prvých mesiacov vojny začal podnikať kroky na rozvíjanie odbojovej činnosti. Po viacerých pokusoch vznikla v Paríži začiatkom roku 1916 ako vrcholný reprezentatívny orgán zahraničného odboja českej a slovenskej buržoázie Československá národná rada, ktorej predsedom sa stal T. G. Masaryk, tajomníkom Beneš a zástupcom Slovákov Štefánik. Jej hlavným cieľom bolo získať súhlas západných mocností s povojnovým zriadením československého štátu.

Prvá mapa propagujúca spoločný štát Čechov a Slovákov

Prvá mapa propagujúca spoločný štát Čechov a Slovákov v Amerike z r. 1915

Vystúpenie slovenského proletariátu v Amerike

Zásadne progresívnejšie vystúpil v zahraničnom odboji slovenský proletariát v Amerike, ktorý od začiatku vojny vo svojich časopisoch Rovnosť ľudu a Hlas svobody sa otvorene postavil za rozbitie Rakúsko-Uhorska a žiadal nielen národné, ale aj sociálne oslobodenie Čechov a Slovákov, ako aj ich zjednotenie v spoločnom štáte.

Mapa pochádza z učebnice.

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

Slovenské pedagogické nakladateľstvo v Bratislave
– kniha Dejiny Československa
Učebné texty pre 3. a 4. ročník gymnázia a pre 2. ročník strednej školy
– 5. vydanie (1980); zodpovedná redaktorka Jarmila Knorrová, technická redaktorka Ľubica Rybánska
– autori učebnice:
doc. dr. Peter Ratkoš, DrSc. (I. – VIII. kapitola),
prof. dr. Jozef Butvin, CSc. (IX. – XV. kapitola),
doc. dr. Miroslav Kropilák, DrSc. (XVI. – XVII. kapitola),
dr. Marta Vartíková, CSc. (XIX. kapitola)
– vytlačili Polygrafické závody, n. p., závod 03, Trnava; strán 456; schválené výmerom SÚKK–GR 1759/I–1978; Kčs 28,–
Čerpané z: vlastný zdroj; XV. kapitola, Naše národy po nástupe imperializmu a v boji za národné oslobodenie (1900 – 1918), 5. Boj Slovákov a Čechov za národnú slobodu v prvej svetovej vojne a vznik československého štátu, strany 280 – 284

SPN, 28. 10. 2011 | Prečítané: 6025 | Rubrika: Veda a spoločnosť

Doba slovenská
BILLA
Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
 Re: Kurča na fazuľke
08-08-20 * 12:17
 Re: Moje poznámky
08-08-20 * 09:55
 Re: Kurča na fazuľke
08-08-20 * 09:39
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Diskuteri.sk
Diskuteri.sk
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore