Prostriedky zo štátneho rozpočtu v rokoch 2000 až 2017 pre cirkvi a náboženské spoločnosti na platy duchovných a prevádzku ústredí

 

  Cirkvi a náboženské spoločnosti 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Apoštolská cirkev na Slovensku 193 852 200 027 203 678 218 549 218 018 303 127 314 778 316 139 349 067 369 916 372 863 372 758 372 237 371 754 381 954 402 722 417 014 417 014
2 Bahájske spoločenstvo v Slovenskej republike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike 110 137 119 233 120 428 130 120 134 369 172 376 180 044 190 533 229 370 286 781 289 385 289 143 288 498 288 147 296 354 300 544 310 712 310 712
4 Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie 0 0 0 0 0 0 18 257 18 257 18 091 19 087 19 087 19 087 19 087 19 087 19 087 19 087 19 087 19 087
5 Cirkev bratská v Slovenskej republike 138 186 144 128 145 555 167 795 157 074 209 254 219 279 239 726 274 447 317 929 320 878 320 531 319 757 319 382 328 354 332 763 343 378 343 378
6 Cirkev československá husitská na Slovensku 17 062 22 904 35 717 41 858 46 007 68 579 79 300 80 097 84 512 101 841 102 781 101 961 102 138 102 083 103 274 104 030 105 977 105 977
7 Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní v Slovenskej republike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku 1 820 255 1 988 216 2 084 113 2 254 929 2 315 973 3 093 043 3 182 035 3 232 557 3 552 612 3 679 129 3 707 598 3 700 032 3 695 535 3 692 812 3 777 481 3 816 991 3 915 118 3 915 118
9 Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť 74 520 79 101 87 698 99 217 100 046 182 500 200 491 215 960 241 984 265 506 267 841 267 452 266 901 266 617 272 832 275 837 283 466 283 466
10 Gréckokatolícka cirkev na Slovensku 1 536 513 1 696 375 1 909 181 2 007 535 2 012 315 2 807 243 2 912 766 3 040 762 3 348 138 3 765 623 3 793 908 3 791 598 3 784 437 3 781 524 3 879 145 3 936 448 4 055 316 4 055 316
11 Kresťanské zbory na Slovensku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v Slovenskej republike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Novoapoštolská cirkev v Slovenskej republike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 300 8 300 8 300 8 300 8 300 8 300 8 300
14 Pravoslávna cirkev na Slovensku 793 633 877 846 1 033 659 1 212 607 1 206 001 1 345 051 1 447 056 1 492 631 1 668 260 1 699 615 1 711 718 1 707 807 1 706 548 1 705 270 1 764 233 1 755 573 1 796 956 1 796 956
15 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku 872 535 1 036 945 1 050 621 1 109 805 1 183 164 1 497 610 1 522 140 1 657 804 1 807 044 1 980 740 1 996 353 1 995 407 1 991 320 1 989 637 2 045 168 2 071 041 2 137 292 2 137 292
16 Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike 9 935 006 11 076 778 12 372 369 12 675 264 12 895 207 16 718 881 16 761 037 17 297 052 19 130 054 21 268 133 21 437 529 21 424 100 21 540 974 21 520 949 22 144 957 22 447 145 23 160 516 23 125 888
17 Starokatolícka cirkev na Slovensku 20 647 31 501 48 330 63 998 58 753 69 209 73 126 75 782 86 337 102 897 103 722 103 711 103 414 103 323 105 990 107 253 110 450 110 450
18 ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike 81 060 93 009 96 528 105 822 107 283 114 087 114 519 114 884 117 473 124 540 125 046 124 962 124 821 124 750 126 142 126 836 128 573 128 573
  Konferencia biskupov Slovenska 78 304 93 740 108 876 122 618 121 025 128 660 127 996 131 315 131 016 146 517 146 517 146 517 146 517 146 517 146 517 146 517 146 517 146 517
  Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike 32 563 39 069 49 791 58 421 58 421 62 737 62 438 65 425 65 326 69 707 69 707 72 835 69 707 69 707 69 707 69 707 71 707 69 707
  Konferencia vyšších predstavených ženských reholí na Slovensku 0 0 0 0 0 0 328 056 351 291 392 717 420 939 424 019 424 008 423 289 422 914 431 455 437 541 452 215 452 215
  Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 500 18 500 18 500 18 500 18 500 18 500 18 500 18 500
  Slovenská katolícka charita 1 427 339 1 842 262 1 908 650 2 004 083 2 004 083 2 103 665 2 103 665 2 116 942 2 194 915 2 337 848 2 337 848 2 337 848 2 337 848 2 337 848 2 337 848 2 337 848 2 337 848 2 337 848
  Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku 116 179 156 011 175 928 185 488 182 401 184 492 184 658 198 865 216 491 208 658 208 657 208 657 208 657 208 657 208 657 208 657 208 657 208 657
  ústredie diakonie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku 0 0 23 236 26 555 26 555 26 555 26 555 26 555 26 555 26 555 26 555 26 555
  Spolu € 17 247 793 19 497 145 21 431 123 22 458 109 22 800 139 29 060 513 29 831 640 30 836 022 33 931 089 37 191 961 37 480 512 37 461 769 37 555 040 37 524 333 38 492 510 38 949 895 40 054 154 40 017 526

Zdroj: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, cirkevný odbor

Financovanie cirkví

Späť na Humanisti.sk.