www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
BILLA
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVA Voľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @534
Počítadlo


Spam poison

Zákon o umelom prerušení tehotenstva – 4. časť

Detaily návrhu zákona

41. Za § 158 sa vkladajú § 158a až 158d, ktoré vrátane nadpisu nad nimi znejú:

Spôsobenie ujmy na zdraví nenarodeného dieťaťa

§ 158a

(1) Žena, ktorá úmyselne spôsobí ťažkú ujmu na zdraví svojho nenarodeného dieťaťa, potrestá sa odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá iná osoba, ktorá úmyselne spôsobí ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa.
(3) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
b) za krízovej situácie.

§ 158b

(1) Žena, ktorá úmyselne spôsobí ujmu na zdraví svojho nenarodeného dieťaťa, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až tri roky.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá iná osoba, ktorá úmyselne spôsobí ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa.
(3) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) závažnejším spôsobom konania,
b) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa, alebo
c) za krízovej situácie.

§ 158c

(1) Žena, ktorá z nedbanlivosti spôsobí ťažkú ujmu na zdraví svojho nenarodeného dieťaťa, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá iná osoba, ktorá z nedbanlivosti spôsobí ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa.

§ 158d

(1) Žena, ktorá z nedbanlivosti spôsobí ujmu na zdraví svojho nenarodeného dieťaťa tým, že poruší dôležitú povinnosť vyplývajúcu z jej zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo uloženú jej podľa zákona, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá iná osoba, ktorá z nedbanlivosti spôsobí ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa tým, že poruší dôležitú povinnosť vyplývajúcu z jej zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo uloženú jej podľa zákona.“

42. V nadpise nad § 159 sa vypúšťa slovo „nezákonná“.

43. V § 159 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3) Kto okrem výnimiek uvedených v čl. 16 ods. 2 písm. l) Ústavy Slovenskej republiky odoberie zo živého nenarodeného dieťaťa orgán, tkanivo, bunku vrátane embryonálnej kmeňovej bunky alebo kto pre seba alebo iného taký orgán, tkanivo alebo bunku zadováži, potrestá sa odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov.
(4) Rovnako ako v odseku 3 sa potrestá, kto sterilizuje nenarodené dieťa.“
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 5 a 6.

44. V § 159 ods. 5 úvodnej vete sa slová „v odseku 1 alebo 2“ nahrádzajú slovami „v odseku 1, 2, 3 alebo 4“.

45. V § 159 ods. 6 sa slová „v odseku 1 alebo 2“ nahrádzajú slovami „v odseku 1, 2, 3 alebo 4“ a slová „alebo smrť“ sa nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa, smrť alebo ukončenie života nenarodeného dieťaťa“.

46. V § 160 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Kto okrem výnimiek uvedených v čl. 16 ods. 2 písm. l) Ústavy Slovenskej republiky sebe alebo inému odoberie z mŕtveho nenarodeného dieťaťa orgán, tkanivo, bunku vrátane embryonálnej kmeňovej bunky alebo kto pre seba alebo iného taký orgán, tkanivo alebo bunku zadováži, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až štyri roky.“
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

47. V § 160 ods. 3 úvodnej vete sa slová „v odseku 1“ nahrádzajú slovami „v odseku 1 alebo 2“.

48. V § 160 ods. 4 sa slová „v odseku 1“ nahrádzajú slovami „v odseku 1 alebo 2“.

49. Nadpis § 161 znie: „Neoprávnený experiment na človeku alebo nenarodenom dieťati, klonovanie ľudskej bytosti alebo nenarodeného dieťaťa a ďalšie činnosti zakázané podľa čl. 16 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky“.

50. V § 161 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo ho vykonáva na ľudskom plode alebo zárodku,“.

51. V § 161 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3) Kto pod zámienkou získania nových medicínskych poznatkov, metód alebo na potvrdenie hypotéz, alebo na klinické skúšanie liečiv vykonáva bez povolenia overovanie nových medicínskych poznatkov na nenarodenom dieťati, potrestá sa odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov.
(4) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak
a) vykoná, podstúpi alebo umožní
1. akýkoľvek zásah s cieľom vytvoriť nenarodené dieťa v ktoromkoľvek štádiu jeho vývoja geneticky identické s inou ľudskou bytosťou alebo s iným nenarodeným dieťaťom, či živými, alebo mŕtvymi, alebo
2. akýkoľvek zásah okrem prirodzeného oplodnenia ženskej pohlavnej bunky mužskou pohlavnou bunkou spôsobujúci alebo s cieľom spôsobiť delenie ľudského vajíčka, vznik nenarodeného dieťaťa alebo organizmu obsahujúceho ľudské prvky,
3. umelé oplodnenie ľudského vajíčka, asistovanú reprodukciu, prenos nenarodeného dieťaťa, predimplantačnú genetickú diagnostiku, náhradné materstvo, využívanie ľudského tela, tela nenarodeného dieťaťa, organizmu nenarodeného dieťaťa alebo ich častí na dosiahnutie zisku, génovú terapiu a génové techniky na pohlavných bunkách človeka a na bunkách nenarodeného dieťaťa, spájanie ľudských genetických prvkov a zvieracích genetických prvkov alebo činnosti zakázané podľa čl. 16 ods. 2 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky,
b) vykoná alebo umožní
1. využívanie buniek vrátane embryonálnych kmeňových buniek alebo iných častí nenarodených detí odobratých zo živých nenarodených detí alebo z mŕtvych nenarodených detí na akýkoľvek účel okrem výnimiek uvedených v čl. 16 ods. 2 písm. l) Ústavy Slovenskej republiky,
2. diagnostické prenatálne vyšetrenie ohrozujúce život nenarodeného dieťaťa zakázané podľa čl. 16 ods. 2 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky,
3. eugenické praktiky vo vzťahu k osobám a nenarodeným deťom,
4. využívanie tela nenarodeného dieťaťa, organizmu nenarodeného dieťaťa alebo jeho častí na dosiahnutie zisku.“
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 5 a 6.

52. V 161 ods. 6 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „v odseku 1, 2, 3 alebo 4“ a slová „alebo smrť“ sa nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa, smrť alebo ukončenie života nenarodeného dieťaťa“.

53. V § 162 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Kto vykonáva napriek tomu, že nemá predpísanú odbornú spôsobilosť zdravotníckeho pracovníka alebo iného odborného pracovníka v zdravotníctve, úkony zdravotnej starostlivosti a neodborným vyšetrovacím alebo liečebným úkonom alebo nesprávnou indikáciou liekov, liečiv alebo iných zdravotníckych pomôcok, čo aj z nedbanlivosti,
a) bezprostredne ohrozí život nenarodeného dieťaťa,
b) spôsobí ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa, alebo
c) uskutoční bez súhlasu zákonného zástupcu nenarodeného dieťaťa vyšetrovací alebo liečebný úkon alebo nesprávnu indikáciu liekov, liečiv alebo iných zdravotníckych pomôcok a takým úkonom ohrozí zdravie nenarodeného dieťaťa,
potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.“
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

54. V § 162 ods. 4 sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „alebo 2“ a slová „alebo smrť“ sa nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa, smrť alebo ukončenie života nenarodeného dieťaťa“.

55. § 163 ods. 3 sa slová „alebo smrť“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa, smrť alebo ukončenie života nenarodeného dieťaťa“.

56. V § 164 ods. 2 písm. b) sa slová „alebo smrť“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa, smrť alebo ukončenie života nenarodeného dieťaťa“.

57. V § 165 ods. 3 sa slová „alebo smrť“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa, smrť alebo ukončenie života nenarodeného dieťaťa“.

58. V § 166 ods. 3 sa slová „alebo smrť“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa, smrť alebo ukončenie života nenarodeného dieťaťa“.

59. V § 167 ods. 3 sa slová „alebo smrť“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa, smrť alebo ukončenie života nenarodeného dieťaťa“.

60. V § 168 ods. 1 sa za slovo „zdravie“ vkladajú slová „vrátane zdravia nenarodených detí“.

61. V § 168 ods. 3 písm. a) sa slová „alebo smrť“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa, smrť alebo ukončenie života nenarodeného dieťaťa“.

62. V § 169 ods. 1 sa za slovo „zdravie“ vkladajú slová „vrátane zdravia nenarodených detí“.

63. V § 169 ods. 3 písm. a) sa slová „alebo smrť“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa, smrť alebo ukončenie života nenarodeného dieťaťa“.

64. V § 170 ods. 1 uvádzacej vete sa slovo „ľudí“ nahrádza slovom „osôb alebo nenarodených detí“.

65. V § 170 ods. 3 sa slová „alebo smrť“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa, smrť alebo ukončenie života nenarodeného dieťaťa“.

66. V § 172 ods. 3 písm. a) sa slová „alebo smrť“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa, smrť alebo ukončenie života nenarodeného dieťaťa“.

67. V § 172 ods. 4 písm. a) sa slová „alebo smrť viacerých osôb“ nahrádzajú slovami „ťažkú ujmu na zdraví viacerých nenarodených detí, smrť viacerých osôb alebo ukončenie života viacerých nenarodených detí“.

68. V § 177 ods. 1 sa za slová „na zdraví,“ vkladajú slová „alebo nenarodenému dieťaťu, ktoré je v nebezpečenstve ukončenia života nenarodeného dieťaťa alebo javí príznaky ťažkej ujmy na zdraví nenarodeného dieťaťa,“.

69. V § 177 ods. 2 sa za slová „na zdraví,“ vkladajú slová „alebo nenarodenému dieťaťu, ktoré je v nebezpečenstve ukončenia života nenarodeného dieťaťa alebo javí príznaky ťažkej ujmy na zdraví nenarodeného dieťaťa,“.

70. V § 178 sa za slová „ujmu na zdraví,“ vkladajú slová „alebo nenarodenému dieťaťu, ktoré pri nehode utrpelo ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa,“.

71. § 179 vrátane nadpisu znie:

㤠179

Obchodovanie s ľuďmi a nenarodenými deťmi

(1) Kto s použitím podvodného konania, ľsti, obmedzovania osobnej slobody, únosu, násilia, hrozby násilia, hrozby inej ťažkej ujmy alebo iných foriem donucovania, prijatia alebo poskytnutia peňažného plnenia či iných výhod na dosiahnutie súhlasu osoby, na ktorú je iná osoba odkázaná, alebo zneužitia svojho postavenia alebo zneužitia bezbrannosti alebo inak zraniteľného postavenia zláka, prepraví, prechováva, odovzdá alebo prevezme iného, hoci aj s jeho súhlasom, na účel jeho prostitúcie alebo inej formy sexuálneho vykorisťovania vrátane pornografie, nútenej práce či nútenej služby vrátane žobrania, otroctva alebo praktík podobných otroctvu, nevoľníctva, núteného sobáša, zneužívania na páchanie trestnej činnosti, odoberania orgánov, tkanív či bunky alebo iných foriem vykorisťovania, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.
(2) Kto zláka, pohne, zjedná, prepraví, prechováva, ponúkne, odovzdá, získa, prevezme alebo využije dieťa, hoci aj s jeho súhlasom, na účel detskej prostitúcie alebo inej formy sexuálneho vykorisťovania vrátane detskej pornografie, nútenej práce či nútenej služby vrátane žobrania, otroctva alebo praktík podobných otroctvu, nevoľníctva, núteného sobáša, zneužívania na páchanie trestnej činnosti, nezákonnej adopcie, odoberania orgánov, tkanív či bunky alebo iných foriem vykorisťovania, alebo kto koristí alebo má koristiť z takej činnosti alebo umožní jej vykonávanie, potrestá sa odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov.
(3) Rovnako ako v odseku 2 sa potrestá, kto na účel
a) odoberania orgánov, tkanív či buniek z nenarodeného dieťaťa,
b) alebo budúcej detskej prostitúcie alebo inej formy sexuálneho vykorisťovania vrátane detskej pornografie, budúcej nútenej práce či nútenej služby vrátane žobrania, otroctva alebo praktík podobných otroctvu, budúceho nevoľníctva, budúceho núteného sobáša, budúceho zneužívania na páchanie trestnej činnosti, budúcej nezákonnej adopcie, budúceho odoberania orgánov, tkanív či buniek alebo budúcich iných foriem vykorisťovania
zjedná, prepraví, prechováva, ponúkne, odovzdá, získa, prevezme alebo využije nenarodené dieťa, alebo kto koristí alebo má koristiť z takej činnosti alebo umožní jej vykonávanie.
(4) Rovnako ako v odseku 2 sa potrestá, kto spácha čin uvedený v odseku 1 na chránenej osobe.
(5) Odňatím slobody na desať rokov až šestnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3
a) a získa ním pre seba alebo pre iného väčší prospech,
b) a vydá takýmto činom inú osobu do nebezpečenstva ťažkej ujmy na zdraví alebo smrti alebo nenarodené dieťa do nebezpečenstva ťažkej ujmy na zdraví nenarodeného dieťaťa alebo ukončenia života nenarodeného dieťaťa,
c) ako verejný činiteľ,
d) z osobitného motívu, alebo
e) závažnejším spôsobom konania.
(6) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3
a) a získa ním pre seba alebo pre iného značný prospech,
b) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví, ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa, smrť alebo ukončenie života nenarodeného dieťaťa, alebo iný obzvlášť závažný následok, alebo
c) ako člen nebezpečného zoskupenia.
(7) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3
a) a získa ním pre seba alebo pre iného prospech veľkého rozsahu, alebo
b) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám, ťažkú ujmu na zdraví viacerých nenarodených detí, smrť viacerých osôb alebo ukončenie života viacerých nenarodených detí.“

72. V § 180 ods. 3 sa slová „alebo smrť“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa, smrť alebo ukončenie života nenarodeného dieťaťa“.

73. V § 181 ods. 3 písm. a) sa slová „alebo smrť“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa, smrť alebo ukončenie života nenarodeného dieťaťa“.

74. V § 181 ods. 4 písm. b) sa za slovo „osôb“ vkladajú slová „alebo ukončenie života viacerých nenarodených detí“.

75. V § 182 ods. 3 písm. a) sa slová „alebo smrť“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa, smrť alebo ukončenie života nenarodeného dieťaťa“.

76. V § 182 ods. 4 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ukončenie života viacerých nenarodených detí“.

77. V § 183 ods. 3 písm. a) sa slová „alebo smrť“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa, smrť alebo ukončenie života nenarodeného dieťaťa“.

78. V § 183 ods. 4 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ukončenie života viacerých nenarodených detí“.

79. V § 185 ods. 3 písm. b) sa slová „alebo smrť“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa, smrť alebo ukončenie života nenarodeného dieťaťa“.

80. V § 185 ods. 4 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ukončenie života viacerých nenarodených detí“.

81. V 186 ods. 3 písm. b) sa slová „alebo smrť“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa, smrť alebo ukončenie života nenarodeného dieťaťa“.

82. V § 186 ods. 4 písm. b) sa za slovo „osôb“ vkladajú slová „alebo ukončenie života viacerých nenarodených detí“.

83. V § 187 ods. 3 písm. a) sa slová „alebo smrť“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa, smrť alebo ukončenie života nenarodeného dieťaťa“.

84. V § 187 ods. 4 písm. b) sa za slovo „osôb“ vkladajú slová „alebo ukončenie života viacerých nenarodených detí“.

85. V § 188 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová „alebo viacerých nenarodených detí“.

86. V § 188 ods. 3 písm. a) sa slová „alebo smrť“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa, smrť alebo ukončenie života nenarodeného dieťaťa“.

87. V § 188 ods. 4 písm. b) sa za slovo „osôb“ vkladajú slová „alebo ukončenie života viacerých nenarodených detí“.

88. V § 189 ods. 3 písm. a) sa slová „alebo smrť“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa, smrť alebo ukončenie života nenarodeného dieťaťa“.

89. V § 189 ods. 4 písm. a) sa slová „alebo smrť viacerých osôb“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví viacerých nenarodených detí, smrť viacerých osôb alebo ukončenie života viacerých nenarodených detí“.

90. V § 190 ods. 4 písm. a) sa slová „alebo smrť“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa, smrť alebo ukončenie života nenarodeného dieťaťa“.

91. V § 190 ods. 5 písm. b) sa za slovo „osôb“ vkladajú slová „alebo ukončenie života viacerých nenarodených detí“.

92. V § 191 ods. 3 písm. a) sa slová „alebo smrť“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa, smrť alebo ukončenie života nenarodeného dieťaťa“.

93. V § 191 ods. 4 písm. b) sa za slovo „osôb“ vkladajú slová „alebo ukončenie života viacerých nenarodených detí“.

94. V § 192 ods. 3 písm. a) sa slová „alebo smrť“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa, smrť alebo ukončenie života nenarodeného dieťaťa“.

95. V § 192 ods. 4 písm. b) sa za slovo „osôb“ vkladajú slová „alebo ukončenie života viacerých nenarodených detí“.

96. V § 199 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa“.

97. V § 199 ods. 4 písm. a) sa za slovo „smrť“ vkladajú slová „alebo ukončenie života nenarodeného dieťaťa“.

98. V § 200 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa“.

99. V § 200 ods. 4 písm. a) sa za slovo „smrť“ vkladajú slová „alebo ukončenie života nenarodeného dieťaťa“.

100. V § 201 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa“.

101. V § 201 ods. 4 písm. a) sa za slovo „smrť“ vkladajú slová „alebo ukončenie života nenarodeného dieťaťa“.

102. V § 206 ods. 3 písm. a) sa slová „alebo smrť“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa, smrť alebo ukončenie života nenarodeného dieťaťa“.

103. V § 208 ods. 2 písm. a) sa slová „alebo smrť“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa, smrť alebo ukončenie života nenarodeného dieťaťa“.

104. V § 208 ods. 3 sa slová „alebo smrť viacerých osôb“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví viacerých nenarodených detí, smrť viacerých osôb alebo ukončenie života viacerých nenarodených detí“.

105. V § 209 ods. 3 písm. c) sa slová „alebo smrť“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa, smrť alebo ukončenie života nenarodeného dieťaťa“.

106. V § 284 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Kto úmyselne
a) vydá nenarodené deti do nebezpečenstva ukončenia života alebo ťažkej ujmy na zdraví nenarodeného dieťaťa alebo majetok nenarodeného dieťaťa do nebezpečenstva škody veľkého rozsahu tým, že spôsobí požiar alebo povodeň, alebo poruchu, či haváriu prostriedku hromadnej prepravy, alebo škodlivý účinok výbušnín, plynu, elektriny, rádioaktivity alebo iných podobne nebezpečných látok alebo síl, alebo sa dopustí iného podobného nebezpečného konania (všeobecné nebezpečenstvo pre nenarodené deti), alebo
b) všeobecné nebezpečenstvo pre nenarodené deti zvýši alebo sťaží jeho odvrátenie alebo zmiernenie,
potrestá sa odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov.“
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

107. V § 284 ods. 4 uvádzacej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo 2“.

108. V § 284 ods. 4 písm. a) sa slová „alebo smrť“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa, smrť alebo ukončenie života nenarodeného dieťaťa“.

109. V § 284 ods. 5 uvádzacej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo 2“.

110. V § 284 ods. 5 písm. a) sa slová „alebo smrť viacerých osôb“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví viacerých nenarodených detí, smrť viacerých osôb alebo ukončenie života viacerých nenarodených detí“.

111. V § 285 ods. 1 sa za slovo „nebezpečenstvo“ vkladajú slová „alebo všeobecné nebezpečenstvo pre nenarodené deti“.

112. V § 285 ods. 3 písm. b) sa slová „alebo smrť“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa, smrť alebo ukončenie života nenarodeného dieťaťa“.

113. V § 285 ods. 4 sa slová „alebo smrť viacerých osôb“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví viacerých nenarodených detí, smrť viacerých osôb alebo ukončenie života viacerých nenarodených detí“.

114. V § 290 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Kto zmarí alebo sťaží odvrátenie alebo zmiernenie hrozivej tiesne, ktorá priamo postihuje skupinu nenarodených detí, tým, že bez závažného dôvodu
a) odoprie pomoc, ktorá je mu podľa zákona uložená alebo na ktorú sa zaviazal, alebo
b) zmarí poskytnutie takej pomoci inou osobou,
potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov.“
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

115. V § 290 ods. 4 uvádzacej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo 2“.

116. V § 290 ods. 4 písm. a) sa slová „alebo smrť“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa, smrť alebo ukončenie života nenarodeného dieťaťa“.

117. V § 290a ods. 1 sa za slovo „osôb“ vkladajú slová „alebo nenarodených detí“.

118. V § 290a ods. 2 písm. a) sa slová „alebo smrť“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa, smrť alebo ukončenie života nenarodeného dieťaťa“.

119. V § 290b ods. 1 sa za slovo „osôb“ vkladajú slová „alebo nenarodených detí“.

120. V § 290b ods. 2 písm. a) sa slová „alebo smrť“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa, smrť alebo ukončenie života nenarodeného dieťaťa“.

121. V § 291 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo použije proti nenarodenému dieťaťu násilie alebo hrozí použitím bezprostredného násilia proti nenarodenému dieťaťu“.

122. V § 291 ods. 1 písm. b) sa za slová „na zdraví“ vkladajú čiarka a slová „ukončením života nenarodeného dieťaťa alebo spôsobením ujmy na zdraví nenarodeného dieťaťa“.

123. V § 291 ods. 2 písm. a) sa slová „alebo smrť“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa, smrť alebo ukončenie života nenarodeného dieťaťa“.

124. V § 291 ods. 3 písm. a) sa slová „alebo smrť viacerých osôb“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví viacerých nenarodených detí, smrť viacerých osôb alebo ukončenie života viacerých nenarodených detí“.

125. V § 293 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ukončenie života nenarodeného dieťaťa“.

126. V § 298 ods. 3 písm. a) sa slová „alebo smrť“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa, smrť alebo ukončenie života nenarodeného dieťaťa“.

127. V § 298 ods. 4 písm. a) sa slová „alebo smrť viacerých osôb“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví viacerých nenarodených detí, smrť viacerých osôb alebo ukončenie života viacerých nenarodených detí“.

128. V § 300 ods. 2 sa za slovo „iného“ vkladajú slová „vrátane nenarodeného dieťaťa“ a slová „alebo smrti“ sa nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkej ujmy na zdraví nenarodeného dieťaťa, smrti alebo ukončenia života nenarodeného dieťaťa“.

129. V § 300 ods. 6 písm. a) sa slová „alebo smrť“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa, smrť alebo ukončenie života nenarodeného dieťaťa“.

130. V § 301 ods. 2 sa za slovo „iného“ vkladajú slová „vrátane nenarodeného dieťaťa“ a slová „alebo smrti“ sa nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkej ujmy na zdraví nenarodeného dieťaťa, smrti alebo ukončenia života nenarodeného dieťaťa“.

131. V § 301 ods. 5 písm. a) sa slová „alebo smrť“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa, smrť alebo ukončenie života nenarodeného dieťaťa“.

132. V § 302 ods. 2 písm. b) sa za slovo „iného“ vkladajú slová „vrátane nenarodeného dieťaťa“ a slová „alebo smrti“ sa nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkej ujmy na zdraví nenarodeného dieťaťa, smrti alebo ukončenia života nenarodeného dieťaťa“.

133. V § 302 ods. 4 písm. a) sa slová „alebo smrť“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa, smrť alebo ukončenie života nenarodeného dieťaťa“.

134. V § 302a ods. 3 písm. a) sa slová „alebo smrť“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa, smrť alebo ukončenie života nenarodeného dieťaťa“.

135. V § 303 ods. 1 písm. a) sa za slovo „iného“ vkladajú slová „vrátane nenarodeného dieťaťa“ a slová „alebo smrti“ sa nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkej ujmy na zdraví nenarodeného dieťaťa, smrti alebo ukončenia života nenarodeného dieťaťa“.

136. V § 303 ods. 3 písm. a) sa slová „alebo smrť“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa, smrť alebo ukončenie života nenarodeného dieťaťa“.

137. V § 304 ods. 1 písm. a) sa za slovo „iného“ vkladajú slová „vrátane nenarodeného dieťaťa“ a slová „alebo smrti“ sa nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkej ujmy na zdraví nenarodeného dieťaťa, smrti alebo ukončenia života nenarodeného dieťaťa“.

138. V § 304 ods. 3 písm. a) sa slová „alebo smrť“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa, smrť alebo ukončenie života nenarodeného dieťaťa“.

139. V § 309 ods. 1 sa za slovo „ľudí“ vkladajú čiarka a slová „nenarodené deti“.

140. V § 309 ods. 3 písm. b) sa slová „alebo smrť“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa, smrť alebo ukončenie života nenarodeného dieťaťa“.

141. V § 309 ods. 4 písm. a) sa slová „alebo smrť viacerých osôb“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví viacerých nenarodených detí, smrť viacerých osôb alebo ukončenie života viacerých nenarodených detí“.

142. V § 312 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ukončenie života viacerých nenarodených detí“.

143. V § 313 sa za slovo „usmrtí“ vkladajú slová „alebo nenarodené dieťa úmyselne pozbaví života“.

144. V § 314 ods. 2 písm. a) sa slová „alebo smrť“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa, smrť alebo ukončenia života nenarodeného dieťaťa“.

145. V § 314 ods. 3 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ukončenie života viacerých nenarodených detí“.

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

NR SRNárodná rada Slovenskej republiky
Námestie Alexandra Dubčeka 1
812 80 Bratislava 1
Čerpané z: Návrhy zákonov predložené Národnej rade Slovenskej republiky, novela zákona, parlamentná tlač 1842, 23. 10. 2015

Súhlasíte, aby si ženy mohli dať umelo predčasne ukončiť svoje tehotenstvo bez zdravotných dôvodov?

Áno, podľa súčasného platného zákona (Počet hlasov: 151)
(58.08 %)

Áno, ale súhlasím aj s úpravami súčasného zákona (Počet hlasov: 20)
(7.69 %)

Nie, ale nemám vážne výhrady k súčasnému zákonu (Počet hlasov: 11)
(4.23 %)

Nie, ale súčasný zákon by sa mohol sprísniť (Počet hlasov: 19)
(7.31 %)

Nie, som za úplný zákaz interrupcií (Počet hlasov: 59)
(22.69 %)Celkom hlasovalo: 260
Súvisiace články:
SaS: Sprísnenie interrupcií nepodporíme (18.05.2018)
Návrh zákona o umelom prerušení tehotenstva (02.05.2018)
Erika Jurinová je politička bez hanby (25.03.2016)
Stop politickým a náboženským extrémistom! (20.02.2016)
Voliči, dávajte si veľký pozor na hnutia OĽANO – NOVA a KDH (03.02.2016)
Stop bigotnému fanatizmu na Slovensku! (29.12.2015)
19 poslancov parlamentu pri plnom vedomí hlasovalo za to, aby žena, ktorá chce mať deti a ide na umelé oplodnenie, dostala 5 až 12 rokov basy! (14.12.2015)
Zmena zákona o umelom prerušení tehotenstva nebola schválená (11.12.2015)
Návrh ústavného zákona, ktorým sa zakazuje interrupcia, eutanázia a asistovaná samovražda – 6. časť (06.12.2015)
Návrh ústavného zákona, ktorým sa zakazuje interrupcia, eutanázia a asistovaná samovražda – 5. časť (06.12.2015)
Návrh ústavného zákona, ktorým sa zakazuje interrupcia, eutanázia a asistovaná samovražda – 4. časť (06.12.2015)
Návrh ústavného zákona, ktorým sa zakazuje interrupcia, eutanázia a asistovaná samovražda – 3. časť (06.12.2015)
Návrh ústavného zákona, ktorým sa zakazuje interrupcia, eutanázia a asistovaná samovražda – 2. časť (06.12.2015)
Návrh ústavného zákona, ktorým sa zakazuje interrupcia, eutanázia a asistovaná samovražda – 1. časť (06.12.2015)
Zákon o umelom prerušení tehotenstva – 6. časť (05.12.2015)
Zákon o umelom prerušení tehotenstva – 5. časť (05.12.2015)
Zákon o umelom prerušení tehotenstva – 3. časť (05.12.2015)
Zákon o umelom prerušení tehotenstva – 2. časť (05.12.2015)
Zákon o umelom prerušení tehotenstva – 1. časť (05.12.2015)

NR SR, 05. 12. 2015 | Prečítané: 1311 | Rubrika: Polemika o…

Doba slovenská
BILLA
Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
 Re: Kurča na fazuľke
08-08-20 * 12:17
 Re: Moje poznámky
08-08-20 * 09:55
 Re: Kurča na fazuľke
08-08-20 * 09:39
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Diskuteri.sk
Diskuteri.sk
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore