www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
BILLA
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVA Voľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @659
Počítadlo


Spam poison

Cesta svetla

Vyhlasujeme jubilejný ročník fotosúťaže Cesta svetla

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vyhlasuje 10. ročník fotografickej súťaže Cesta svetla. Zmyslom podujatia je prostredníctvom fotografií priblížiť verejnosti problematiku ľudí so zrakovým postihnutím.

Súťažiť môže každý, kto vyplní, podpíše a do 30. septembra na adresu organizátora doručí prihlášku s minimálne jednou fotografiou. Súťaž je otvorená v dvoch kategóriách:

1. čiernobiela fotografia

2. farebná fotografia

Do jednej kategórie môže autor prihlásiť najviac štyri fotografie formátu 20 × 30 cm, celkom najviac osem fotografií. Tematika fotografie musí priamo alebo nepriamo inklinovať k problematike ľudí so zrakovým postihnutím alebo fenoménu svetla. Súťažiaci v prihláške vyznačí počet prihlásených fotografií a súťažnú kategóriu pre každú z nich. Každú fotografiu musí označiť menom, adresou a názvom snímky. Organizátor zostaví odbornú porotu aspoň z troch členov, ktorá do 15. októbra vyhodnotí fotografie a v každej kategórií určí tri najlepšie práce. Porota má právo niektorú z cien neudeliť. Rozhodnutie poroty je konečné.

Organizátor na webovej stránke www.unss.sk do 30. novembra zverejní počet súťažiacich, zloženie poroty, výsledky súťaže a mená víťazov, ktorí získajú poukážky na nákup fotografického materiálu a vybavenie za 1. miesto v hodnote 100 €, za 2. miesto v hodnote 50 € a za 3. miesto v hodnote 30 €.

Zo všetkých súťažných fotografií porota vyberie práce, z ktorých organizátor zostaví v novembri 2013 verejnú výstavu. Zo zaslaných fotografií porota vyberie fotografie, ktoré budú použité v propagačnom kalendári organizátora. Následne sa počas roka 2014 bude konať viacero výstav na celom území Slovenska. Informácie o jednotlivých výstavách budú aktualizované na webovej stránke organizátora.

Podrobné podmienky súťaže nájdu záujemcovia v prihláške, ktorú si môžu vyžiadať priamo u organizátora alebo si ju môžu stiahnuť na www.unss.sk.

Súťaž je bez vstupných poplatkov!

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava

ikonatel: 02/69 20 34 20, www.unss.sk, kontaktná osoba: Marián Horanič, ikonahoranic@unss.sk

Akciu finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR.

Podmienky súťaže Cesta svetla 2013

 1. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava, IČO 00 683 876 (ďalej ako „organizátor“) vyhlasuje fotografickú súťaž Cesta svetla (ďalej ako „súťaž“).
 2. Zmyslom súťaže je prostredníctvom fotografií priblížiť verejnosti problematiku ľudí so zrakovým postihnutím.
 3. Priebeh súťaže sa riadi týmito Podmienkami súťaže (ďalej ako „Podmienky“).
 4. Súťažiacim je každá fyzická osoba, ktorá sa do súťaže prihlási tak, že riadne a úplne vyplní, vlastnoručne podpíše a do 30. 9. 2013 na adresu organizátora doručí Prihlášku do súťaže spolu s aspoň jednou súťažnou fotografiou.
 5. Osobu, ktorá nie je v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony, do súťaže prihlási jej zákonný zástupca.
 6. Účasť v súťaži nie je spoplatňovaná.
 7. Súťažná fotografia je fotografia v papierovej forme s rozmermi 20 × 30 cm (ďalej ako „fotografia“). Spolu so súťažnou fotografiou posiela aj jej rozmnoženinu v digitálnej forme (v prípade fotografie na film digitalizovaný negatív).
 8. Súťaž sa vyhlasuje v dvoch súťažných kategóriách:
  8.1. kategória 1: čiernobiela fotografia,
  8.2. kategória 2: farebná fotografia,
 9. Do jednej súťažnej kategórie môže súťažiaci prihlásiť najviac štyri fotografie. Súťažiaci môže do súťaže celkovo prihlásiť najviac osem fotografií.
 10. Tematika fotografie musí priamo alebo nepriamo inklinovať k problematike ľudí so zrakovým postihnutím alebo fenoménu svetla.
 11. Súťažiaci v Prihláške vyznačí počet prihlásených fotografií a súťažnú kategóriu pre každú z nich.
 12. Fotografie sa súťažiacim po skončení súťaže nevracajú (po skončení súťaže bude realizovaných viacero výstav v rôznych mestách Slovenska).
 13. Organizátor zostaví odbornú porotu pozostávajúcu aspoň z troch členov (ďalej ako „porota“), ktorá do 15. 10. 2013 vyhodnotí fotografie súťažiacich, v každej zo súťažných kategórií určí tri najlepšie fotografie. Porota má právo niektorú z cien neudeliť. Rozhodnutie poroty je konečné.
 14. Organizátor na webovej stránke www.unss.sk do 30. 11. 2013 zverejní počet súťažiacich, zloženie poroty, výsledky súťaže a mená výhercov.
 15. Súťažiaci, ktorého fotografii porota pridelila:
  15.1. prvú cenu, získava od organizátora poukážku na nákup fotografického tovaru a materiálu v sume 100 €,
  15.2. druhú cenu, získava od organizátora poukážku na nákup fotografického tovaru a materiálu v sume 50 €,
  15.3. tretiu cenu, získava od organizátora poukážku na nákup fotografického tovaru a materiálu v sume 30 €.
 16. Zo všetkých súťažných fotografií porota vyberie práce, z ktorých organizátor zostaví v novembri 2013 verejnú výstavu. Následne v roku 2014 zorganizuje podľa svojich možností organizátor viacero výstav v iných regiónoch Slovenska (informácie o výstavách budú aktualizované na stránke www.unss.sk).
 17. Zo všetkých zaslaných fotografií porota vyberie tie, ktoré budú použité v propagačnom kalendári organizátora.
 18. Súťažiaci prehlasuje, že každá z fotografií prihlásených do súťaže je jeho vlastným dielom, teda že ju vytvoril svojou vlastnou tvorivou činnosťou (v ďalšom ako „dielo“).
 19. Súťažiaci ďalej prehlasuje, že je výlučným vlastníkom vecí, prostredníctvom ktorých je dielo vyjadrené a že je v plnej miere oprávnený s nimi voľne nakladať.
 20. Súťažiaci ďalej prehlasuje, že je oprávnený s dielom voľne nakladať, najmä je oprávnený dielo použiť a udeľovať iným osobám licencie v zmysle ust. § 40 – 49 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (v ďalšom ako „autorský zákon“).
 21. Súťažiaci si želá dielo označiť svojim menom.
 22. Organizátor sa zaväzuje:
  22.1. pri každom použití diela označiť dielo menom autora,
  22.2. pri každom použití diela dbať na nedotknuteľnosť diela,
  22.3. že nebude na diele vykonávať žiadne nedovolené zmeny alebo iné zásahy tak, že bude narušená česť a dobrá povesť autora alebo znížená hodnota diela.
 23. Súťažiaci svojím súhlasom udeľuje organizátorovi licenciu podľa ust. § 40 a nasl. autorského zákona:
  23.1. organizátor je oprávnený dielo alebo jeho časť použiť vo svojich propagačných a prezentačných materiáloch, ako aj v akýchkoľvek iných materiáloch vydávaných organizátorom za akýmkoľvek účelom; v tlačenej alebo elektronickej forme alebo vo forme taktilnej grafiky,
  23.2. organizátor je oprávnený dielo zaraďovať do súborných diel,
  23.3. organizátor je oprávnený verejne vystavovať originál alebo rozmnoženinu diela,
  23.4. rozsah licencie nie je časovo ani územne obmedzený,
  23.5. organizátor je oprávnený udeľovať tretím osobám súhlas na použitie diela v rozsahu, v ktorom je organizátor oprávnený s dielom sám nakladať,
  23.6. organizátor je oprávnený vyhotovovať rozmnoženiny diela v tlačenej podobe a verejne ich rozširovať,
  23.7. súťažiaci si nenárokuje vykonať autorskú korektúru diela.
 24. Súťažiaci udeľuje organizátorovi licenciu podľa bodu 22 týchto Podmienok bezodplatne. Suma vyplatená súťažiacemu organizátorom ako výhra podľa bodu 15 týchto Podmienok nie je odplatou za udelenie licencie.
 25. Licencia udelená súťažiacim organizátorovi podľa bodu 22 týchto Podmienok je nevýhradná licencia v zmysle ust. § 43 ods. 3 autorského zákona a zostáva zachovaná aj vtedy, ak súťažiaci neskôr udelí tretej osobe výhradnú licenciu k dielu.

Stiahni súborPrihláška do súťaže Cesta svetla 2013 (súbor je vo formáte DOC a má 172 kB).

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS)
Slovak Blind and Partially Sighted Union
– je občianske združenie, ktorého členmi sú nevidiaci a slabozrakí ľudia, ich priaznivci, priatelia a rodičia. V súčasnosti má 4 600 členov združených v 68 základných organizáciách. Svoje služby, poradenstvo a aktivity poskytuje ľuďom so zrakovým postihnutím v každom kraji Slovenska bezplatne. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vznikla v roku 1990.
Čerpané z: www.unss.sk

Súvisiace články:
PF 2017 (17.12.2016)
Branislav Mamojka si prevzal Cenu ministra spravodlivosti (12.12.2016)
Vernisáž fotografickej súťaže Cesta svetla 2016 (28.11.2016)
1. miesto v najväčšom startup inkubátore pre COrvus! (17.11.2016)
Deň nevidiacich s nošou plnou svetla (10.11.2016)
Ako dopadli hlavné zbierkové dni Bielej pastelky 2016? (08.11.2016)
Aby nebola biela palica v doprave strašiakom… (15.10.2016)
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – výročná správa 2015 (04.10.2016)
Každá biela pastelka je pomoc zrakovo postihnutým (16.08.2016)
Slovenskí vývojári prichádzajú s mobilnou aplikáciou COrvus: Dotykový telefón v rukách nevidiacich nebude už ničím nezvyčajným (20.07.2016)
Vodiaci pes – Štvornohé oči pre nevidiaceho (26.04.2016)
Podporujeme mládež so zrakovým postihnutím na ceste k nezávislosti a angažovanosti (26.01.2016)
O živote nevidiacich rozprávajú fotografie (20.11.2015)
Hlavné zbierkové dni priniesli Bielej pastelke viac ako 100 tisíc euro (06.11.2015)
Deň bielej palice 2015 (15.10.2015)
Súťažiť budú šikovné prsty nevidiacich (14.10.2015)
Chodec s bielou palicou na priechode pre chodcov. Čo s ním? (14.10.2015)
Ambasádor verejnej zbierky Biela pastelka 2015 Michal Handzuš: „Hrám za tých, ktorí to potrebujú“ (17.09.2015)
Najväčšia organizácia nevidiacich a slabozrakých na Slovensku oslavuje 25. výročie založenia (21.05.2015)
Deň otvorených dverí (12.05.2015)
Štvornohé oči s historicky najvyšším výnosom (27.03.2015)
Konferencia k projektu Poradenské služby pre obete domáceho násilia… (13.03.2015)
Svetový deň Braillovho písma (02.01.2015)
Prístupnou kultúrou k spoločenskému začleňovaniu ľudí so zrakovým postihnutím (09.12.2014)
Deň nevidiacich si pripomenú umeleckou tvorbou (13.11.2014)
Výnos hlavného dňa Bielej pastelky prvýkrát prekročil 90 tisíc eur (06.11.2014)
Deň bielej palice 2014 (15.10.2014)
Biele palice na priechodoch pre chodcov (14.10.2014)
Svetový deň zraku (08.10.2014)
Zažite aj vy pár minút zo života nevidiacich – už túto stredu (22.09.2014)
Biela pastelka vás podpíše pod pomoc nevidiacim (19.09.2014)
Zdravé oči už v škôlke (03.06.2014)
Vodiaci pes ako objekt záujmu na celom svete (30.04.2014)
Historický výnos Bielej pastelky prekročil hranicu 900 tisíc eur (15.04.2014)
Respondenti Slovenského národného panela a MEDIARESEARCH SLOVAKIA pomáhajú nevidiacim a slabozrakým (02.04.2014)
Zaostrime na seniorov! (28.03.2014)
Vodiace psy ďakujú, pomáha im zbierka Štvornohé oči (27.02.2014)
Medzinárodný projekt odhaľuje silné stránky ľudí s postihnutím (24.01.2014)
Otvorme oči, priatelia! (27.11.2013)
V Levoči budú čítať prsty (24.10.2013)
Poznáme výnos hlavného dňa Bielej pastelky (18.10.2013)
Deň bielej palice 2013 (15.10.2013)
Biele palice skrížia cestu vodičom (14.10.2013)
Biela pastelka vyjde do ulíc (24.09.2013)
Biela pastelka vyjde do ulíc (19.09.2013)
Reset vytrhne z každodennosti (25.07.2013)
Úsporami za teplo k lepším službám (13.06.2013)
Biela pastelka 2013 povolená (29.05.2013)
Vodiči v Bratislave nevidiacich nevidia (23.04.2013)
Výnos Bielej pastelky po prvý raz prerástol stotisícovú hranicu (08.04.2013)
Zaostrujeme na seniorov (21.03.2013)
Vodiace psy ďakujú (19.02.2013)
Zrak škôlkarov pod lupou (10.01.2013)
Škôlkarom preveríme zrak (04.12.2012)
Predstavia sa nevidiaci literáti i recitátori (22.11.2012)
Svet nevidiacich ukrytý vo fotografii (09.11.2012)
Nevidiacich a slabozrakých znepokojuje nezamestnanosť (02.11.2012)
Delegáti zjazdu budú bilancovať (25.10.2012)
Poznáme výnos hlavného dňa Bielej pastelky (17.10.2012)
Cesty križovali biele palice (15.10.2012)
Biele palice preveria ostražitosť vodičov (11.10.2012)
Biela pastelka v novej dekáde (24.09.2012)
Keď zrak nahradia štvornohé oči (02.08.2012)
Audiovízia je pre nevidiacich nevyhnutná (20.06.2012)
Fotografujte ostošesť! (17.04.2012)
Nevidiaci naprieč Slovenskom (13.04.2012)
Skupina odvážnych nevidiacich sa vyberie na cestu Slovenskom (13.04.2012)
S médiami na slepo (29.03.2012)
Nevidiacich podporili známe tváre (22.03.2012)
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (17.02.2012)
Vodiaci pes je neoceniteľný pomocník (15.02.2012)
Medzinárodný deň nevidiacich (13.11.2011)

ÚNSS, 16. 07. 2013 | Prečítané: 2753 | Rubrika: Rubrika pána Rubika

Doba slovenská
BILLA
Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
 Re: Kurča na fazuľke
08-08-20 * 12:17
 Re: Moje poznámky
08-08-20 * 09:55
 Re: Kurča na fazuľke
08-08-20 * 09:39
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Diskuteri.sk
Diskuteri.sk
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore